NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

<h1>Ensure</h1>

<p>Tr&ecirc;n thị trường hiện nay nay, sữa Ensure được b&agrave;y bu&ocirc;n b&aacute;n c&ugrave;ng với nhiều mức chi ph&iacute; kh&ocirc;ng giống nhau v&agrave; tăng, hạn chế li&ecirc;n tiếp. đ&atilde; pha phải d&ugrave;ng tức th&igrave; hay đậy k&iacute;n mang đến v&agrave;o tủ lạnh v&agrave; d&ugrave;ng trong v&ograve;ng 24 giờ. b&ecirc;n dưới sự chuy&ecirc;n vi&ecirc;n của chưng sỹ hoặc chuy&ecirc;n nghiệp gia dinh dưỡng, cần theo đ&uacute;ng những hướng dẫn. • Cashback 20% max 120k &aacute;p dụng c&ugrave;ng với bill kể từ 600k trở l&ecirc;n tr&ecirc;n khi giao dịch qua Grab Moca (Mỗi User được trao 2 lần v&agrave;o trong cả chương tr&igrave;nh). Th&ocirc;ng tin, thương hiệu của th&agrave;nh phầm v&agrave;o trang web chỉ mang t&iacute;nh h&oacute;a học xem th&ecirc;m.</p>

<div style="border: grey dotted 1px;padding: 11px;">
<h3>“Increasingly sad, hurt, and angry;” FSU Negotiations with Staff Union Turn Sour &amp; Drag On - The Bottom Line News</h3>
<p>“Increasingly sad, hurt, and angry;” FSU Negotiations with Staff Union Turn Sour &amp; Drag On.</p>
<p>Posted: Fri, 16 Oct 2020 07:00:00 GMT [ source ]</p>
</div>

<p>Để pha 230ml, đến 185ml nước đung n&oacute;ng để nguội (~37&deg;C) v&agrave;o ly, từ kể từ cho 6 th&igrave;a gạt ngang đ&atilde; c&oacute; sẵn v&agrave;o hộp (một lo&agrave;i muỗi tương tự 10,1g hay tổng 60.6g ) sữa bột Ensure Gold v&agrave;o v&agrave; khuấy đều đến đến khi bột tan kh&ocirc;ng c&ograve;n. qu&yacute; kh&aacute;ch ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể t&igrave;m t&igrave;m v&agrave; ph&acirc;n t&aacute;ch sẻ khuyến mại, m&atilde; giảm chi ph&iacute; tốt nhất b&ecirc;n tr&ecirc;n v&agrave; ngo&agrave;i Internet. Nếu muốn nối tiếp mua sản phẩm n&agrave;y nhằm hệ thống l&agrave;m sạch sẽ giỏ mặt h&agrave;ng của qu&yacute; kh&aacute;ch trước khi Th&ecirc;m v&agrave;o giỏ. Trẻ tr&ecirc;n 2 tuổi cần thiết được bổ sung nguồn dinh chăm s&oacute;c c&acirc;n bởi v&agrave; hợp l&yacute; v&agrave; phải chăng thực hiện nền tảng đến sự phạt triển thể h&oacute;a học bền vững v&agrave;ng v&agrave;o sau n&agrave;y.</p>

<p>Cần d&ugrave;ng sữa bột Ensure Gold dưới sự gi&aacute;m s&aacute;t của chưng sĩ hoặc chuy&ecirc;n nghiệp gia dinh dưỡng, muốn theo đ&uacute;ng những hướng dẫn. Trong sữa ensure 850gc&oacute; bổ sung h&agrave;m lượng cao taurin, choline v&agrave; acid Oleic, đấy l&agrave; những chất quan trọng v&agrave;o ph&aacute;t triển, đảm bảo hệ thần kinh trung ương đảm bảo chất lượng nhất. Hơn nữa, v&agrave;o th&agrave;nh phầm c&ograve;n xuất hiện tại sự kết phải chăng tưởng th&acirc;n FOS v&agrave; Inulin nhằm hệ th&agrave;nh l&ecirc;n hệ Prebiotic k&eacute;p, đ&oacute; l&agrave; điều kiện tuyệt hảo g&oacute;p khung h&igrave;nh hấp thụ canxi đảm bảo h&oacute;a học lượng rộng. Do vậy bạn muốn pải tự bản th&acirc;n bảo đảm an to&agrave;n v&agrave; x&acirc;y dựng hệ tim mạch khỏe mạnh mạnh rộng kể từ chủ yếu ch&iacute;nh s&aacute;ch ăn uống h&agrave;ng ng&agrave;y v&agrave; sinh hoạt của m&igrave;nh. Với sự xuất hiện của c&aacute;c th&agrave;nh phần kể tr&ecirc;n đảm bảo mang đến mang đến nh&acirc;n vi&ecirc;n d&ugrave;ng nguồn năng lượng ấn tượng, hệ dưỡng chất đầy đầy đủ nhất mang đến hoạt động mỗi ng&agrave;y. Để thỏa m&atilde;n nhu cầu nhu cầu sử dụng ở từng giới hạn tuổi hiện nay, thương hiệu n&agrave;y đ&atilde; đến ra 2 chủng loại phổ biến đổi nhất l&agrave; sữa Ensure bột v&agrave; sữa Ensure nước, từng chủng loại đều c&oacute; gi&aacute; th&agrave;nh v&agrave; dung t&iacute;ch kh&ocirc;ng giống nhau.</p>

<h2>Sữa Nước M&ugrave;i Hương Vani Abbott Grow Gold (180ml X 4 Hộp</h2>

<p>Sau đ&oacute; sử dụng th&igrave;a c&oacute; sẵn v&agrave;o hộp lấy 6 th&igrave;a gạt ngang tương đương 60,6 g bột Ensure mang đến v&agrave;o ly. Chỉ muốn khuấy đều mang đến đến khi bột tan kh&ocirc;ng c&ograve;n l&agrave; c&oacute; thể sử dụng rồi. Người rộng lớn tuổi vẫn thường ki&ecirc;ng khem cữ h&oacute;a học b&eacute;o v&igrave; lo ngại rằng chất Khủng sẽ kh&ocirc;ng chất lượng cho tim mạch.</p>

<div style="border: grey dashed 1px;padding: 10px;">
<h3>Milking Profits: The Dairy Monopolies That Are Hurting Farmers - Washington Monthly</h3>
<p>Milking Profits: The Dairy Monopolies That Are Hurting Farmers.</p>
<p>Posted: Mon, 14 Sep 2020 07:00:00 GMT [ source ]</p>
</div>

<p>Ensure Gold l&agrave; một trong những sản phẩm “con cưng” của tập đo&agrave;n, c&ugrave;ng với tỷ suất xuất khẩu cao, lợi nhuận lớn. Kiểm tra &quot; &quot;Ghi Nhớ t&ocirc;i&quot;&quot; nhằm truy cập v&agrave;o giỏ sản phẩm của bạn tr&ecirc;n PC n&agrave;y ngay cả Khi bạn kh&ocirc;ng singin. Cuộc chiến giữa sữa nội v&agrave; nước ngo&agrave;i Ensure Gold v&agrave; Sure Prevent đang được c&ugrave;ng th&acirc;m n&aacute;m nhập v&agrave;o ph&acirc;n kh&uacute;c thị phần sữa cho người sữa bột ensure gold cao tuổi nước Việt Nam, cuộc đối đầu th&acirc;n sữa ngoại v&agrave; sữa nội vẫn kh&ocirc;ng kết th&uacute;c. Ch&agrave;o Chị Hồ Thạch Phương Dung, th&agrave;nh phầm Thực phẩm dinh chăm s&oacute;c y học tập Ensure Gold hiện Con Cưng chỉ mất lon 850g ạ. Khi pha h&ograve;a hợp hướng dẫn, 1ml Ensure Gold cung cấp khoảng tầm 1Kcal. Gi&aacute; th&agrave;nh phầm đ&atilde; bao bao gồm thuế Gi&aacute; trị ng&agrave;y c&agrave;ng tăng v&agrave; ko bao gồm ph&iacute; vận gửi, đ&oacute;ng g&oacute;p g&oacute;i.</p>

<h3>Sữa Bột Grow Plus + Diamond 2+ 850g</h3>

<p>Ensure Gold 850g ngo&agrave;i g&oacute;p tăng c&acirc;n nặng trĩu, phục hồi mức độ khỏe thời gian nhanh ch&oacute;ng c&ograve;n gi&uacute;p mang lại đến người d&ugrave;ng ph&ograve;ng rời bệnh lo&atilde;ng xương kh&aacute; chất lượng. Sữa đ&atilde; pha d&ugrave;ng v&agrave;o v&ograve;ng 24h, hộp đ&atilde; mở nắp d&ugrave;ng hết trong v&ograve;ng m&ocirc;ng tuần. Bảo quản sữa nơi tho&aacute;ng non, t&aacute;ch kh&ocirc;ng kh&ocirc; r&aacute;o để đảm bảo nguy&ecirc;n l&agrave;nh gi&aacute; tiền trị dinh chăm s&oacute;c của sữa. Sữa Ensure Gold 850g ngo&agrave;i gi&uacute;p tăng c&acirc;n nặng nặng trĩu, phục hồi sức khỏe nhanh ch&oacute;ng c&ograve;n g&oacute;p đem lại đến nh&acirc;n vi&ecirc;n d&ugrave;ng ph&ograve;ng rời bệnh lo&atilde;ng xương kh&aacute; tốt. Trong sữa cũng chứa nhiều c&aacute;c h&oacute;a học ph&ograve;ng oxy h&oacute;a mạnh như Vi-Ta-Min A, C, Fe, kẽm, selem…nhờ đ&oacute; g&oacute;p n&acirc;ng l&ecirc;n sức đề kh&aacute;ng, hạn chế những bệnh về tim mạch đảm bảo chất lượng nhất. Cẩm nang B&iacute; quyết sống vui khỏe mạnh tuổi 50 (bản mềm), c&aacute;c tin tức hữu &iacute;ch về sức khỏe v&agrave; khuyễn m&atilde;i th&ecirc;m từ Ensure Gold sẽ tiến h&agrave;nh gửi đến bạn qua tin nhắn.</p>

<div style="text-align:center">
<iframe width="569" height="310" src="https://www.youtube.com/embed/-ldBpCLtufI" frameborder="0" alt="sữa ensure gold" allowfullscreen=""></iframe>
</div>

<p>Tốt cho tim mạch do được bửa sung hỗn hợp chất b&eacute;o thực vật gi&agrave;u acid Khủng Omega 3-6-9. sữa bột ensure gold Th&ocirc;ng tin cung cấp tr&ecirc;n đ&acirc;y chỉ đem t&iacute;nh h&oacute;a học xem th&ecirc;m nhằm hiểu hơn về th&agrave;nh phầm, kh&ocirc;ng nhằm mục đ&iacute;ch quảng c&aacute;o. Sữa Aptamil Profutura &Uacute;c số 3 900g - D&agrave;nh mang đến b&eacute; kể từ 12 th&aacute;ng tuổi trở l&ecirc;n. Sữa được cực kỳ nhiều lựa lựa chọn của những b&agrave; u kỹ t&iacute;nh nhất, lu&ocirc;n lu&ocirc;n v&agrave;o t&igrave;nh trạng khan hiếm mặt h&agrave;ng. Chất xơ FOS nu&ocirc;i dưỡng vi sinh vật tốt v&agrave; g&oacute;p hệ ti&ecirc;u h&oacute;a khỏe mạnh mạnh v&agrave; sinh hoạt chất lượng h&iacute;t v&agrave;o canxi tốt rộng.</p>


<p>Với nắm r&otilde; s&acirc;u sắc về khoa học tập dinh dưỡng v&agrave; những nhu yếu trong cuộc sống, Abbott lu&ocirc;n ti&ecirc;n phong v&agrave;o lĩnh vực dinh chăm s&oacute;c v&agrave; chuy&ecirc;n s&oacute;c sức khỏe nhằm n&acirc;ng l&ecirc;n chất lượng cuộc sinh sống. C&aacute;c sản phẩm dinh chăm s&oacute;c của Abbott d&agrave;nh mang đến trẻ em em, nh&acirc;n vi&ecirc;n lớn tuổi giống như chuy&ecirc;n s&oacute;c mức độ khỏe khoắn nằm trong số c&aacute;c loại được tin cậy nhất tr&ecirc;n to&agrave;n cầu. l&agrave; nguồn dinh chăm s&oacute;c đầy đầy đủ v&agrave; c&acirc;n nặng đối, được chứng minh gi&uacute;p đ&aacute;p ứng nhu cầu dinh chăm s&oacute;c cho người rộng lớn tuổi, hỗ trợ tăng cường mức độ khỏe, thể h&oacute;a học v&agrave; h&oacute;a học lượng cuộc sống.</p>

<img width="473" src="https://karethy.com/wp-content/uploads/2017/10/Sữa-Hộp-Ensure-Gold-Vị-Vani-850gr.jpg" />

<ul>
<li>l&agrave; nguồn dinh dưỡng đầy đủ v&agrave; c&acirc;n nặng đối, được triệu chứng minh gi&uacute;p đ&aacute;p ứng nhu cầu nhu cầu dinh dưỡng đến nh&acirc;n vi&ecirc;n lớn tuổi, tư vấn tăng mạnh mức độ khỏe, thể h&oacute;a học v&agrave; chất lượng cuộc sinh sống.</li>
<li>Yoko Gold với c&ocirc;ng thức dinh chăm s&oacute;c dễ ti&ecirc;u h&oacute;a l&agrave; nền tảng đến việc hấp phụ c&aacute;c chăm s&oacute;c h&oacute;a học thiết yếu của trẻ con, g&oacute;p đẩy mạnh sức đề hkacs v&agrave; vạc triển n&atilde;o bộ.</li>
<li>Hơn nữa, v&agrave;o th&agrave;nh phầm c&ograve;n xuất hiện tại sự kết hợp l&yacute; tưởng giữa FOS v&agrave; Inulin nhằm hệ th&agrave;nh l&ecirc;n hệ Prebiotic k&eacute;p, đấy l&agrave; điều khiếu nại tuyệt hảo gi&uacute;p khung h&igrave;nh hấp phụ canxi tốt rộng.</li>
<li>Với vị vani thơm dịu c&ugrave;ng bộ phận &iacute;t ngọt dễ d&agrave;ng uống, nh&acirc;n vi&ecirc;n d&ugrave;ng sẽ ko cảm nhận thấy ngấy hay kh&oacute; uống ngay cả Khi d&ugrave;ng l&acirc;u d&agrave;i.</li>
<li>Ensure Gold - c&ocirc;ng thức dinh dưỡng được triệu chứng minh l&acirc;m s&agrave;ng gi&uacute;p tăng mạnh sức khỏe khoắn, thể chất v&agrave; chất lượng cuộc sống.</li>
</ul>

<p>Sữa cũng cung cấp cho Cholin v&agrave; Acid Oleic gi&uacute;p hỗ trợ tr&iacute; nhớ v&agrave; hoạt động v&agrave; sinh hoạt của hệ thần kinh trung ương. Đồng thời, sự xuất hiện nay của c&aacute;c chất n&agrave;y cũng g&oacute;p người d&ugrave;ng t&aacute;ch xa được hiện nay tượng t&aacute;o b&oacute;n ho&agrave;nh h&agrave;nh. Tại Abbott sở hữu sản phẩm trăm những chuy&ecirc;n nghiệp gia dinh chăm s&oacute;c, y tế h&agrave;ng đầu, chiếm hữu Nh&agrave; CửA m&aacute;y hiện tại đại, technology sản xuất tiến tiến thế giới. C&aacute;c sản phẩm của tập đo&agrave;n lớn Abbott được tr&ecirc;n dưới 30 quốc gia đ&oacute;n nhận v&agrave; d&ugrave;ng cao.</p>

<p>Người cao tuổi, người sức khỏe mạnh k&eacute;m cỏi rất dễ d&agrave;ng bị ảnh hưởng tới tr&iacute; nhớ, họ cứ nhớ nhớ qu&ecirc;n qu&ecirc;n. Do vậy, h&atilde;y xẻ sung th&ecirc;m những h&oacute;a học dưỡng &oacute;c đảm bảo h&oacute;a học lượng nhất mang đến họ nhằm ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể c&oacute; tr&iacute; tưởng tốt hơn mỗi ng&agrave;y. Sản phẩm được tạo ra c&ugrave;ng với c&ocirc;ng thức chứa tới gần 30 loại vitamin, kho&aacute;ng chất thiết yếu ớt, c&aacute;c chăm s&oacute;c chất như chất đạm, chất bột lối, chất Khủng được cung cấp đầy đầy đủ với h&agrave;m lượng khoa học nhất. Để c&oacute; một ly Ensure Gold thơm ngon, đầy đủ h&agrave;m lượng dinh chăm s&oacute;c v&agrave; đem lại hiệu tr&aacute;i tối ưu cho sức khỏe khoắn th&igrave; điều quan tiền trọng nhất l&agrave; bạn cần cần c&acirc;n đối lượng nước v&agrave; bột sữa theo đ&uacute;ng liều lượng như ph&iacute;a dẫn.</p>

<img class="aligncenter" style="display: block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgICAgMCAgIDAwMDBAYEBAQEBAgGBgUGCQgKCgkICQkKDA8MCgsOCwkJDRENDg8QEBEQCgwSExIQEw8QEBD/2wBDAQMDAwQDBAgEBAgQCwkLEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBD/wAARCAF5AXkDASIAAhEBAxEB/8QAHQABAAEEAwEAAAAAAAAAAAAAAAcBBQYIAwQJAv/EAFoQAAECBQIDBQQFBggJCQcFAAECAwAEBREhBhIHMUEIEyJRYRQycYEVFpGhsRcjQlLR8AkkM0OiweHxGCUmNGJygpLSJ0RFY2R0srTCKFNUc4OElDVGVZOk/8QAHAEBAAEFAQEAAAAAAAAAAAAAAAQBAgMFBgcI/8QAPBEAAQMCBAMEBwYGAwEBAAAAAQACAwQRBRIhMQZBkRMiUWEUMlJxcoGxBxYjocHhFTRCYtHwJTM1F/H/2gAMAwEAAhEDEQA/APVOEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESKHAvFYoeRgipuB/ugbRrB2ueMnELhpWNNUvQlbNMNRZmZiYcMu08FhsoG2ziCR71sHryNxaB2+0/2gVHcvigfCfd+h5PPXn3Wen2xuqPAKmthE8ZFj4//itLw3dei0I88E9qXj6nbfXyVnJP+KZXP9D97x9OdqXj0tBI4hNIKQbkUqVz/QsYkfdette4/wB+Sdo0i4Xobc9DFbq6mPOMdqbtHIt/ylyJPUGhS/L4gnP3RzN9qvtBpB9o1/LE3FrUeWHn/owPC9YObev7JnHNei1z5wz5x53J7VPH5QP/ACgSqbHN6TLZxyHhjjc7U3aDKQlHEaTSVXsfoeWIH9GKjhatPNvVVztPNeiuL2xFbx5zHtUdoVtO1XEWVKgk/wDQ8t5872j7V2q+0GlO4cQZK2LD6Il72uRkbefL0xFDwtWjct6/sqZgvRa8CRHnO92ru0I2vb9f5S4WRb6Il7j05Ziiu1X2iS4i3EGRSkKUFA0dgldvLw/D7IHhetGt29f2VbgL0Xv6xXdi94835ntW9otDaVJ4hyX8luv9DS/Xr7vxx1xHUmu1r2jkBXdcRZUFKW/+hpUm5PqnOCIr91q3xb1VwsvSrd6wvaPNBfa97RTbqx+UGWUlEwlsj6IlfdsLgeDH32vHyntc9pFx5hCdfslSlOJ2oo0sSojAAGy5PPl1HWKnhWtG5aPmnkvTHcT1+6F79Y80a92p+1Zp5LTNY1c7IOPSinkJnNPS7ClW/TG5sbhYc/X5xZJjtq9pJhyYB4jSiQhLJzR5bG45sNnW/K/6MIeFqyoGaJzSPIqjjkNnL1Jx5wuI8rprtudpZCytrXssGnXglo/Q8rYoIubHZnOPnzjpHtw9p1SgocQpYXWpCr0iUsCL5H5u4AuPP7ozM4Pr5NnN6/sqFzRuvV6+bQjyYV26e02hVzxHaAAIxRJQ5/8A6/S3z6QX26u08kkHiMxyBFqLJ2+3u7fZ/bGQcE4kdsvX9k7Rg0uvWi/rFPWPJP8Aw6u1OpLhTxEYAb86PJ3OM/zWI+0duftQqS5v4jNpIwm1Gkj5f9VAcEYn4t6/sqdo0c160jMPgY8lB26u04FWXxJQq5/Ro8lcW/8ApR9t9ubtOPo2J4ihKwFKJ+iZFJNhe1u55w+5OJDm3r+yr2jfFetEI8mW+3F2miF97xLCbN70q+iJIA5sP5n97XjnPbd7SiXgPymrCbWN6TInJ5cmfLNhmKHgzEeZb1TO1er8I8pE9tftNtTqpOa4kqSRMFkOJpcjtXYXsPzPO2Y5pLts9op8o7ziYsj85uKaZI2sP/oxb9zMQHNvUqnaNG5XqrDHnHlvKds/tBPsqUeKDwUmX72/0XIWvcX5s8xcC3qY7Se2Nx8Uh1w8THwEqQhJ+jZAWJvfHc+kUPBuIN3Leqdq3kV6fwx5x5mtdrvj6VLSOI804pMwUgGmSVttsDDEdxntb8eHUpCeITu+zhCVU6SsbXt/M+nxi37n14/qb1VplaDZek1h5wtHm8e1hx0QkK/KK/hrcoKp8kbcs4ZxgjB64jlPaw467QDxAXuWEqT/AIukxY4wT3Vv7op90q/2m9f2VO2avRy0LX/ujzoa7VfHYlSV68dFlgAfR0oTb1/M+Rj6/wAKjjohSU/lAeUMgq+jpOwOfJmH3Sr/AGm9VTt2eK9FYGPOR7tTcewG/Z+IjyrpJUfoyT8//k84qO1Hx8LaieI7gHgsfoyTJODf+Z/qh90q/wAW/wC/JPSGDdejJxmKXjzsPan47pKQriEsK3WsKbJ9Lf8AVesdCrdqvj63K95J8Sn2nPFt/wAWSahcXwR3ORe17EH+qo4Rrnc29T/hUNVGF6SJWlfum8fURN2X9b6j4i8G6HrDVs2qZqs6ZlMw4W0IuUTDiQAEAJsAkchmJYEc3NE6CV0TtwSOizA3F1WEIRjVUih8orHyq+YodkWlfb9KmNUaFUgXDkjUkkeVnZXP9L7I1eacIsFLtuvn8TG0f8IIk/WLh+7cjbK1ZI+bknGqjatiVFSelgn4/vyj03hoH+Hst5/VYXkNcu6l1SxZJCbqvfofP18oo24RcghVrWFr/O1vKOoXEIHd7vEVdRkHle3PrHIHBvCdyUXIO8DmepHzje2KtvqrhJSkxUKhLSMtuemJlxDbQSncpSiQAAD8eUbU9p6tzvDKlaVpOjmJKSfcbe9ocbkmVlaG0tpQDuSfM5xcgXjX7gtTHK3xX0rTi2LmpsurxfwNnvVD7GzEv9qPi7rrTHEg6e0vqibp0rLU1je0xsPeOuKUrcbg5CFtpHwHWOcxLPPXxQgA2BJBNhZZWXy3KjPQ2jte9oqsTy26xT2pmjyza3XZ2zCAhSlWSkMoKd19xOOXXEc2lOAWu9YNPopdQozVRYY9pTS3p0NzrzKtuxYRY7ASoD84U8weRBMq9kt+X0pww11xIm0d4ErNyf5wSzKnLD1JdA8vKObscmcrFY1pxJ1BMl5x5KUzEw5bapSlKddx5Dan4A25RGnxCpg7YREBrLAC3PTRUygWUA6O4Zat11WZ2j0uSabNNSpVRmZhWxmUSm9+8VzGUkYBJIOLC8due4Ztu0lFb03rOiV9oVKWpb7csX2ltOvEhpWx1CSpB2nxAX9MK2ydwQ4mq4cz1Sr+tZAnTOtKg8hU/s3qYeaO9V0/+7Uh4lVs2uRcgiL5qDgtQKBxn0FN6MqyVae1RUWqgmQbd3NpEuEvpKDeymyldk9QFKyQRa+bFKhkxYTYAaW1BIFyOqq1rTuoN4t8KdTcIazJ0rUc9T5t6oIMyyqSeU4hIBUk33oSQb+Ytzzg27uvOBOr+GytNNVmfp8xMakeLTDMo844pKvBbdubAF96Lbd2QcRMHGnTznFHtQ0zSLbSxKUeXkUVBwe4yyV94q5OE7u+QgealgDzGR8bUK1H2muGGmEK3NyiUzywm9rd6paz/usJ5+eecWsxaoIiuQTlLnfor8oChuvdmHUWk9RyND1BreiU+RmZZLj1TUpwNS6nHFJQk7rFS1FCrAEXCVElIBJx9PAmqzdR1F3WqaQnS2nVhuY1O8lSJMlO0jYkXLijfbtSTkHIum+Zds3Vrtb4oo0ywpAlqHIpQbf/ABD1lLN7jkktDywesZ32ipPTOgOC+g9NvUmfm9OJdZVMJkX0S3tD4SlSA44UqAStS3lmydxIwQReLm1teyOFznXMlwNBt4+/wWPO0A35LXziPwYGi9H6e4hUjVrNdpGoqgWZVYkVyjyFISu5KFk3TdChckG9sEHN0otHmuH2n6DUKXRzOa41Z3ztLV7N3i6ZLBQG9tGbvOYIXY2TfkQSr54k13Xuv5Kkzc3pVFM0/TZXvqbSJFpYbkKcnaPaFIJvsUbAOrA3bDawSCZIq2mNQV7XmjdS0muCRocrItszM23PJau2HCtLaQkgrDhWBj1JIwTz3FWMyUUEMFW/uuzuOuhyg2YSBz5rY4fCZi5zRciwHz3KwLjPVNUa+mdKcPnafP1GpSsoptybfknJVU7OrCQoJDiEbUp2nKrc7nAMWDUXZrrOnJuhTM1WaTU2qzVJaRX7EokoKUlajkZFkOi2D4Cetkz/AD8pVqrxQ1BONkvv0rSns9DZDoWUuvNuXcsDuSS4NubXFukWHhkmSlpygcOnLPVHSUq5VqmlKg6luffCkoYCk3BUkKeBPLIHO4jgIuNK6gw5tPh4a1jW3eBr64Jvc2sBoPetl6DHJLnluddPkoc4y6f1BxV4yOaK0VS2nWNLtS9MaCFJYYYQjK1BRslI71xQyL4sATFi446fZ0DpjSGgXJKTbnUtrnqm7Kto3urvZBLoBKhcukX6HpYRNOl9B1ZzQsu1PzbTc1qHUxqepJhc0j842halhpK04WFOJbA2m2VG/MxCfaaTOL4szbc6p1qXZal25NSyFBbKEDxp65XvVfnmOr4Mx2THcapcJif+FTtJOpJcQNyfM3sPJRMRiFJTPqCO863uHuUNPyiXHQEpbF21OKWdxChk9c4SenmMR8IZFnAXW1gBHgGBg8h68uWLDnF5alJd0FJcPeLB2q5mxB6jAvYX64jhMrbcCDdKUYSBZRve9h0+PzHWPocMudBsuONV3rXVmcQ9s3l0OpJC8m+Pn+/xj5IUdrbaLdTtvz/cW5fPy7zTRceLTILmz3UpOdvXl8b+eY+jLqeSpF9gStIHht8rn8P7oZfJX+kWVuLKFTI3J3KSSASMbrm5Pn1+zrHap8p9IVCXpnegGZcDJdWCUpCjYkDBx6HkD8Y5ktKDu1twBJNtoxuRjHmeX3/KLhQG3RW6eTtSoTDQWhPIXcFvwvzHWMcoLWFw8FkbMRoVV+gaVp81MS72q6yXmittVqA0CshViR/HMXzz6Dn509h0WobjqKurd3JO4UJnNsnnOGwv64+Qjl1BJvIrVSWQrxrdAUhObd4bff05Rz0jh/rWrSJdpGjq5PNBSHEOS1OdcSclPMDNiPtjWPdFDEHzTZb+JA/JZQ91+6LqTtFcIGtSU+jSP0fUKpN6ie+kWpxtxiWlqdKqmhJtuPMq3F5S1he5tBBAUixVdRHHq3QXDmW4aymq9O02oyTaqclqQbdfQp119+fmEofmSEC/eMS7iglJskpTYqTk44zo/j/SKYikylF19J01iaS6iVbl5xEuhxKgpLgQBbcFDde3MAgggRjFYqerHnHpfUNRrXfzzhmphufccC5hSEkJccS5cqKQSN3MbjY5Mcv6HV1dUJIqxtgbgA3v0U/tWNb3m28VKyOCMhLTdU023Ra1OVCkykxLN1FE80hmoVBpLSe6bZ7vehAfmWBvKsoNwQb7O3M8NKDM6901pRmeH0O5Qlz89UGXWyqYLPtSnnUuISsKSoy5KEkK2osnBBERA7rXVa0toVrCtXYk+5AFRdslu6CUi6iUiyEnaLDwpxiPlrUtWknJR6nVabllyQQ3KramlpLIUpSvAUG6QorUSE25k84iDBMZL3PkrG7EADkSND8vBX+kU5aMrD+y2BpXDOlSH0pNyRbLk1SEzFPk5x5hx5iaDSHXykKSlSglBRYpRcd6AoDYsxY06a0/J8RZXQzsvUG2JOfnZacnnXEgOssXLi2092QixQtXNfhKQeXiihjUFebdQhFTeCDOKbuVAqA2qC0JcPiSFB07gkgKxuBjvHUlRmJtE5OVWbefb3hDq5lSlIABASFXuABi3MAm0UosAxiJz3T1Wa4sN9DbQ766Kr6mlcRlZspgZ0jpuRnFTC/aFJalS6ypS+8ZUAw0u4T3ZWU97NN2BRcpUQpINxGLVcUeWbpzzUnMsLnk+0PAPDwN96pG1I2jJ2qIv0AvYxhzNYnpcGabm31Kcl3ASo3uFqAJO4W3EGxUcgi4IIuOVU33oc7x64Ab2qubC9+RPI5++JuH4NXU0wlqZy+3mRytZY56qFzLMZZZszNaFKQpUtX1JDlv85YsMA4ujAP2xUzHD8EFyl6hIuoK/jrAxnqGsYPxjETPLUtTyQCh18k2GNhCQSL2v0va/IR8zU4EyZeQk3CHboOblNz+F/sjbyUpbGbOOg8VBa4XV/1Kwml1SfpcutTqJOYmJYqXa6u7cKPhnHP9sdYvDYQfDcJBTfI53MdvWil/W2u71FCU1Kc6kX/Pr/G5izB5XcrGzcFJCrE7rqAuD9w+2JEIPZgnmsbzf3rvpmgqwfF1bhYq5Zt68sEc+sdaZUj2R0NXCVIUCSo+RHLHI/szHymYQq6g5a68AgE3xfN/hyvHEoB+WcQ4pK/A4kG5ybEdM/LyPKMjRbZWi4N16J9i0BHZ40ygEGy5zkLD/OnInMcog7sZBI7Pmmtv685e/n7U5/bE4jlHiuJfzsvxH6lbOM3aCqwhCISvSKGKx8nNxFDoi0u/hCXSitcPkIHiLVWIVfkAqT/rP3RqYXANwBt1Ub5Izyja/wDhFAET3D14+VVA+BMqT+EajszB7vpflbqBcj+vlHp/DX/nMI8T9VHf667jU0E27y6rHw3Pu8uXzH3xz+198LBFljIxzPl06+d4t4XbaQcnpbzP79IoHgFKUFAgE5Bz8ecb61tVS2t1n/Cp7W0rrKXqegVSzdYlmlqQuaLYQkLs2T+cG3xd4AL5ur7M4r+ueOM7Kz+qKvp+kziJZKRMzs1p2RdJt4TZSmyV7bZGdts2tiFadqisaccfnqLPexPPyypd14bVEtlSFEJKspN0IIUkhQKAUkZir3FPiBqGnPUdyszrlMeeUpxpQbQlSzkrACQSCSMjFrG3lqqygdLN2pay3id1lDwFLdLX2gH6BUNESdMVJ0yv95PTUp7HLy6bulKtoJCe7JAT4BYgEDbyt1dC6j42cMZCc03RaE5LNV10yrktPyAU0t7YTYFyyT4Pe3XTtvcWF4wxfFLjI9NPTSq+t16aJQ6538mkLFggXta3hGOVibixKr80xxP4vTTdJKpyVW9RXVzErMGZk1OqcUCDvBWQohJ2i4AyrGbxE7DulhEeU7/771TMzzWXOO8V9A0o6cmaKzVKZW3kzokZqmtT8t7WpxTaCApJCXVFKbFGCFA+kdevnjXL6vpWoZ4zxq9PumnCRKe7lW2FJBS0hsd2GwCm4A2kKsq6STGNzmu+LVSlZFNSqIf9hmJeYlyJqUJStkKDW4BVrI3LwpJuXFFW7AT8Pa24szc81VHqsoPyrDss2+H5ZPgdJ71O1Nr7sXvfoOVrUjpnl3aOEd7a+aoZGW5qQatqntD6v1fKy06t1qpUqoMkrl5ZuWbD4bDjZeUEjvCEi6Qu9rgWBOeFrUnaB1RxFktSOJm0aipcoVNOLlWWW2WngpIshQDZK04G4Emx/UxhSdY8WpSqiqMVtpqenJgThWqYkyS6GyyF7SSEeHw25Y5XAMcLWv8AipKTszPyepU+0Tvdh90vyrhWls72kkEnkTfAsQSFAgm97aMAZWiMDx+o9ysdK023XDxMmtRq1bUZnWVQM/WHSoTUyQEBwtrLW4AAWT+bVbpYDEXykdoDi5I6fToulajTMU9hLbTAm5Vh4sIOLd46k7QLgAkkAJFuVowiufW2uzqqjV1tzcy63tW4qclySU3FyQoev23ybxbndM6mnG/4rTkuBSkHcJhqwCcFRIV5fGNu2mpZoWxzFhI6A+Si53A6XssqMxSpmbnZ3VOvajOTc67sfEmFPOOoPiKXHnCAeXIBYxY3HLuU3W3DyjIlG2qJq6balXS9Ll6vFsNOJUCFJDaAEkE8xb+qMJmNL6jlJMPvsMJW24Zh1Lk8ym+bWAKsnINs4HyjGfpGnMPpD2qdNpUhTidv03JpVfI8QLvh5Dn1+6BUYBQ4m3LWVJIGwFgBy00WRtdJAfwm294uVOrXEXg7Ozb1WnE8QKJUZxgoenpCsB51aVGxSsqINr25+WcxxytH4RKdqE1pTtAVjTjs6whl9MzIOJK27glKnEKQCLg9De3rEOylFn6owl6Xfp7sstrclxqpyykkEXwpLluRMW2enKRKPuyk/qLTTTzZQhTK61JoUiw6pLoI6DrjzjWu4Iw9gPola5gIAIJa4EDUCzmnS6qcYmJzPiB6g/kpylqfpegsUtt/tOuPS9Df3yEpJUpyYS2shVxsLm23iIBVcC5AtcxHOuKvpWeqMzM0xysVydmXSt2qVh4BZ22B7tpA8PwKlXHQRhwqWnxMIeTrTSqbOpcH+P5HBvbq6AOXXFj0j4VW9PJd7oam00lKlLItXZMnmLZ73OQPK/pE/CuG8Ow6pFXLVNc/XYMZv8ICi1WITTRlkcZA95PS6+kJbWgzFhdKFWUgWSEi4BscXvf165xHGWw2EqO0qWnw7CVG3Q8r+f3xxJrOllKunVWmgVgi/wBNyfhPMg/neXqLdMHlFWqnph1tJc1lpZtsuhshWoJILTf9I7nL7fNVvSO4/idEDrK3qFqGtleScpv7lx7e5UUBQ8O5wixHS9rfZ6QbbUtQbW2FtrUAk36Xt7wB/e+Yq7W9LIlyka10n3e1VguvyiVG3UjvNwHoPlyj5mappEOqS3rTTCHGkAq/yjk1I6e6Q5nmDbJ55gMUoL27VvUK4tnGhYV890wJhDgWEtqOTfAsMWJ8xnNucXKiESVVprjreEvN7E5JHjFzcYGb/baLXIVHTc/OFiS1TQJx9xV0sIrUqpZuoiyAHCVqyAAkXvY26R3pIONVZpL7akLEwm6FAixCr5B6ix5xeZ4amN3YuB0Ox/wryXgjOCpL4dqqyuLNXTRqu3R3t08Fz7klKTS5VtLhKlIE0tDSSSnbuKuRVzJAjp8UNZdoaiaxnqNTuJWrKhIsIlXmJplwSm5D7KHQNjB27hv24NiRewvEgdnOn+1cf9RSziyiVDM8JgIV49ntSAAm9xcqKRm3vE+o2fOsuElIm3anLaeVUai4y5MCZFNs69sl5h5I3u2UslMopISL5WyFBO9MeZY/NSwYjeogEncbva35roaKpkjitEbanotQuFcp2r6/XqSuW1DxDMhMTSErmnKhNuMIbuAVK3KtawN+V7GJm1pTONbU0XK5s1NpiblXHXGtS0tubbkJkKO1twNBTvhISQUkJyoKO3cY2N0/rSv1KqvSMxoyZpUoiRYmWZp8qs4XHHE92Lp2haQ1uKSq4DiPMpNzr4anqNUqfWPZkyym0Fbb7CVthsqAUVoUCFgpxkWuSekcliGOQPqGU0dOxocP6W/rpqp8QdIx00rtfevObWXGTizpjUTlGpdH0qyyywy6yqlaVYbZU042lxJSlaSoeFQx536Wvl3DPiZxq1jqaTpztHpszKG6phbumZZbaG0pJUSA3k+HAGSbJAJIEbMuP9n2nzIqjtMptWn5psbFmV3h1IbWpHdoWkI27GSBtFhZANrgRIOjtXKqSlyNL0nMUaRZlJd5CplgtJV3yApKUpA2HG4KsbpULHzOwkxDDaSn7QUoLgNSTflyWDtqiYhpOl7fJaS8f5OoylLmBqfQGmpB9M7LLptbpdJNOVNNuJK1Nr22Q6tKUi427kkKIxuvr8xNoQ62HFEhJcC945DOMcuYPlkxv125AtzgpKkSje1rUkoU7FCzCe5e8XIXJwLY6dLg6PUHhjrqvafqGrKPpmpz9PkCAe4pz7hfKnFJPdbUEL27TusTt3eUdfwvi1M/ChVzERtLrC55nbQ7XWCohd2xYNfJdKUcenZtiUbfUpcw0GkknF1KAsSOWSo4v184zyuaNYoFDkqm/WFuzM/KszaGUSg2d0SQm7u8WI2qvZPUc7Rgeiqcms6zo8g9UJaQZdfQHJ15YShhAXu3Em6cJST0BuL2TdQ27lqPwl1lpqbpUrpOcdcZbIlZxx2YCAyAoja7tDaVXvjba+L2ONpi+KjD5WMbqCLnlZQbZiBr8hda8SWmarNUycqoXLMy0vMNtuLfWs3UoKKfcCjnu1HIAxnnGOzD/wCZ9imwlY7t0YPMG4/DGR0MbJ8P9NaDoksvTGs6szOqmB3rqpJYO7apwMj3XDfaq5UEiwV1xEJcXdL/AFN1AphhLa6fOd+uXT3yVqRtUQpsnakhQuMlKbgpIxgYKTF21sjoi3cEjUWVwaWktO4P+6qmtah3mra6Nqt6qlOhVjztMOf1+cWn2ju23Vk7wEpuT1Fzj7Dz+XSGtJhter9RFbIT/jOeAVu27rTC7eeMR0Pa1Eb1A32pCk8rjN/u8vKN5FGHxNIVjt1enFpWsOpwpTtlXXYJIByb3HI/vaOJl5KHTuKipRcWVc7G/MfZFqVUD7qXRt71O0Wt0wCOYyT6RzU+bQ9NN72gbd4Cq2U8xn7PwgWEINF6adjpOzgBp4eTk4P/APS5E2J5RC/ZBIPATT9v15v/AMy5Ezp5R4fiN/TZfiP1W1YLNC+oQhENXJFCOZisUMEWmH8I60DTNAuX2kT063u63LbRt9qR87Rpa0+GyG5cWCSQbm3kcRu1/CQPy0rpHRExMKSgfTT7aSrA3GWUoC/rtI+caEqnVEpSn3QCL28Sr3Iwb2xHqfCrC/DW28T9VGlsHLIQ+EIHdKJyUgFWD/UP74oqdRbuSpsrNhfd4SOXu8/u6xY5aoOOOLbUtCShIsrfYj1PXyHz9Y4Hp8WCEKQlrKdqQbJyeXmY6YQ6XKsDwNArhXXx7L3Drq0tuFlnchdikrdQlJtkeEqChfFwMHkbzLzcjKthtDYG1SlEnndRJUSfNRJuSbqJJMRpxPrkzTOHdbnqcFsvyyJd1mYSbrbUJtgXxYdeZiA6LxFfn5ptrUNUn30uLsdziljPpu5fKOB4mmc2sbFfSwP5rKwZ23W6bNTp6vD3wHXpFzprlLW6Nj6AQQblMaX8R9Oo09qZuWkQpDczKImSgKNkKKlJNrnldJx6n0tTT8qtSxdar26xSgw/0lubxWqrKs07tVv5LrkCLIm2STjAN47iW5RxF1TLRJzYnP7I0vkmn0qG51R882i6MtPqskOLsLEWJzG2bgp8fyWrdjIBtZbaz8tKOS5Bea681Dr+MWM0zddTat3okj8bxrXO0mbelsuqSfIqi2t0ZxICjNuJAN7IJIA5Zz6RcMFDdSVYcYN7WW0v0c8i3hUMDnj5Y+MZVp+WcEvYC+OfWNN0M1WVWoy2oKshINhseKMch+l5fb5xIuhtQamYZWE6oqbhABBW6o3uT5q9fWMVRhDmt3UmHFGvNrKe9SNLVJOFSLnOSB8/xjR3i7o5iQ1bNTNvDMr769si5O6x65v8I2Mk2Nea2rYoklqWdbQ2nvZhwtpWGmgQL7f0lEkJSL5UQMZMdGsyPDt2ekdNzqWajOBbknMzsy23NIDlgsFxa7gqI2gpbbAu4hIN1oUdZK0UhJdqtlCH1RAj5qGpTjm7RdOM0CiUguTLLSWmiv3BYc7Dnz5YiENQMTlSnn6rU5hHtE04p1wkjcVKN/lGxfGHhCxRaKvWWjUTjTKE3eb+j3pZDrabJWtKHPGkjcFH9FSSSAnapI1vq5dWCXDk+kYCxs8WePZZwx9PL2cm6sKkrRucbUDsIJIjhLqibm2Y7YZUtp9SbEt23ZxbzjqoYddcDTaSpR5AC5jlJ2lrrLYg3VN+bkfdAOW5DPwh3a0k3HxxDaSfCDaMNiqqpdWQBcWta3p5QBUo2PlFCk2ioACet4qQQjbXX0lewgpIJBjb7gVXajqbQ9KqFZmfa35KbVTwt33lNNbC2VK6kBzYCf0UgdI0+aB3AeZjbvsyS5f4fe1d/sSitTJsEFRFm5ci3Q5UL5xi8dbwY94xHK06Fpv0WrxchtNnPIhbhdmlsDj9qQrRLhhUrUULKlFsBXtKLEYIvv28+XP47n05dForSG5d2XYbcKUANLUkeVtqUjHhOLdD6xonofUlB0VxPqlb1LNmXp07NTdMcS2taCd8zcYFyq20qItbwk+sTLVe0l2fNIyRS9r+RWrvCUS0oh150OHn4W27EkEZV4eV+edD9o1VilLirI6CIvDmN2Bt1C2HDkUFZSOe82IcR0W0RDy5BoUSblWAFDasJCkpR1sB5+hHXI5xYm5RS01Ktz0y/MPg+xN70pZShCXDfu7AqF1nmSSQm45knVmodu6jS8qX9E6RqtXBXbfUp1mQQAALlKEJcXnJAVsJwLi4jFqN2v8AWOp9S06c1wxRJTSFRkph5ySk1rdmijunCFOhKibgp5KSm4AxEKKjxyoo3TmmyWF7k8/IeKn9lC2XKH76LcykS2n6AyhiQMrLskd0BKqKNoSLC+1Iv7pybRkEwJh9iWXSZuVbDSjZa0FQbTjCR6+npGota7XvZ+0zT20yNZqk2ty6mGZWkvIcCj1QXEIbPMZuel73JON1Pt7TbTTr+jdDBcqgKUHapVh32Bcj2dlBKSLnmvkLkAERrMHbxFWyd6lJbyvp9Vmq6emibfOpE7aMvMM8DnKtuM1Mz2oJMzS3U7PzKEPJRsQkcr/rG9lczZIjRCnaz1NQKbUdPyNTfbk6mWi+hK1BRLRKkWzjKiDbmPneVeIXG7iNxWoNWk9a12nPyrbUrOy0nIFzbLOl1ACVKsATscWCklXiTyG0GIaR3KrLdTsU6FLKl3HQ3PS3U/KPcuFsHc3DjBiEbS7Ne2hA2t81zNXUdlPmjJ2UkdmOTlKpxroDE1LsODu5kpLyA4jcGVlJUkmygFBJtywPUH0WrSdS02mGalKspyTZkwhMrtSkYSsHYhAScJAsCr/RCQAI84+zhUJencXKM65ZtLaJohSlXAPs7nPlY4HLrnrG42t+1DoHTOnXaHWH6oKo3LNh5ktBt4IWkEKCXfEobNpvt9QTeON49/8AUbEATdg0AJO+3ktlhpc6HMORUiaJYdntNK1BQHKWl2cUpa5hiRS2t5KUnxKUQq+42Ix1GTe8ah9sioS8xVKMX2pRM8DUG5gsMqQsEBtVlG+SCpShbosdbxNWgO0dpWg6MFYr7NTalJqbelpVQDbje5okHxpUW+W33bjofKNVO0RxapnEup0+d09LTDTTBmZi0wtoOq72wAKW8JH5s2SRyNxcWMa3heOR2JMcGOsA4E20GnislVfstba2WNa2eWda6laKS4n6WqNuYCR7UuwHS9wYtanCNzb2xsK2JuQT1t8bgn0jm1zMqXrjU6G12Sir1C4Axf2lwcuv4GLZNTaHwAhRO1KABbPPB/rvj5Yj2emYDC0+S07z3jZXrvUoVsXuw4Ui6SdvwNyOh5X6xzSUwO+QvujdLTgF+Sj4ieXw+2LCifJUE7XB4irAwnzsCfw8/t7tPfbafIQSkFDxN1AEjabkgjpfnjpFS2wVo1NivVLscG/Z/wBOm1ruTn/mXImwCwiDexg4HOzzppwAi6pvB/7y5mJyEeCYn/Oyj+4/UrbN9UKsIQiErkhCEEWlP8J+lX5PdFqSFX+n1gEG1j7Mvr0wDmPPtJcS0C65bbnKwQSMZsRcZ559I9Cv4T5J/JbpFQIv9YSB6fxZ3P2A+UecRmFIaGw8weZubdfhHrvBrb4a0+Z+qhz+sru3NNtK7xpV1AgAWvfy+XpywPIR1jNkIdSOaiLkCwB6ed88r38+UdFLoW2LgDcq+05AOLm1iOvLN7C8fMw6pQUC2txCXAUgr5G5Fvvt6Wjr8gaNFjDtVbOIS5b8nuo0zSCGjLs523taaY6X9enl6ERr+o6dTKtuyKz7Uh5CilSV5T1zy52x6mJ51uw7P6FrMgyLuTDTFgCLp/jLROT6Jv8AM84jTTXCKq1OZaaTJTCypW0q3oASMi/oOX7I8u4rYBijb7ZR9VLiuI9Fm/GBhM5M6d1SwyTK1WnbGsXyhW8/c6n7+cWahqKShPsyzv8ACNozeJi4m6bo8snTWj5dLvs1JkAtsqJCyV2R4s58LKfnu5jA+dJ6Po7U40tLEsAjn7QFKSRzyPW3S0b3BG/gArjcama2csCx6UpqVhB75aLjKVti/wCMZDT6Ft96dSDjHdZt8LxNlB01wuLYFVk6ApYGNjdiAB5mMiRpjg+UDupSjjkBhN7xsjVZW7ELVtivrcKBfoFDwSFTIAKveDeDzv1+EcSNLMEJvMdClQDd8Xx15xsErRPDWcbWG5SRSixBcTZIT67unTn5RY9H8HNP6y1KqlyM2wmR3bO8cS4sC/q0hQtY8zEKXHKOK/aSgW5f7dSGYdUSW7Nl1CytKt++JtYNsgs28fmM/wB8XCQkZqlJV7O+FpI/SYOLjPWN1qD2T+DkglLtfrbUyAmxalUFCr/6zhVcZx4c9BmM9pPBrs+UFoqp/DekzrpGF1Al64t+orw/YPkecaibiqJ/8vE5/wArDqVs4MGlH/aQ353Wq3C6g1VrhfqfVVOpr09VHJwMSyGJVbrqFISnYpLablVlPKUokEAJB2kXERtRuHldpVWkNQVWSqlDYllrUXJyaTSlqJSsJ2GZUT+kLqCCQFqtZW8ub4VrT+k3KbMUU6Q09JUV4Xclpdju2t+CFFAVk4GcHCc5uIVrHCmt6fdM/TaTSlly6Gxpijy8tNBJ/Wmpx5wtgg80JuL88Z5qsxGpc1zuzAzfMhdvgdHSEgPksW2/3yUIV+mU6laJ1XW5+XaZpzNLmFOOPMzqlvOKQtsfx2ay6sha0JSlAT4+YwRoJVdQSrxLTEsVEXuo2GSM9PO8eoWsuHUlMaTa0tUqKk1KuzbL0/LTM6uoKXLoVu/OuuG6iNiBYAJH6KbC8a/8S+y5pNcq8/J0CSlnEDcky7q2lcwLbR4YxU7qqKG0Ox3VuKSQVFWXeGn7rSFU0ShxLaQA8QD5m398ZbStFvzLDa1SoUShKljdnOT08o6mr9FuaXqjkpvcIQSdq7E2zzIx0+ESTQZV5LDS2VHahI24Kk4Hkf3zYxtOHacVNS8yi5Flra6R0TBlKtdB4e0WaWtVWYf23ugtFBJyfeuDz9Pui51Dh1pRLbK5GSmFEKPe94tHu+Qsn9sZPSW2nGrONlOxSgbGxPiFrfZ9kc82mWF1JXcZJVYm2PUXj0OPC4Sb5B+S0/pTxzUd6l0Dp9iTDtJYeDyblxDiklNsWAIA/GMIm9NhoO3aym4TY/D9sTHV2UPSzgQkFIBuU5sOh8owGpIutTbaVL3kpslOTkZ/fzjWV+FQ5dGDos1PUu2zKN5hksOlPTmn4dI3I7JLIe4ZoZSApaq7NptkGxZlr/HpgjHPFiRqHWm+7mwjGE9DcczG2XY9mJed0HVaM1OIaqspUVzck25dImEuNIS4gKvYLTsQoA+8CbZACuS4fkiosaIecrdR8yNFkxyN8+HkMFzoehU4a8py5zUtWkzNhnu6rPKADLTgIDpsFtOpUlaTa+UnoeZxH7+lFC5RJafqBSvAmpF5Ow8yNrD7Y8uSfTmRaX6jNuT88Zue0VJh+aecemFqRPghbiz3hAD9k3K1gWx7vwjHlzbiUGXb0DS+7F9qFInlJFiT1fOcnPPBzHpz6eCfK6WPUC1w8f55rjaGvqqYuEEhAJvbKee6wJTVVZ2sylH0s2lBCSW5OdWpJ5c1zZHztjGY4JxFSEuJZFW9mlnbqcRTpNqVUpJsU7nEJ71Q5eFSyMWIJMZvMuqJP+QciB7i07J7cDzP89ysOvkfQHqrUFtOp+ociU3HjUJoJSoJ5/yvlbJ5A36iDaKmbbNF1d+62rcQqZNTIeiw9iZqUq2tKZqQVt6TlDp8yqxHPe4yVcynmT73xjuK1PqhXgl6nS2dvhsxp+nJASbjbfuOebf7IzgRkCn5pSy0eHUjcJBBU1NqukEWyHb2yMi4+yOs9U5tttK3OH1HSk3SN8tMYFjfJd6Ak9bZ5RaYaFhsWAH4x/lSWVU793np+yw2YdqVRNp+tT8yAolDDj35hB53S0mzaT0uE3sbco6aVBsjc2le0Fdxm+PPqOfxjPBXJtyZW2xw3ogK+W+nvE7jbn48c1ch0iiazWgClXDakpBNlJ+iHLoGb/pepHPmTyiZTzR04yxMAv8A3DVZe9INSeiwiWmZqnT4nqbMuSs2yNyHWlEKSSAFfPJ88GKV+r1fUDoqtW1FUJp9wIQ64pQUNiBtSBjltFh0wLWvGVr1DVgsoHDmjJSuxaCaMFE5AvY4IuL3ti1xyjqPanrCFIKtDUVAWg7AugpCl88A2sb3N/lGGdsEz+0kjaXeOYKRCXt7rSQsMVOVCUkBRmarOtSTDiltslVkIWrKiAbjNjkegjpOBLZdSV/nCVEndck5A84zF3V9bbAW7o3TaEEnapVAZO7z8W2+Dz6XBGY6rutq6hdho/S+zKAg6elVkDNwbouevyiN+FGD2LGgkH+ocwpzHOOtyq69W23xA1QthabfTFQukqOf4ys/twItbi1bklRBUttGB0FrfaP6o6NQqNWrFTnKnUzvm5t96af2t7LOuKK1YFtt1FR22AFzyineO7itlwg2BAIve9+XTyN/L5xsoW5I2jyCsdYHRXuWWn21JDhSd53JUm1zbrY2BPhFucc1PUXJmZKnEWDTxSkJskXBv91/6/IWht51Fm1gFaXbiwBSMfG2PPyjt06aU3NrQElPgc5gEEbDy9OnI4i5/qkKwC5BXrD2J7ns66aBFrLnAB5D2ly0TsIgXsQHd2cdMqvclydN+f8AzpyJ6HKPn3FBavm+J31K3DPVCrCEIgq5IQhBFpj/AAoCyjhNpZwXP+UQTYC5N5Z02+4x5tKdbU1ZtHU3KidwzbPS1/T7I9Kf4T6X7zg5ptwmwRqNNz5Ayr4v+/W0eaXfLSpIuBuOQkWI6H8Pwj1/gn/zB8R+oUOf1lyl5Kg3vT7oukE5B6co4nJolV1ODaog2t1wSPTJjjViyVpCuibYPPlnpHK4lu6WykjYcJ8+vy6X9ccsx2BWIaaBWvVU3MS+kKk9KOISUJbsD1s63b5ch0i2aZ1/WaG6l1mWlXUg4Cwq9835EfZF11W0XdJ1RhQBX7PcC/QLR5eg+RI84tnDxdJn5ttFSpjKkAj3yV5sBYjF+ZjyXjVszsUYYreqN1sqV0TYSZL78ldpniJMV6tGfnJB2bmntrTTDYAvtsAhO25wMW548zExcOdC8R9UM+1K0BUpaSdQlbT0wyplCgTghbgSkj15eUSZwmTR5NDXsEnKSgNjaWlm2cZ6pAP39In3TwlltBYIWq2FLO5XnzOYiRy4l2eUzZR5C3RaeWnoZJDIY8x8z/hQpSOz/WpxsOTEww2lRIJCi6UEHzSAn+kLdfKMzo3ZvpLKEOT05MFfX3UXBHPaLnnkDcDk35ARMEshsmybAXtiwi5IaBxcDcL26k3iw0pk/wC+Rz/eSrWljP8Aqja35LDaXwj0hT9l6ayXGvcWpsOEHPLvNx++MuZo0ihDe2XBSgWAX4hbzzy6couKEKz9vWPpKM2NyOVucZYqeKIWY0dFV0kr93FdZMulO0AWCTgWx++TH13ajgXuTHZ2WBucn3QOZx/aPtj5wSQFA8+vzjO5wGptYLHk01VmqcxI01h2bn5lphlA8a3FhIHzjHnqezPSLc5QK3MsSbwK0eyTF2lJJv4bXAvf9HMWTWTi9WN1eoszjn0bR5daGQx4u/eKfCbAZGR6G48jHUrGpZvhVwwpk49R356deUlKJZKT4UqUVqJtc2Sk25DJANhGibi4fK7PYRgaG+p5LYeilrGhhOa+y604KVSNRy1CZbeeqNRCn3nnVFaykBQ3FRyTdNrX6RF2qam9UtWai08G20ylIlpUBf6SnXEqWonyAGwW5nJv0i8TfEyWfqLGtKjLMszNN0u9PzksD7rqAsBvPLcpVgOfiTEccNKhqCuzOua5q5yWE27NSzaig3Fw0TtHltBCbcxkQgxN00ga06EnorzTCJveGoA/Nan8c5NlutukgISlX8oRyyfF8onrQXZZ15XqLKVGTntPzUu42hQckawl5tQIxZW0dOWfnEKcfnpY1JYacSVZSLAG5ucZ+IjKuy/xVn+DUlOy81opFaRVHw/ZyZDS0EJCQAShWCBnkcmJVHW1VPVudTBZpomPhGbkp7o/Yy4msoUpcpIvKBUsbZpognmLkqBF8Xx9vM8k/wBi3i3OJEyKTKJdAwgTDJSDz97dy6Xt8o2u0NU6DP6dptV1LSpyjTc3KtzKpJLDswWwpIUlO9CAFG1rgC4Nxm2c1n6dQJVO5DE+4gKssoaUdvQHn5+Xn5Zjau4rr6cjO4AnbTdQmYZDOcjdStD/APA44tU+WdU7RpWY3pACFzbQH2lRsPlEf6r7HvESXIcapMiyUJUSszqEpvmxwD6C/Lz6R6WroNOqVNbm5QPpDoJAdFlAAkXIBPlcelvOIr4i6GqE1SZlhl5xW4KSoDFwb/H9z5RbJxJWzC5I18lUYdFFdpXjxxR0fO6S1V9Dz85TX5hSAopkZsTIbBJslSkjCrWNvIjlFxoGsK9w0n5b6uzi20zbKXng4hKgVBShu8QIHKODiZww1Hwr1s/p2vyq0pQ4VsPkWQ+0SbKGOfQjocRLvD7Q1E1X7EZ+RkJoJbCR34spOb2Bt5WGI59k8k0jnN9Yqa6INblOyv2l+OvE2dabbbnpYpIABXKMqSBcXylKb/2RkuoOJ3Eqdpwpc3U2GUT7akOPS8sEOpQRZSQrkL3Ixb0IiUtH8H9KyAaUzp2loAzdalOYv5KH2/d1iSUaMp7C2FyUvLtqbAFmZRCMdRyOPs5RIDsYccvaNA9ygmKgAN7n5rU7SfCOpVxJX7BVS2QlIdbYKEnw352I5Hl6xfWeBlIVMkPzMzNBqyihT5csgG2Q2DYCwGetgDGzJ0iqZSUuBb4AIs4oqHx2nHXnHM3o14qt7NY7uYHP9/6or6BWTuzVNU8+Q0H5K4T0sQtFCPebn6rXqT4OyRWHJehNfm0hKFTGRbyHMj5i3OLq7wXk51u9QbQ4oi21DQta4tlVx93QeUbBymj1YBllHHMjlF0TpLcoEy9v9mJMOF00BuBc+JJKxvrpniwsB5Cy12p3BylSjSW2qYD3YB3K8xywMDn0AjuOcOPOUAAwPAAPwjYlGkhssGSLi1rQXpQEAiXIzb3Mk+gtmNjfKLAKPdztytf5DhsypCy6yok88ZItEca20ItibdQywogEEEC4H3ekbZVOVoNA7pmrVOUkVTGGkzDyGt55eHcReIX7Rc4nRei6jXZJtv2t1SZKRTYZmHSEpNupTlVuu045xHmlDGFziskTCXABac6pe00nUL+mFTBfmUKLbiUJBQFjOwq6nPS8YbXabI07fPJlwNhuEkdMW6fD7Ik+v6DoentS0WkqmJBE5JSapidW7NJL7r7likEE7lYCjc/rHyiItXVGamZqYS2FplXiRLpKQLpCrJP3X+cc9LUl4JedeS3UcWUjKLrYJ8uGXpxcaXvcpUi8SpSipQVKtK68+fP055x8OuJaZU4lK0qKgM2tzHLA8uXkecA2pimU1h1IDhpMgpN7JO32ZopN88wR0684+wdyCHrI2FI6KubWx8QBHvmGX9DiJ9kfRaWX1yFxofdQhDpSQFrskXNjyJ/rFvvjuU8pW4VPKPiS4Dc3KbpOOnU3+UdYMtpSpxBUsKN1JBtfoRcfH8PKOWWCUuEK8Ke7WkE5BNiDjr1+7ziY8CyobEr1q7DgA7N2mAAQA5O2uf8AtTsT4OUQD2GfF2bNLneVeOdyQB/zpzyifhyj55xX+fm+J31K2rPVCrCEIgK5IQhBFp//AAmyVfkRoRCtv+UzIJ8h7NMf3/KPMhpaQkd4LlSsGx5C5uB+/wCEen38JggOcDKOFLSkfWaWBJF7j2eYxHl+2lfiS44MncDuuOZvn7o9d4H1w0/Ef0UOcgO1X0FpLa2nAlRSraCeYIPK458vhHyoIcCivCtpIG62Db1HIX8+nlFBuZWUhXhIAGefP7IOdz4XF+BwDIAJN75/e8dlZWAXXDX1NDTVbcmPCEyrilK5BIuDYC2eQ+V/MWxfho0/V57uZVp/B3biypCSN1hYqSNxtnmTgnlGQ6mSqY0lXGpdhxf+L3jtQjco2QSTjoEg3P8Aok8hGHz1T1RpLT7FQlFTckr21klSpYpKm1AkgJWM3Fjcc7YMeYcYXGIMP9v6qRHqwtW5fDLS9QcZZHfEWANgr4+sTrSqUijSbczV63LyDKlJQHZuZSyi5P6yyAOvONL9L6w1xQONvD1g1+oexaol/wCO0p5wGVbB3AJQgABO0bfEbqJSc5tEiI45q4Z9qKujjbSX10SbbTK0aZdaK2JCXUb9+hoXulWQ4UXXuB522xrmXfaygSDKtvnnZCkU+Xq1S1HINyk0SGXjNNlDpHPYQbKt1ty6x2dYVhrQdCRqCspn35VbyWEIk2Q44tZuRYFSRbwKNyQMDpmNbu0ZxFp2jE8MaNpFunTVHrkxOOsLSSpBQ8+yq7ZR4dp70gDOLdBc5t21uNE7ovTumKTIU+VmnKhOPPOJ3kbW2m7JHW1y6fP3OXMxeGvJGywl4F7nZZfxT4t1jh9oKh65pWjajV2633ZTKqUlt6XStrvApezcCbHbZPXO48h3Pp/iVW6pK6moblMpujZKYX7Yqa/OTD7DRV37uEkITuSpCAbHwlfuKCYi7tOcUa7pjgtw3nqdTZdKp9llKkr3KDY9jRyt/pKPPyibq/Taw3wSqNA0jJBc+dOuS0mwTYOOdxZKbm1txHPGVGKZSxuYq4PBcQFGtJ1TqHitpTVHEGtzFboWmKYt6VpFNl1qkn51xLYKXFrBCyVlSEpSDsCt9woJN894S6O4mU3hLT5bUMxOzVedbW7sec7x1netRQ2pSl80pIuCbg45iwgjswdoWhMUt3RvETS04jUlNqa36bKStMmH1uOLSAUpR4gh9Kg4CpW24UBcbTG1endXa0eZlXqxQJWV9scdfcaS6FGSQAO5aURha7J8RBIClKAwATGrWP7NzWHWxt0WaBzMzXH59VitW4Ua/qtNFMptYnZJ/v1e0NshrebYBKt1gAkI5GIn1FOMaWdfoWpKit+bbpiVSiH3kF2ZW6UpWUjeTf8AOqx5Iv8Ao4mzUfGDW9Jqcy1MMaYo8olN2puYdUtcxYeFOwG6RgXNjyNsRCOrtXcO9a1ikVfVTD8/V5OaS665TpQoZbBIKW7uKB2g2ubZNzHnX47pvxQG2AG+9t/8rpAbDM033KhHimmo0yn1SSTSFd+K1KS8yoJASqVQVFKVehcDRIsQbixubx3OHdHm5XhlMS9aCpWqTdZnEOBxJC5h4eJareYAUMYsPM2ifK/rvRb89NzMpop2oz840mXWhSEkObbFJUAFXIIBva+B5RhM1pvVM9NznEHXbiJaZ7tTNOprKdrUo0bblWvlagE3JubJA9BuMKLY5QyFxcBfkbdViqA6RuaTQm3NaXaj0t7Vrpa591am5D+MJTs3d44FiwUDgC5v4hbw2zeNhez3ovTOqNXUGiOS0u4pxz2yf3puO4bBWsXJt7qSOfWOTQnAsa0ae1bV1TDiZqZddQ0ytABbQoJCcgqNwknAHP5RsF2d+BuntI6pqtVbYqiXkyZl7vv5CXFDkduMIINuhULZidHxJR0tR6BkeZHE2OU5b+F1bJhM7ozUZm5Ba4vr0U7UyXnnUIcbqUwB3qVrbVsXuuob0C4JCbg9SUhVgQLRfHH50sstd64jvlBKO7cCV38N9x23HXyNwfWOjSkysnKDv5a47uwBDl1Emxx3ZP6fpy8heO7MuU0hhSUKC2FXs3uI5gBWGcc1WOOXxjL3nnvDRR8whN2O/JdGrGdLLrqJ+YuAhCghIJvmwwQAbWBIPTrc2wmt072tHjmn3gQRtM0BfJF/5e9sJN9uLknCk3lBmSStRabYcsSFeNThSogEgjwg2vcWx1OeZxir6LlGkBctJvzKlr727i5hzard0uUlNtiSADjn1jILAWCxlxecxWr3aF4HzVT00mptUrv5mlHwBakr3sK8Sx6kHlk+91AiKuGGgqBMdyoUxoG4UVNXTz8rG3X4dI3o1Np91yRckalUZQSpaDbjS2yVLBBF9yycZFha+PnGqOj6YrTmrajp91aSqSm1tYNwbHH4j9xE2njbmuo8rnZbFZHS26C9NTVLocnVp+Zpywy+GGkd0yq5wpTi0JPI8lE4ItzEZxK6dmu7bWWAHNgWUKISUnyObX5dbHpGEcIajNS+qNU0+WoU7OIf1E8FTLYT3bCd6vEslQJsATYZwfhF4l52qVfjJqHRjlTqCKaqXSpTTUwpKW2QlvclOQElalhJIsbLVnzng5VGymyyRijrD25+XWhQ5qVcAf1H9/SOjXtb6I0g/wCz1esqDiDZ8S0jMTiZY3tZ9TLawyc4C9pPO1sxYOB4qjWpuIOkZGbfMrT3nESLbjhc9mc7x5AWnccckXPM7c3sIxrQnEKrcMKhN8OOJdNMrITTq0rdLIWWu9B3Fahhxs3vuTc8+nK27vFUHd0IUxuV2gU7UMhpV6ZWZ6opbcYCGSUFKwdl1Hle3L4YjHuMnEWp8K6pp6nsaVRVEVqZaYW8Z/uPZwt5Dd9mwleFE2xyt1iM9c1jXsv2vdNU6SSTQnRJhRCULG0tLNwrmBf8b9Yxjtfa6rc1xw0dpwPKRTaa/JJdOAhUyX0OqH+yhxgnONw6iHfaVf3ToFKPFjiFxH0bxa01QKNJSH1ampdiZn1uFIdcBecC20+8oGyE7bAG6ut7Dn1LpTiLw4pVY4nVXXLlTrNRkW5KVpDm4U2Wm1OAktpFwpKEpsLpKlWVuJ3BKY77StYmz2pOF1Lk58KkqoulMuFshxDiHKgUbsYI2q5g9esTz2idMa41nwnmpDQ8yDXJFxmdlmiUAv8Ad+8jcqyUq2lVjjISMXJGQl1h5qy4O4UUV3s9zOttEUXSc08xU67XZmWqupay5vddal7Famg4TdBJWlKEJKRtSfDkkRF2xCnTOrOGTdQC29PM1Z4TRJPdhxBbCFK+A3nPr63njg5rXtITuiJXQ2p9AP6aqMkgSy9R1B9CQmXSbXalUgrW6EiySbN3Tc39w27tCaD0nqbh9WqVxLrzEhREezvSs08W2lSS20BKSFnC1Ep5EXUCoDniFVxF0Tm3/wBus0DmtcLLzy4nppEjxW1lJ0Z/cpqV3Sqy8XFPOrQ2pagom6iUqXYfZEfVaZeqDLFUl2SllgstXKbbQEdfTfuzEmChcOaBPSTmhaPqLVsxTHVrM97OZaVmd1im28biEm491N+fS8WOtrrrO9lnQzEjLzDneLZQ2vFzYi9wDzxgfCOac4Ofr71uYycuik+yzJ09GQW6bIoVc+6RLNY5/D5COyotqQ2gjNvD4r9eZt++I5J9KymTuEto+jpJSxy2rMs3ux/rX5A8xmOvZBSXAfDfCgLc/P15/aI+jMMB9Cit7LfotBKbyEea+217CEkd2DyJHLyv6R2JRxsqWVJ8CUkhNgdosb3xnpm/T1jrpKVOBBV4Ab4Jt8hbzjmDTReClM5cKrG4HzA8/wBkTXCw1WPmF6z9hRSVdmjSyk2sXJ61v+9OxsAI1/7Cot2adLgG4Ds9Y2t/zp2NgBHzviv8/N8TvqVt2+qFWEIRAVyQhCCLUr+EsbSvgJTySAU6jliL/wDyXxHmC13fdhSlbUpC7JHLHX70/fHqN/CSthXZ9YcKCoNV6UWQB/1bseW9klkLN9t7XNufX9/hHrfA7v8Ajj8R/RQ6gBzrFcZCgj824SADcYFvs6GOFaCcpF7WIxfrHOFISi6+R+2372EVCVpbUplSRtUDtJ6Y6/K/z63jtLgqwOtorfX2lL0nWmygBYlHjuUfc8NzyPkCeXTn0jaKZoFAr1GYpwpktNIDrPeNJb7wE2IJIHmb59Y1xEut6Wmm3U70FlwEEczt5DzyQPn6Rtvp6bSy6FIl1LVu2bUgHkRY2+fyEea8X/zzPh/VZmd1t1WtcF6TU+I2i9XIoD7qKWSA7LpPhVclRUAQkAhQuVWFgryiQ9bcCE8RaFV9I6u0s1WUPPvTFDqwcbSqQU7fZe9ljuySAEpVuRYWIwb1pepTqmi2xIWfQwXWgoHxG6RytiwUSfh8YkOniuPysxLNWbKx+ZWrwqSFLUDkEjAH3jI5HQxhwsbqK/U2soJ1X2GqNqLQuidOU7W89Lz2ikvGWm1spWHi6tLi1G4JFlpBTjbY2IxGYa+7JemeK9FbluIusKrM1dU0w97fKIRLJSGmloDLbSt6UoPeurIuVFS1G4BCEzB7DWHmGwufS0tIeSsC53BeEkWtyybX68za0dmYojs8pCnZ5YSFBRCQQq4SBa97WOenU+9fw5jKRYFyx9iCL2uo7r3Z/wCFc9pOg6S1pJzNbk9MsgyBnZ53vcISgrUpso3X8PvAIurASAkCRZWmNol2TIvKS2kfmyDyKVHI+Fj/ALsdhWn5BRQpxtZUhAb97aLAqIGP9Y9I7zbSGEFDaQlI3GwFhdStxPpk3+cYnSCwuSVkjisbuGixqpy8rJNPPzQaQ2lO9y9ggJGSVXxyHXpeI+qFZ11q+YXIaNlV0SkhSkO1qcbIedsLWZaPLJIurxeH3RzMlVBpiacU062lad2QRi4sfxtHSnJ6SpUuFPHYgAgJbRuJ+AFvOIszXzDLfRSowIze2qj6m8F9Hyrwn6yh2u1EG65qecKyVHqB058uUZGxp/T0knu5OiyTATjwMJB/bH0rVMk5uIAZGMvKAsSQLW+f9nSMd1JqWclpplmWDqGdqlOKUUtNkY8RWo4Tm1x68+cWR0sY0a0K98jj65/ROJc5MUjRlVmqE7Lyc6hhXduq2oS0ThS89EglXy6xq5PTOtpusviq60dqRapZampHcbNqSbFXIDd3nhvhRsrrymPW3GDSCZhuVXUlVlTyUy78rRW0zAKl2TsU6o7BuJ25IPiGOkR9p+T07K6LrmqadJvtuT068y8H1Bamg3/NJUCQtIUo2Vgm+QNsR6yhmbIyYNs0fL8luMPxKmipZYHW7Q7aXvflflZcfZB1VWasNSaJqe91qhzKJiX70Dcht8qJRcWOFoUcn9LyEbVUgVGitvL3fmVhIU2twAIsDYBWCOfnEQ9lPRdEp2kXdYJeSuc1O/7W4bbdiUKUhCBnyCj8VK6AWn+s0tExQJmVlyVPOpS2gNthzJIvcbVcgOqT64jG1wPeO5WscdbHVYjJV/VaEMspk55xDBeA7pMyQV7kkjcXiTdRVYAn3ceRvL1Y1YklcxLToIWpAU3LzCwokpJKQld7bU+Y5+dgfmhaYV7Mr2+YnZl1zudzjjTN9iLJTus0m5FylPpcnMdyYojxNPYZQppxt1RTuaaCljFrAi3hUAemVe8LWijpLGzbLOyPT8QEFUYqdbaLap2QnZhhO0kjv961Dcjn31ib+KwSLjzPPpz2qV7jKr0/Mhxx4pbbcnUN944bXsFPZt4R1tnzBNzl6Oy40JZUmUpnVFStrabOE2Aue6O21gbjzJzaOGYp0i4O8n6fU0pDgCCzKqNsAKUpXdAp5D0wc+Exlbe2u6jusDosR1xr6iab03V9RS8pJTBpcg9OqS2gqKg0hZAv8W1JFz+j0tGknBHjG/rauP1upUl1MzPvqfcdQ7vSVKUTi9sfK+I3xrmladMJW0nTk26H23G1uTU1tSGnCAoAFZ5bjbHSwPloVpfTGnuHPGjU2htPzKHKbTp8GVsf5JC0pX3d+u0qKf8AZ53jOxxa8XVndcDcKXeDfFvT1J1NruTqNLrqnF6jmgz7LSZiaS4ErXchTSFAAH9YiJF0cifPGvUdamKLPS8hN05v2aaea2pcJSySEi9+aVXNrAnNrG3W07Xp1L7ctLUN1aO9DS3glWwJ3WJwOYAPMjl63jIJKqa1qAUmUpQYCHFZWjwq57Um5Bx1AAv4DcBWNoI3HQ2UB8jQbNBVp4faF1BR9e60m6rLsMUivvPdxOB26yhxTigUoFykp7wcymxBsVXEX6pcO6/rijyOnNf1WkVCSpbqXRVGELE2+hJ5HG1rf+kobhnCQdtqoY1dWZFADyZd5LswgoLndtrBTtQTYKUU3Cs9RtVYxcZjTNXqsn7NUawpDqn3lXQCoJQRtRt2lOQAT0yo9bEXWbpmcL+SoXF3dDSU1nwi0pqiv0zVv01U6TUqYhDSH6Y+22SAq6DdSTY3UQFC3kb+GLZqfhnwJrCqexqyiUuecpLrzkt3z7i1pcWtKnt5CruKW4tJUHL3J5ZzlCNFyMwqRfnJyZdfkmGG7i21amlbt2c+IgbupCEgEZv3l6O06+tSpinF4KdVMbXHlqSHVOd4SATYDfcjHy6RYHx2BJKplksbNAVtrFY0xSayw2aMw7PgsSiZtMugKbQtJIbSsjcAAokj3Rv+UZSwrv2GphvcguISsWvcXAI9cX9Iq3T5FLqXvYZcvDaC5sTuO0EJN7XuBgHyNo7C0HAHL48jFHubYBgWeGN4JMhHuWN6iqDtMki7KSLk7MunYyylVkqUeQUoX2pwbnJA5A2iB9S8GJbWNXTqzixOmvTDR7yRppUUyMiCAbIQDZShtCStV1EJFzytsXODnu55ycxD/ErW8tQVdz3TR3qKCVuWG4lWAkZJweo5cusQ5IBMbvNwNgs7HFoytFlDeuKNTKTLGWpkixKMtI2pQy2EgAYEa0cQBKsuqU93YCRcgjpi2Oo8/S8T5rjVM3UZF6aSm6QFKDqk90yofrXVn44tjnzjUXVmpJFZeabnFTLinAkCV8SSSbAqXew5efyjFM0gCw/2ykROynU+CkieXbuSEghcpK33W90MIAxi+fLrHXZT3d0oUlRJFgOtj+OeUfb5cQ3I96lAUqRkyoJWFJALCFAbhi/ity6c7x8thBc7uwCtpO4jFyPPpj8I9zww3pIvhC1D/XK+yprvVJUn9EXCTjFiACfn5wDSHHnBt2puUWtf0AsfgB++OFa1NvKUUC4vYDFseZB9OccqChwAg7EpCgvndXrf4ffEt55K3mvWjsJX/wAGbSySThyeSL+XtbsbBJ5Rr32DVBfZl0urOXZ45/727GwieUfO2LD/AJCf4nfUrbs9UKsIQjXq5IQihxBFqx/CPtqc7O52lIUmuSRBVyGHP3+yPLMNnu9xwsEqt8R09fP5R6p/wi4/9nKYXt3baxJG3pdY/r++PK1KS6dhSEpJ5geo5en3x61wIf8Aj3fEf0UWb1lwpS53gJN1WAuTe/lf1gsKC3QlwhWNxObWHmOuSI5+alIF03SFFVueOucEdT9hj5CFj31JVgEpOLm3P9/7I7RYVcaIptqYDs88O5SFuuLUqwCUoJNyq3qf9mNotJau07PlD0pUWXEKIIU2sKTkffGps0025TamHFBY+jpzcnJFgw5cYz+49IxzhEzMmZL0vPvSTW1LDKA8QvanmcH1/GPLeOJjFXR25t/VbCmiMsRK9Q9I1eQeaavMI53xyub3IiSqfOyxZSWn0nluzY2z584004XUuv7WlJr0yWzYbVqv5353/GJ4o1Aq82G2/pl5pSjgpAsCOscqyqc5uyoWAG91N7brdidyQLXuTHZS62lG3cLCxvf4RGTOmNTkpQqqrU3uBUO+PiA8haL2zo+cfBvOzBKcE97cXFvT1HLzjLFUtecqx5N7LOPaZdXvON5/0hHwt9gAoDguetxaMOGjZ1CykTb+4ZICgQIN6XecIQZp0KVyBIF/nGcPHJW6DdXR9YS6rxpNje/nEW8RtaySX5mmy8rOPuySVIeAfQ0wQQLkqJ3HChyGLxIadDPqIWH3gU+bg+3AixTnADTNXm5meqkmJtU2vvHW3nluNKVYAnZ7ovbna8SaeamaSagEjy8VDrG1T2tFM4NPMkX0Wv8AO8Tp+WmXhQp2kykwwt0IZlGFVGbUsHba6QpJJsc7bYFzFpndCa015OSVUrImHpcoUtwainT3e4rSpJEs0kFIskgoITzHLaBG0jHCilUOTMrS22ZGWQn/ADeWbCU2AJsEpA9TgecYVxCZo2kNPP1Gew0U7EuOzLbACjy943TbmcEgAn0iZ/FGF4ZBGBc+8qI2heGl87ySFGdN4T6MlGnHNU1+arbh2lyVYvKSygBjchKitfQncsgkZFyTGE8c9fUjS+lHqZp6ksSku0yUNsMNhttA/wBFAAA6/HrcxIXDOTcmlCozbUwiUnZXvkOTBRZxy9lG4sQNpSQCOp62jBO0BRaI5SnytSEkJxZN+uOUajFJ5GvLZH3K2eGNY9oc1tlm/ZB1YK/wKoFUfb7tTJmZZwC6gFIfWnBA5WAPziXdRat0+3TWlTUwSBMN3Stld0nIv7ptz9L4F8xCfYtYlGeCSZKXILTFSnLYtjvSeX+1+ES1qymMmiTpUybBAUpSV92bXH6W5Nhz/SHX0iC1wkjsfBTDdshI8VdKFW11WeRK0Z5oltpawhl1u7pKSFbUlQAChjPK6eVrxfxp+sKu65TXVPi6AtbiMIG8EKu4Ad264OOoO0qsIf03IzDdTlJdidqram1pfbDE66nxptgkqV4ChJJTyKVY53iQ5ZqfZmGJx3UlVdl5UpUptc07ZRCTfvEKQE5sCRjJtyIixojYRrqs95ZGkDUfIK7OsVtPfqflWkJefU/YLZKiRe5KVKUMlVwM4SedzHYl5uvplBImecQ2z4G0peaF0XNllXdqWDYC4JN7n9VJjrVCvTjXtJUzKAJ/k9yAQfFa9y4AoG5zflb0i3KqVWU+tCK0lnK1IS1Ly47uxslBK1qKiLHkADuHI5iQC1wFlFLCz1gq6s0/UfYTUZ+shAYSta963XBa982UhJ64Umwxa9rHzg0/xFVqnjnq3UEjJ2ZmKo4hvctW7aglKbk5FwAc2tflzjfnXr067pieD+qag8GZdaltrWlDf8p4Ara2L33WT4shPVRNvPXhCzIN6nrzndhSm6lNBRFjus6UpueVrk/d55jSyBnfPJZIweQWz3DvjtIVerfV12mI70BSkrZeLu1KAVb1p2AJG0frEpJAODeJdVrem+zpUStKibpBQcjoCMGwJ6WPocA6yaCkZ6tSLOi5RtiVmn1Ll35xtRM43KrV3rjbtxZCEuKcKlc1+FKbhRUdp2WNPTbQaWpt1sI271+E2tz8+sRKbEJpWuAPuus0sDWEaLvSesKQs2WXk5KblBNj8YurWp6U67tbm2gbe6tNle8nxX9BfAHWOtR9M0RKyhKk2JsUG3O/rF++ounXfElISr9Ybb/C4F42AqZcuttFHLGtNlVquU0bUpmkKUs2SADf1+y8d9uekyMvIJjoSmj6JKzQfDxNuaSL3HM28jjnzi8tUalolhMb2wCoiwA5A2+/nGeGtbL3SbFY3RluvJfDU5Km13U36Z+6KOzjCQT7QAASecduUo0pMqVtLaUhW0HJJOQfw/sjsq0tI3JUtItm+2JQmAAssaxWqVeQl5R6Ycm20paQpRUoEgAC97c7RpjxC4kVfUcwuepDMky+pG9KaZIrnHnFE3CSTYDre6edweed7JnRtJdQUlSLG4I2C0RXqnSdJkO9lGZVplpJIShtAQmwJAsBjliJlNXw0zXB0eYna/JQayjmqXNMcha0bgc157a409q6rPh+oyk0ptR3OLrU2lxBQegZQPAfCDeyTZVsCIm1DRaRIMez1WbXPOpdulpCe5ZAJtbYjP3np8t1+LFNpkiWWGG2kLm3FoDq0bkJCUFeRuTfwpOAb5HQGNNNeuIn9UzUpKCXdXLMpLbrrDjKSncna4ASDYqNsXuNxvyiHWVZq75tB5e5TqenZTWDbk3G6kR51kJZBQQlUrKFKVKBABYb93GMfhmOuoIKipV0bDyHMj+/8YuFaltypRxotgLpsgUgHzlGSBfkTnp1PnFuKFLO1KTyyeuP649ows3o4vhH0UGSweSuRTp8BI3CyhcHB9PkCPu8oqygk+NY8QCQL29bHy5fdBnY2nYQoKvjF7HN+Quel/lBCFEguKSpKQbqFgMeduvTziforCbWXrL2CiD2Y9LAJKR3s/g8x/G3Y2GTyjXvsH7P8GbSxSpRBenyN3P/ADt39/sjYQco+eMX/wDQn+N31K27PVCrCEI16uSKHlFYQRaz/wAIU2HOzbUVkIs1U5FZKxhPjtc+XOPK2xcAVuVtN1Aggmwtb0GPxHrHq72/UE9mmukX8M7JKxz/AJdI6fGPKENOpKFOG4OQAo3+Fvsj1bgUgUDx/cfoFFqL3Fl1u83q2tpuUp3E2ufSPpShtKHF5sQfQ2Nxn5n5x2GbbwW0d2lSSNxBHL+r74q0Ct0LbCStIA+Ged7Z6dDHbF3IrELnRdWstFNFqyVJACabO7uXiCWF3Tz5mxOB8fXANBzZZn2nUlISogIANkgf3kZ+HOJGqyg3RqiWkkL9imEqO224dyoWvnHL74wDRtDqc04pclQXXVWPK6km1rgGwF7E+vKPJePczqyO3s/qtpQAGM38Vtnwg1I6hpCH5pQ7q4IUoAjJ5+fP7o2S0tq1lzuvZ5zNjZQGL+UaXaHXrenTcvKp0wG5VUwht2Y7lW0oKzcg7sAJF78x9oGxVMmkUtCHbOOAgIbQ00pa1rJIShCEAlaycBKQSTgAxw3bTscGWuTy5rMYWO3NlKld13V5FV5SfBvjKUnqR+/whS+J2oO7WsTF20kqcAbSoJJOCRbHK3yjDp+ksSjwVrvUT9GdsFN0ijtNzNR2q5d+6q7Msefg/OLsTeyhYdqnUPhrUE7H9DVSbBJT3k1qWbK1AHBV3exF8C9k2ybHMaaqxrDMPlJrKkNPstFyPfbmp8WHVM8f4MZI81IkjxPqyGdkwUvKUclKQLjORi1un+7jnFya1nNTBT7KUgLUMn9Ec74v5HzvGAMcI9CVItnT1U1Po+abN0Kl532+UV/rtPC/zC/Pzi3P6Y4raYmvoqulkyT6FON6ipqwWnW02HdpQpJ7qZUSkAKBAG5QSrZY7ehxvDK+J01LVtc1gu6/dIA1vY7qBNRzwvDHxkEqYTq6obUFyaSneLpJCRu5dfnHZ+nakEkqnFA26hNx90a8akltO0jWWmdEzmlmp6Y1WibeLrjbsw+0lpKbHvVXIHvX8YIsTY8j2pat1LhhqCnUdU64rTVccVKMy77hdVTpvCkpStXiU2vcnaFEkXUPEU7lZ8KxzD8ce2CkcRI5pe0OFs7RuW6nXyKrWUM9EM7wC29iQb2PmpkqepKg4lxpU64psptcEZB9OUQJx9mn6/w/Xp59pMzX5wkuOqQStLUsC+t8E/oqCNgscKeCed4kOZrCTe7gPUHBiyvvSjs6agJdsvLa7gLVYq2A3CRfpck+pt5RT+JdjKHtOvkrfQ87bHVdiSBlpOU74qbVJySJZQuACvagqI+GwAHH6QtcYhTjxUl/RjqEtlalXBTbnm3ziaJdM1UJH6ZqFTlKNQ2192upzSFLDy+rcsyiyphY65CRncTyjqyr/DhTpTJ6Qn6+SkJ9rrNQW33hHUMMFKUDN7biTfraIeIYlRUVn4lNkJ/pAzO+ak01LU1FxRx5raXJsPzWIdipmqyPDGfk6rS5yQUay+phmZaU2txpaG1BQSqxKTuwRg+uYnyvqlBp2cLySVKaKbBwoVmwukjOCocvIc72jFZKicPq2S7UOGlNZVa4dp87NMOJI6gl1QxfGD0i41DhpWvo6YVw4r03ONPDe7Q6wpJWUge6w9YJUeWFAYJyqJGF8ScOYm4U1LVZX8g8WB+d1rqyhxOi/EmhzN/tN/yWESNNm5Oryc1MvTrkshpxlYfT4QgpcupalMlZtggBVjtHPrlcvK1KeaVMNThclvYUodSxLtFbiyjaVqPst947xpVhZN05FgRHFReHbFWcK5mnMVKYaSpTiylKUO294NNhQZBtcJUqxUo3UpIUQmw6k0+5piQVVaDILpszLSxm3qe4sKS6jYFPMuJQtaAtAByhRQQlYGSDEukxjBquYUscxDnOyNdbul3h46nnayxVFPiFPGZ+zBAFyL94Dxtbw5LO5SiPK8K6xUJVci2A06lCmQ8jvFLSshKEpuEFQJAA8NttrkXObnJdiYdlyfzTr67pDikoQVblG5LwIGSSALWBvmwGO0jUdGrNDlapKvJ2zUulZaUZNCkfrJBcV/rk3BuSo3GScg0rqSWqT7kiqQal1ISn+MupAW50CQUpShWF9DjlbmRMl/AeWy6EaH3pERKA5uoOvVYnrXdUpMobO9KtpKAEqK0JIQrcpIXYJ8VvGOZySLR5+UBDFL19qaVlClMqitTaEgKCtqO/3Jzy8sjHlHpbrWrSQo7rMxUVd44EoS2w2UpPixk9bXJ8Wcx5kzNSap3EvVksAwubYrk1sQtYKSVLByRe2FZsTyOCAQdbUObMwtiKmwDIbuC2p4e6malpNUhMubBMZSrBAJGR9ufmfOM1XWZdyUmWUpKVNgpQThJt6gXv7pHpfrED6amteTsm2aImUS6SFoYWGNhSCb5KtwVcXBvbxXJtYRnE3K6+maS2xLTrTbhS4h1bzjd2yQAlaNgIKUlbhT1Oxu+VECAIpIWBrniyzl7ZDoCpektQlmXD60uruq21QNwSAevz+yL5I6mQ+SVIUEkDKTmIH0nTdb02vis6l1IickFoUPZUTDi0tqUpw3SDZNgFNgHniwwBEionwmXLrLqEtKUNpWoC1+h8/KLTVviIaxwcAFaIQ4ZiLaq+1OqzSp4IlH3ySdwSm5NsWxmOditzLaSHlubshxIuM+t+sYauv02Rf9qVPhx9INgk2sbdDF0pGra1OJV7O0tQV/OG6b3vy69I1EdVeUuLiC7wUt0Xc20WeyGpp1lpDUvMd4kY3OKJunFh9txknAEXhFXmpxaCmbcaSkkqQk5UfmOWDGC93NuDv5xmVQUnfdpakA5t4rYV8Y7qKklppThXLhJAuRdKwLg52myhjB9T8I38FTLGRn2WvfE3kFls7VF7VbX1+e0KP4RgGrKh4FqLhJAzc87XjnXXgpKkmaUvd7u5IBSL/AefMExhGsKwCHDuOxXM3iU6ubYi6oICbWUQcUnVzSStCErclnO+Ru8wkpP9Fak+m75HUrUspN1GvztdbW40Jxj2aXuchsKSAfQkhxXlZQ842krtRknqw21U30ollKIWVYB8gT0F9t+XWMX1fpbTtWlTLpl25cEDa4yLkWuBy5jI/bGMTunBIOqzlgZbMFiE8hCW5FlBUEopVPuhN8pEo1jzHPnyzgWIjoIK0BXduKIxYJcFzjyHlmO/PS62WJQd8k/xOVG5I3ZDKACPPoB6efKKMyjBdTe9nCSkX/AD7LW6AZj6IwoubRRA75R9FzU5AkNtl0VC6iyChCt3ujkcZ5fLp0ghkl1IUARncE3+Ppa9vvjsKDQWSy8LDAISfLHL3vjzxyijaStZCFnbtGFE/K/7+cT8xuFY29rr1h7CCQnsz6WGwJ/Oz2LW/wCduxsGOUa/dhRIT2adLpCSAHp8AHy9rdjYER8+4t/PzfE76lbZgs0KsIQjXq5IQihwIItfe3Yz33Zr1JcnwPSahY2z7QgR5QJlE7Uq3bkkkqAV4gb2PP4f3x62dthkvdm3Vdkbikyasc/87ajyvMq2VK3JcJFrKtjIxz/fBj1Dgh+WjeP7v0CjT7q0LYFgFi6d1wUjl5Hz52+XSOZplC7pS2pJSAeXP0J5nkPLFzFx9jAG5abqyAed/u+6OQS/eqO1oJSlJvbNhu6jPLy9AY7XtBfyWC2l1Z5inLDTjSlFSHEFlYbOUpUCk8/IHHwEXij1F2RbbQlQY22RtQArabX5Ivbz6HPKOQSgWotqbCbkCxFiD8r5veLa9QCCQh0pOVhIsEpKhf5c/XN7RoMXwSmxktdI4tc3YhSIJnRaKUNP6+EulAm5hC0WsSq4sM5zyFrX9BEuoq8xo+gSuoWx3Woq7KqmpKyVE0ilLB2rQm10zLwBVvtdDatoAKlAa68MOHQ1pxL03pWYeAZqdWl2JpJv42Asd5zySEhXyHWNnKk25qrVs/qaZYuJyaL7bah4W27gIRg5CUhKfkM4BjxL7Suz4RpmwUry58vPYhvO3mV02AQtrZs8g7rOXieSxjSjtNqIMwJ5G1whxa3bpKiomyvF727ar4n5RJdCVRW576LNVlvakhR7kL8QKAgq9LgOJJBP6XlcjF3+H2nKRT/pGr1OcYkW/ZWFNd6f5INuSwbGCbFLxvt8XvbQVLxls9TeGDrpmK7MF1ydRLOCVSV7wH3GEoWEAXyplq/MjYo4zfwCbDqOpcHsL3NPgOfNda+tkYMpsLLNKNVKCiTk5l+fYYbnjtl1LKkByxsTZQCgME3IAA5kHnfdUSJqNFXJ0yaZfnZNxM43LIUkuOJQpSVAJvcn3rY5p287Wxuk0LhfUpyR02lxx78wWZUNuqSiYadSt7ee7sLH84oLISSrf7yhGV0vT1I0my8ae8+VzSQZtXfK2zDoOXVJJISq+LA2AsBgCNc+npaA5xmDjfQi1wf0UB075nC1lBupaLMa31jRtTuVyZof1SWuXlFyjqkPkqAU/wCFSdhDlm2iFBQKEKwdySMC496npgrNJpHfBuZTNon5hB/mEtn82CfNQW4bEAgBByFCJf7RtTrsrw7Y1Zp2rv0+fptWRJzD8sotvOMPNLKPGnPhU2bZGFnNsHTealEzrYQpwKUorWFnJ3k3NycklRPPrflePpj7KOCmVjIMflmuxrXNjYBq2+hueZ1XI8RYrkDqJjLEkFx5H3e9Ss9xRfmm1GXm6cCkEbC74/gB16D4xeOGk9O61np6oajeWxpvT0v7XVFtLG91JUUtsJKCdq3VkIFze3eEe7iCGKbNpASw4AD4toVnbe4+4WjYnQ+nF0jgtSJYFP8AlNV36hMOpAutmWCWW0+idynzb8b46bjDhzDuE8LfikT3OkG17bnQdFCwmrmxapbSPADTvbw3XWrVdqesap9PVotsSzDQbl5RoWYkpZAultCeQSlIHLJIJ64yLR83Q6gZZFPmkzJmEOqQUhVghBKVlV7WAVjPX7R1T9XpHbR6q545pIYUhJCSlK7p8RHK+Rfn8bxcOH2kuFTNXl6bSJ0l1NP3NBagWVJX7UD4bbNwQqZUUWCNqibKxb5eqYnVwkqKzOXO1BtcG+69PknbTWiisGhSTSXaKzLiaXVZJLShuCzMI2m4BHUXwpJ/2h5xINA9jW8pMvNS76pZza8htxKi2oH3VWJscEehiGaZQeB023OzE1Uph/u1Kke6fmVqLqlyaElTaTlQUy0LHlZokAWMZdo/UPCnRjVUmabq1hLM8rvnJZxxQEohu6y1tWSolJfUpRSSACFYTYnWOwpsTDLCHEtIPq6X0Wpnqi45bhRBx0c40abrGhtK8PJ/UkpKK1AkVYUxTqWn5crY7tx5Tf6G1Lt7m1ibjGbXpDiJxBd4NjVXGCbmHtQTHtgUmelPY3FqWpaGmkt2Fkj3toA2oueREbQu1CRqE1Jy82y1NSUw8i6HW0uIIUQN4CgRuze/p0jRziBOala1ZUtPVurzE9M0mefpyHHnC4EoacKbJBwhN03sAOvnHv8A9mNFT8Z0cdJKAwUzmuJt3nWJOh8L2uuS4iq5MMJewZnSAjyFxY3U7cLtX8PtP6VpTVQ1hT5ebZY/PNrmAe7WoqVa2DdO4D5HpGQaf1lwxpFPPtuq5J955ZW8pM4pSOahnctXToDgH1sNQZ+UDiEobdbyVbsHaVHmQOZwD0GBHyqVeK0IZYLe5ewJSLE7hi2b8j8cx7VWcA4dWyume43cSeq4ynxiqhYI2tsAAL+5bd13XvC2ZdmESGq6KFBDACUOpG4WVeyuRJ3Dn8M9NEJ7hcp7iRqyvd5IuSU/WnJmWfM6140XBSraVbgCSqwIvZKibYEZkJJbG5yXCWzYKKAc3PnyvceeD+PCJR5xJ70o8NilS8C+LkWzfI++MQ+z3DWsLWSED3ALO3G6snMQOqvFFo+l5NltMxX2WwrKkonAFoUMc7noMfIdRF7mPoNvaW9dNZCbLS6EqPmSMAnrcZ9VHMYLNUt9R2thKwfCCBY38h8wOeY+XqVZwKdQLkDB90EDAv8AEDN+sRf/AJrhbhYzO/JS249U39UKRpaovSpC5bXNNcQoY7x9AznzPPn84uUtqCYALT1foT7DgJKVzTY6E9Tb7BERu0Ra1ENNpNgDkkWF+Q5Wz8PnzjrKorjaSpoJRgbrEcuWB8r48otb9meGA3EzrfJZBjtTzYFOEvquj05Xeie0y2q5F1TaHD64uTb5RxTfFecQvZJ1Oi93twUTrSQry5q5fGxiDX6K4d+1J7wqBAAva9zy5nO39pjicpq1pSX0EqSL8ze+7B/8IPnjzi532a4ZazJCPcAqsxqe4JaD1U/ynF55xtuTma1RkJG5KlGcRfaoWsc9CL/H4xYvykT7TxQjUFGSULPdXn2gSLjqT6kfZ1iEXJCaG5izhuoqWki3TOL5yPuj5epDjl1NMEHkpVrkH+23l5xjf9meHvADp3ae5SGYtMDfIFNU5xIn3W0gajoUstRykT7fhVjIzytkc+VoxbUOq61OJMunVlISTc2TOIJOByt1/t8ojNFOc/ku7ST7yQBgY52Hmc9RnJjgNIfU53O/wJO82BI6YtyzgfOLf/mmG31mceizDFpidgrHrlniBNzhlqVNNT+/He/SDLbYuD5qvbBybC8YhRtA63qEwlOqa+KXTVELfErOh5xxvG5KG0KI3G5N1m1gedrKk36HWgbENAlNlBKgSb2vfHw++O1K6fdsSZZJVbcCE2IyCLfZ8cROh4Bw2E3Ljbw01WF+JyvNiF9TK5edUTLNhtpCUIaQSVd2gCwSCcnaAkfIRwJLm0JQy4Qg2VuTgZv93x6RfmZAsMqliguIO0jdkdCBt5XG7oCefKOsmTWvwhKetlgC9vLGLfKO1iDWNDG7DZQeVz4roLlJUlAdQArbaySLE562v0igkUJKm0NqJOLm464xyva/zjuOSraApcupxKh7wFgT8bHPK3zj6RLLYZR3bq0bkjkTax5C46YueZxgcoy5gsdgLEL1F7DCC12bNMIUSbOz3/m3Y2AEQJ2IAB2cdMgCwDk6nlbImnQYnsR8/wCLG9fN8TvqVt2+qFWEIRAVyRQ8orFDygihTtkNpd7OerkKx4JUg+RE00Y8t1S5C7WAAIOLDBP9seqHa7SV9nnWKQL/AMWZPX/37flHluW21Juym5PQfo/h5kXtiPSeCyPRZPi/RRp91w92kJBPjzYJwQMX5RVttCtrqW8i98Xz0v1H75jnbyV2UoJsEknJ/t5R8toCfzZVj3vCL3AuPt8VvsjtFg0y2C43QdpJJSUWAUrzA69PX7Y+3GwmXbACUk+9bNufLzPPzzyio2JuFbglIFnArAwL5Fx/dFFFCTfxZTi3hNhyBHQ/PkBFNtVTlYbrO+z7PS9N41aQmZooDaqkhgKte3e3aF/P+UvGx1Lobks8uWfa2OsktuIH6KhggH+yNOJaZek5tqfYe7t9laHUKDlilQIKTzBuFC+I3w0hX6fxLocrrymBjfPnu6kwyq/ss+AC60fiSFpPVC72xePAvtwwqealhxGEXay4dpsDzK6vhqrbDK6J/wDUF0NSOUCj0ITOpaW5N0wPNl6zYUhC0qCmysEj9MADzVYWJIB5k1Xhi3TJKqVKhPJ7gqSw2613i0Oyb6WEBSkqUkfnVoQlVyCVi4NjbuVbWOl6LVlSNX0zPTj0gFONzDck28EKswDtud9z7SyMDOQN20255LVWlXJETjukS89RGHGEJaYQG0l0uFws3WUFJMsTuCr22gE3NvAaWEsp2uLXb7h1r+4LeVM2d5APysdF0ZWu8J6H7FM0LT3s0wlTTLaWGVIcQ4C5LpQApQwm8wCb2sCrJIMZJV6gSCi/SxCbkX69Pw+UYfqDXmmDU3JNOmu/mkPqZfUphpS3ElbicWOCXQSUKNyF77eXzL1/60S0nNUZh1wT4SZRtaSFupUfCdvPxCxtzzYi9wMWIYfNI5p7NwJ01IO+wCz0lrG7ttfl4rF+PdUZZ4Lzzb74C6jXpNllNr3LTby1qv5J3JBjVhN0JUym5SLiyhfpm3zte3kIlftH65kqlXJHRFGmETMlpYOtTUw3fa9UFkF8pIwpKO7S2D12Eg5iIO8IIDa1FI8Itn+744j7N+zvCZME4fgp5dHWuR4XXnmMTNq6x7xtddpl3e0EtlO7F/HbobfePLFsAmNouHimtQ8I9JlhsK+h5qo0963RwupfSPS4dP2HzjVZtvaSEqRcG24r+7n+97RO3Zh1jJSVYnuG1bnGUSmo1oekXFrslmoICghClXsA4gqQSbZ7sY60+0bCpMZwCaKEEub3gB5KmCTtoa5kp226qRK3RdCUdUrVdXsIb75xtDbq0uFC1pUNt9vh3XVi45bsgRddLTfD/vpl+gaScem6c7KMKaMs6lZLin2G7pIKgLd8FGx95XPBVI0jRkFaUzkulTjJJ2uNgltViLi/I2KhfBsSOpEXmV0vpuVkDLGg04SywlPdeyN7CAorCSm1rBSlEDkCo25x8bNr2RMMM2a4310HlZehTvMmotqo8mWuDFJbLc1QG2HGXX2N65d0HvUIW2di1++QEupQfesle0eFUY7WJjg9qxP1bpkm6lyZdU0HpWRWHLlDHeHeUkJugy4Uvn4hkeIiVq2zR3yfaKVIuWS4mzkuhXhXfeMjkrcq463MYPWFUphKC3T5RHcK3tANJslRTa4xjwgD4AeQg2viL8zM9+Xe2VsNM5zu9ZduTc9orlMpErZF5tlAFvdRuGT52Fz/AHRp7r2qy1e11qLUUk4n2eo1eamWinkG1uqUDc+hHn8o2K1pqtWgNGzuqHHEpqdVZdptEZUfeU43Z+YFv0W0KVboVKSL4MamqeQglt0EEABSt17H06ef29I+l/sUwWbDsPlr5gQZTYe7xXHcWTMnqGwRm+VXrTlBqmq6rLUHT1NXNT02vu5dlKgNytpJ8RsAAlJJvbHXEZBU+HGpKRW6dp+YckJidqS0JZMpOsvM33KSUqW2spRtUMk5SAT08Vu4V1PUNN17Sp7S0/SpCpy7jqpd6oPtsS38koLQ4pfh8SSpNjbKuYJETqw1w1oms23qW5pKj6sn9NT35pmotTNKkawVJEuUuLK2m1KbCzt3FCSU9VAn1LFMWno6jIwXbl2tc38T4D5Lm2UjZI7baqD9Y0JnTM/K056sy8xNltTsy3KkLbbRkt2dHhc3N7V45JWnJN4x0vpARdaC2QQFk454sTgC/K2DGzFT1tQqS5Vqk/WNMzGtpPRCRUJpoSzsu/UxNoLfd4LTryEcyndmxPIxRjWOnahNzlbo2oNLSGuqxomkvt1Ka9nRLtzxcV7YFKUnum3y2EDaoJICeQxEFnEdQxgL4yfPYXPPb1f0WQULAcoK100/Sp7VddkNOUhLJmqhNNSrQcVtbK3FWG5QFwL9bY8sRcqJw/1BqnWLnD6jTEqqrsOTLJDzpbb/AIsFl3IBNrJNsZNhi+Ja19OU2kdofQc9UJ2Tl0MytBfm32kplpZK9qFOOEHaG05KrEJAB5crZrTtYaLTxO0rqjTuqKRT9O06YrspOyUzONB1qecbmSJlaiq7rboUnYu21F0oxcCFTj1TkbJEzR7Ljc2PLYc1dHSRc+RWpsktc262wl1oBxQ/OLOEBRBClWubWKcgHBNrxddX0telqu7p5ydlpp6TCO+elipTaSpCV81JSoHxncFJSQoKTYEWie9NcQdKalleH2otY1XTg1IW6/KB96Xl2m5R7aEyCphpACUIClHaVgJyVdFEXOk6s0IzV9LSuua5Q5/XsvQ6ow5U5eel0y6JpbqPY0uzaELYDoaD1nSlQQVpJyRe13ENS11+yOgNwPnrtsLKvojLauWprzilFLqEoKFJCkq23CgcpPre3PrBSkbrNjeQO8IJFuRF/h4QIl3inrn6L4r6f1ZI0SmpqFFYlXpoylXl6kifcbWTd5xhCG+9WkBKgBewSo84ks6u4O6Y17RdL0KuUV6nzgq+oW599tpyVlalOJUmQQ9gpBZFkkK91SklQSQIlzY5OyNkghJLhf3W3v8Al1WVtMwkgHZa7znDmsJn35dU1S0Ik2C+9N+3ISwy8lovGWLqrNl/YMNhRJNxfBMfOheFeptbU6q1mlO0tmQozrDU3MVOoNSraFubg2N7hSCTbpm8bIS+vqa3K6f0pr3XFCqVfk6DqB6qzEtNMrlS84yW5NK3kfm3XwNyQUkrG/OVXMfcBKjIp4Za4oJe0S7U5ydpjkrI6pmkNSbwQt0rUQVJuUjlnBI+EQI8Zr3U75SNQRbQ2sTYlZexiBtZQVW6eaPUpqnTb8q47JrLS1S7jbrBI8IKXEnapOMEGx+2OmhpKnit11CSoklBIBVz6dcAjPnG0+jddyOhKPpmktVXSMrOTOvphutNyHcPyzVMdQ0VpQte7YwQSLggeAZuBHBMVbTb3C3WlHTWqPRqZKVSpu0xym1KXW9U/wCMgNSz0mlPeKTtTdt1JCUoF7kAk5jj0zQA6I8hf52Ow6WTsWX0K1lDLXeKOSUkhW02At9/kLR9BLIBs60EspJU4VCwFrlSjfAyM9ed42t1rM6Hee4jaxpmq9KvyWsJShPUWVZnUGbAbVLJdC2bBTak7VHaQF23H9FVrsvinpKq8StcybldpLSmJVDGkpyWnpentttbguYDc6G1IbcUDfvFXJsoBSeg8ST5czISbDXfy8vEqwQgm5K0/clkFILToXuCLAE8wkcz8vnf0jhXLAqJXvvc2AsNt79PK+YkvjFWJOucR6zU2ZGmSfeqZWtunTjU3Kl0NJStYdQlKFEquTtSPEVc7XjCnW2FLS6hVgo7TY3CSPheOlpJ+3gbI8ZSQNPesDhlNgFYUy+4XJANiQL+K3kbDNvsirbN1WeLg2jFhbn0/H9kXJxtIeLKRtCCL355zb7DFZdlpSkFbd9tt1xewAt872J5f2584Gyt23XpZ2JwB2d9N7b272e5/wDenfKJ3EQb2MAE9nrToAAs7O4A/wC1OROQ5R4PihvXzH+531K2rPVCrCEIgq5IoTYExWKKF0kQRRB2rT33AXWDSVeL2JKrfBxB+ceWYPcqSCkJJ5gAcvOPUrtRFSuCGskpTfbTVn45Btf9/ujy4S2olQbQkJOQnu8KwfjytHpHBZDaWQE/1foo0+4XH3a+jqADbF7ADz+Fo5VPbHFXUlICd4CsAi/MeXIR8L/ODvG7WUQSOq7k2x8MnlmONKNiipZ3BQNxtt05j9oJ5R2edvisCpsSFOJULWPhB/Stj9ufuiqyrcldhbNnLdfjfzj5Da1PhASV3UE5BsbHJwLnrHyhLyfzqkHn71gfjY8v6/QQztVwbzVNiwdobWLHJ27b/Dr9xiQODvGHUfCSuLekGxO0ybAbn6Y6pSWnkgiygRlLiRu2qANr9RcHAvCU5SAACQDnF/X8OX4QUh3N3VE3sSbkDHO3Uf2jrEaspqevhdT1ADmO0IPNZmOLDcaea9F+H3Fnh/xJp6PqnX2m55abLpE64hicYPMjuybOAX95BUM9L2F7qv0s0VBMnMbhew7lROeZ5fDy5D0jzNcQ4ElSUkJ3bgkZIySDf4mMhkOJPEOjSrcnS9fahlGUDb3UvU3kJ+ACVgf1fCPDsV+w/DaqczUNQY275Tr01W8gxuSIWe0Fbw1ajrkZaYn6gzJUSSeKjNTVQeRJtFJGbqc2ggY5XPpED8SO0FQKDIP6d4VTT03PvNFh3UCN0ulhpQN0SaLBaFHcR3p2kXO0C4I14qldqlcnfbq1WJ2fmFgJLk2+p1agCT7yiSeXnyJjqLyC8tzclNgCQQPLJwBzOPUi3WOi4b+y7DMClFRUP7Z42zbD5KyqxaaqbkHdb4D6XXKZl9S++W4d1gLnkfj8vuMcgdWoBwEJvcCxtb5/GOoVXR3yRgnGbCwFvS2ABjz9I+XXklFu8CiCQdvwGY9WEjQN1pjE3dXNL4T4lWzZRI5XwcDp5QS/Md14HLLISbZyQLjr5i49SeuYt8vMKyd21KU42gAD1/DrH0uZsQHSb2AsoG5+JHOBew81jEIA0W3PBrtZUhbbGm+Li1sOt2bYrrband6QBb2lIBUSTf8AOJBxtuMFUbGytUk9SSSJ7S9SkK1JupKm3qdMomEkfBBJH2X8/KPL5cylIT+eQTu2noSc4ubev9sVbn3GF7231sKB3JW0opItyscZHTyjyfib7JsFx6c1ULuyed7WsfktpTYpPTtDT3gPFekdUpeo3N1qRMoSP0nmy0i3luXYD5kREutuJXDrQoUqt12W1JVG7oFHpMyFp32yH5hIKEpBuClG5V8WHONPZyvVOcQhioVKafSB/OOqXtBItgnA58vPEdUz8uo7VhW4GylqF/n+A+yNfgf2N4RhswmqpTLbloB8/FSKjH6qRuSMZVmWueIOo+IVcXX65MS+5KA3LyrLZbYl2U+600kqslIHMC9zuJyq5x5SVhIcQyqwOUgm6beRMWp6YQ4sKQCtQNiQc7h0Jv8Avyiq5tCUbi4CDc7rWun15D+/rHs0DIqWMRRgNa0WAC590RccxOquI3KQDsUlAATa4F0j0+ZijK1gKULAlO0KIBwbXF/l5WwOcW4TiEAEqUEkXtYZsQbj8R19YCcBV3ZXs3W2ggXIP7jl98ZBI07lUbCSNVckvNNFKXDa9wsINwTe9vPGPPlF50przUOiag9P6cqIln5lstP3abdS6gEKCSlaSB4kpIuLgpBjE1OLUlRDpUV5Nxyze/3Wx55intIZaUCsb1AoTc8jzxfF/ui2TspW5X2IVwiLDqsirupK1qqpOVvUNVeqE9NWU686u6l2TYDyA2iwSLADHKLYmacZs2044lCjew58s2PqPQ9OcdFtaClKClXiVcBQsSB5A8/jnkOUfW9dltuKXzAVb9LNs/Hn5dYBzGNAFrD3WVwisb3XbU5vWl1aiG0kKTnAvk2v5Hn6qEU9oQkd2lZUoG4uR4lC9ib8zbrgx0XJstnep2ylYsnmrlzt+9xHF3zd/EsIBFjYW9OX78+UO0YTqforhCDqF3A47bc6tSNqgFXx0N/2Wzz6wdeQSEruvCbgeQAtz9b/AG9I6vetFQQt4BV8JuMdP6vsMcqnWVNltLxO31tYZx9+PiIdowG1x1VwaGrmSXT4nHgcWJJHLB59OnPrHIkOEWA8xuN+fS/n1jibWVq3nF7lPTMcjj7feE720g7tm4C5HnbMM7LWuFjLSuwS2kKIA3kWCbm/PJNvIY6fdH2HLpBf8QOPKxuCOnK+02+PO946ku4y4SFOtbk5CFHI/YY5vaWA4oOLaJChuub3/t+wxXtI7WJCxlp5rtKW6yyhIWlRFk3BPugYHpbzPmeZMcKCFtrbQgAnN+d+hv54Ns35Z9Kl6UeSra6hICtxtmxt0veKJMstHgK8jcEjxdOpta3L74uzsI3VrbjRfaCVqW6VE3Qbm3S1rY+X2eWI5UqtZoi43C+Tyv8AdjEfCnWXVBK1m+1PiA5Jt1v0Fvjn0jlbQhZUBdRT7vhuFHHK/X7LX6QD2jmrje5BQN2dJJO5QFldAeWTyJ/CORtaFOklKSbkDHocenKPgTLKiWmhcIJ3FKSSR5gc8/AfHpH0mYYU2l0qulAJKgMpN72+PPln5RXO3kViLHaaL0p7HZS3wE06hBAG+bNh6zLl/vvE4DlEC9jdQVwF08Ry3zlx5H2l2J5R7seIYn/Oy/EfqVtGeqF9QhCIKuSKHkYrFDkWgix/UclLzko5LTLCHm3BZbbiQpK0+RBwYiSv6P0+FKCdPUwHpaTbHl6RNs/Lh0WAOed/KManqCHyolHwxGRs0jBZriPcVSwUJq0lSb2FEp9j0Eo3+yPk6Po5X4qDIZ5/xVv9kS59WGySVISR0Bh9VWTgNpPxi70iX2j1KWCiU6OopA3UCQ+IlEZ+OI+RoyhgbTQKeR6yiP2RL31YQMbE2HpH0dK2FtgF/WHpE3tHqlgoh+pdEvjT9PPleUR+yB0TRQrNApxBtcmVbv8A+GJgGl0pABQPtin1X8mxb5Wh6RL7R6lVOqiBWh6H7xoNPF8/5o3+yK/UagL/AP27TjbkfZG/2RMCdMJB/k08vKPv6tIHh2JuYekze2epRQ4dB0E4+rVNP/2bf7IqnQdDtdWnqdjzk27j+jExp0w3e6kDHpH39XG/1AflA1Ex0Lz1KWUNp0JQbk/Vym3vgplG7/8Ahh9QqDz+rVMt/wByb/ZEyDTSFfzSf92K/VdP6sU7eUbOPUqllDP5P9PKNzpelnFsyLRx/uxQ8PNOE3OlKTf1kGv+GJoTplKb+H7o+xptA95APyh20vtHqlgoV/J1pzrpik5z/mLf/DD8nGnCbnTFI/8AwW/+GJrGmWVG4b5fGPr6tIHJpP8AuwE8o/qPUqqhP8m+lz7+l6P/APgM/wDDFRw10xa40rR/j7A1f/wxNn1cT1QLfCPoacaGdiT5f3Q7eX2j1S6hP8m+mDlWlKOr/wCwa/4YqnhtpncP8lKOB6SDI/8ATeJr+rrfLZ90fSNOoBv3f3Q7aT2iihX8mWlk4TpKjDr/APp7I/8ATBPDTTG4gaUpAub39ha/4Ymz6utHOz7ofV5r3dlz5WinbSe0UULJ4Z6aSRbTFKwb/wCYtfsj6/Jrpk89K0k/GRaP/piaU6faSLBAB9BBNAaHNu/y/th20g/qPVALbKFfyZaZtb6p0YjqDINZ/ox9HhjpVRzpOjqHT+INY/oxNYojV/5O3raPpOn2vf2J8XyivbSe0eqKEfyYaUIKTpKjG9/+j2QPwin5LdL8kaRotuhEg1cf0YnD6Bb3YaTa3lAUNq/8l90U7aT2iihdvhrQUXA0zSk+QEm2APsTFVcNaCr3tN0sjyMm3/w/vYRNP0E0OQT9sVTRWwcoQfsh20g1Dj1RQsOGem1XSdK0g3zf2Jr/AIY+hw1oTeUabpiPIiTbB/8ADE0mjNH9BI+UU+hGre6Pth20ntFFESNC0xOBSJVNjyEugf1R9fUanf8A8VK/NpP7Il0UVAGGx58oGip/VEO2k9opuoce4c0KYTZ7T1NXc5KpRtV/Q3EcH5KNKHH1Potj505n/hiahRUXyiPpNHauTssfUQ7aT2j1Syhf8lelL2OkqIMZtT2j922KjhTpnppOjWP/AGFrP9GJpNIat7gv8IfRA/U+8Q7aT2j1SyhtHCrTIKD9VqSSPKSax68ucXml8NtLNOJB0pSMH/4FrIx/o55RJiaWlKrlH4RzNyCEkWQL+dor28vtHqUXTolKlqbKIlpOVZlmUCyW2mwhIJObAYi9pFhHGhgIODjyjljETc3KJCEIIkIQgi+VpuLXj4Uw2oZEcsIIuD2Vrzh7K15xzwgi4RLNDmLwEu2BbbHNCCLh9nb6JI+EPZ0fD5xzQgi4fZWf1YeztjkDHNCCLh7hH6p+6Bl09APnHNCCLi7hA6Xh3KfIxywgi4e4R5H7o+u5bH6I+yOSEEXGGWwb2ivdI8o+4QRfBaR5RTukEeIXjkhBF8d0jyh3SOdo+4QRfAbTe5z8or3aP1RH1CCL57tH6oh3aP1RH1CCKgSkCwFrxTanyEfUIIqBIHIRWEIIqWELCKwgioUpPMQsB0isIIkU+cVhBFT5wtm8VhBFT5wIBisIIqWisIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEESEIQRIQhBEhCEEX//2Q==" width="309px" alt="sữa ensure gold" />

<p>Sữa Ensure Goldhương vani 850g l&agrave; c&ocirc;ng thức dinh dưỡng đ&atilde; được triệu chứng minh l&acirc;m s&agrave;ng gi&uacute;p tăng cường sức khỏe, thể chất v&agrave; chất lượng cuộc sinh sống. Sữa ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể được sử dụng để bổ sung v&agrave;o khẩu phần ăn l&uacute;c c&oacute; nhu cầu tăng th&ecirc;m về t&iacute;ch điện v&agrave; chất đạm, hoặc nhằm giữ lại hiện tượng dinh chăm s&oacute;c chất lượng. Ensure Gold l&agrave; sản phẩm được d&ugrave;ng l&uacute;c khung người c&oacute; y&ecirc;u cầu gia tăng về năng lượng hoặc giữ chất dinh dưỡng. V&igrave; thế với nh&acirc;n vi&ecirc;n gia hoặc bệnh nh&acirc;n ăn uống hạn chế giảm th&igrave; xẻ sung th&ecirc;m 1 v&agrave;i ba cốc ensure mỗi ng&agrave;y sẽ gi&uacute;p khung h&igrave;nh đ&atilde; c&oacute; được đầy đủ những h&oacute;a học dinh chăm s&oacute;c cần thiết. N&oacute; c&oacute; thể sử dụng để thay cho thế một phần hoặc trả to&agrave;n những dở cơm m&agrave; vẫn đ&aacute;p ứng người bệnh c&oacute; đủ chất. Để pha 1 ly sữa Ensure Gold chuẩn chỉnh nhất c&aacute;c bạn cần thiết đong 6 th&igrave;a bột c&oacute; trước v&agrave;o hộp sữa với 195ml nước.</p>

<p>C&aacute;ch trộn sữa bột Ensure Gold d&agrave;nh mang đến nh&acirc;n vi&ecirc;n rộng lớn Sữa bột Ensure l&agrave; một trong v&agrave;o những d&ograve;ng sản phẩm sữa c&ocirc;ng thức mang đến người lớn tuổi, người thức ăn xo&agrave;ng được nhiều nh&acirc;n vi&ecirc;n lựa chọn nhất hiện nay. Mặc mặc d&ugrave; cơ hội pha sữa bột Ensure Gold kh&aacute; giản dị nhưng nếu như ko đ&uacute;ng c&ocirc;ng thức sữa th&igrave; sẽ kh&ocirc;ng đem lại hiệu quả tối ưu mang đến nh&acirc;n vi&ecirc;n d&ugrave;ng. Tăng cường sức khỏe khoắn với sữa bột Abbott Ensure Gold Với c&ocirc;ng nghệ v&agrave; kinh nghiệm, h&atilde;ng sản xuất Abbott đ&atilde; được những th&agrave;nh phầm dinh dưỡng nằm v&agrave;o top loại được tin cậy nhất b&ecirc;n tr&ecirc;n tr&aacute;i đất. Với Ensure Gold, bạn đang được được hưởng thụ những th&agrave;nh tựu khoa học tập mới nhất nhất về dinh chăm s&oacute;c. Ensure Gold c&oacute; thể được sử dụng để bửa sung v&agrave;o khẩu phần ăn Khi c&oacute; nhu cầu tăng th&ecirc;m về năng lượng v&agrave; chất đạm, hoặc để duy tr&igrave; hiện tượng dinh dưỡng đảm bảo chất lượng. Sữa Ensure Gold Hương Vani &Iacute;t Ngọt bửa sung dinh chăm s&oacute;c đầy đủ v&agrave; c&acirc;n nặng đối, Vi-Ta-Min, kho&aacute;ng h&oacute;a học gi&uacute;p phục hồi v&agrave; đẩy mạnh sức khỏe.</p>


Website: https://hoanganhmart.com/san-pham/sua-ensure-gold-hop-850g/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.