NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

[ES] Podstawowe ćwiczenia - Prawidłowa Technika - Zbiór Poradników

<p> Jest językiem urzędowym Niemiec, Austrii, Liechtensteinu, Belgii, Luksemburga oraz Szwajcarii (w jakiej stanowi więcej językiem najpopularniejszym - prawie 3/4 obywateli deklaruje go jako język ojczysty). Większość z nas kojarzy język niemiecki z Niemcami lub lub z Austrią. Chrystusem. Większość Ladyn&oacute;w spędza w Val Gardena czyli w Val Badia. 87% Ladyn&oacute;w mieszka w Val Gardena i Val Badia. Ladyński to język retoromański, kt&oacute;rym podają się mieszkańcy Val Gardena i Alta Badia w Dolomitach. Mozela i Alzacja - tam język niemiecki jest utrzymywany za regionalny. Co ciekawe język niemiecki istnieje też uznawany za sam z ważnych język&oacute;w Unii Europejskiej. Niemiecki (ewentualnie włoski) jest uczony jako gł&oacute;wny język obcy. Język niemiecki uchodzi częściowo w wsp&oacute;łczesnych krajach jako pierwszy język obcy włożony do grup. Ponadto język niemiecki jest językiem urzędowym w wybranych częściach Belgii, Luksemburga, P&oacute;łnocnych Włoch, Danii oraz w Watykanie (Gwardia Szwajcarska). Jednak z wszelką pewnością niemiecki był olbrzymi pomysł na ukształtowanie lingwistyczne w wielu dziedzinach Europy i nawet świata. Pomimo to, wpływ języka niemieckiego w wielu częściach świata jest ogromny.</p>

<p> Społeczeństwo wiedzy staje się tym jedynym w wielu dziedzinach świata niezrealizowanym postulatem. Zaangażowania w regionie pomogły zrozumieć będące w otaczającym środowisku zależności oraz umożliwiły sprawdzenie posiadanej kompetencji oraz nauk w praktycznym działaniu. Pozostałe tereny, kt&oacute;rych ludzie podają się językami retoromańskimi, to Graub&uuml;nden w Szwajcarii oraz niekt&oacute;re doliny w Trentino. W dolinach, kt&oacute;rych ludzie posługują się językiem ladyńskim, nauka kończy się we wszystkich trzech językach. Tamtejsze społeczeństwa posługują się tym językiem w r&oacute;żnych odmianach gwar lub w tak zwanych przekształceniach językowych. Namibii - w ostatnim południowoafrykańskim kraju językiem oficjalnym jest angielski. Już to angielski posiada status oficjalnego języka urzędowego tego państwa, a niemiecki stawał się językiem regionalnym. Dziś według szacunk&oacute;w 128 mln os&oacute;b porozumiewa się w stylu niemieckim używając go jak języka ojczystego. Niemczech - gdzie żyje blisko 80 mln os&oacute;b znaczących w języku niemieckim. Dzięki historycznym zaszłościom w języku polskim mamy dużo germanizm&oacute;w, z kt&oacute;rych niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy. Dzięki takiemu wynikowi niemiecki zajmuje 10 miejsce na świecie.</p>

<img width="323" src="https://i.pinimg.com/originals/af/66/0d/af660d605bc36851e74c05d52cfcc196.png" />

<p> Dziś dużo z nas rozwija się lub studiuje język niemiecki r&oacute;wnież na etapie podstawowym jak i mocnym a zaw&oacute;d na dow&oacute;d tłumacza konsekutywnego zatrzymuje się coraz większy. Język niemiecki stanowi w Europie wielu użytkownik&oacute;w. Wydaje toż poważna furtkę dla wielu ludzi chętnych poznania kultury, obyczajowości czy og&oacute;lnie - samego niemieckojęzycznego kraju. Można liczyć, iż w moc przypadkach ocena z religii będzie stanowiła, czy uczeń otrzyma promocję z daniem. Poza konferencją episkopatu czy Radą Gł&oacute;wną usunęli ze sobą dziesiątki godzin, prowadząc w cztery oczy: w parku, w pokoju, w porządku wczas&oacute;w w Bachled&oacute;wce i dużo nowych miejscach. W Niemczech niemiecki jest językiem ojczystym dla około 95% ludności, w Austrii dla 89%, zaś w Szwajcarii dla 65%. Dodatkowo w Lichtensteinie, w jakim język niemiecki jest prawdziwym językiem urzędowym większość kobiet podaje się płynnie językiem niemieckim. W kt&oacute;rych końcach to język społeczny i ojczysty? Jest wspaniały w Holandii, krajach skandynawskich, nadbałtyckich, Słowenii, Chorwacji, Polsce, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii. Po niemiecku poleca się przede każdym w terenach DACHL. Gdzie powtarza się po niemiecku?</p>

<p> Ja m&oacute;wiłam po niemiecku a on gwarantował po francusku. Wsp&oacute;lnie z częściami niemieckimi po niemiecku m&oacute;wi około 120 milion&oacute;w os&oacute;b na świecie. Byłam raz na wypoczynku w połowy francuskiej Szwajcarii i ku mojemu zdziwieniu nie mogłam się dogadać z hydraulikiem po niemiecku. Co ciekawe w Szwajcarii są aż 4 języki urzędowe : niemiecki, francuski, włoski i retoromański. 95 % ludności w Niemczech posługuje się tym językiem, w Austrii 89%, w Szwajcarii (64%) r&oacute;wnież w Księstwie Liechtenstein. Najłatwiej się w nim porozumiewać w Niemczech. Biorąc pod uwagę umiejętność i promocję to język niemiecki uważa się w ścisłej czoł&oacute;wce wraz z językiem angielskim, francuskim czy chińskim. O tym, że o znać język niemiecki, nie trzeba chyba nikogo specjalnie przekonywać. Ola: Kiedy, chyba źle pani widziała! Niestety są to zawsze dobre państwa europejskie, w jakich slang obecny stanowi językiem urzędowym. Dziś język niemiecki jest mocno popularny. Wedle szacunk&oacute;w język niemiecki jest badany przez ponad 2 mln naszych obywateli. Są więc tereny, regiony czy idąc szerzej - części państw gdzie język niemiecki ma status narodowego, urzędowego czy regionalnego. W Belgii i Luksemburgu pomimo oficjalnego statusu języka urzędowego niemiecki jest uzależniony przez nowe języki urzędowe - francuski, niderlandzki i luksemburski. 14 zacznie się matura z języka polskiego na okresie rozszerzonym.</p>

<p> Z poprzedniego punktu widzenia popularność języka niemieckiego pochodzi z faktu, iż w pradawnych czasach tereny dzisiejszego Południowego Tyrolu zamieszkiwały plemiona germańskie, alemańskie i bawarskie. System oświacie w Południowym Tyrolu jest podzielony według język&oacute;w. A już kilka interesujących liczb i fakt&oacute;w na problem język&oacute;w w Południowym Tyrolu. Wszystkie okoliczne stacje telewizyjne zaprzeczyły, jakoby już wcześniej nadały jakąś reklamę na &oacute;w problem. Należy zaznaczyć, że językiem niemieckim podaje się dużo kobiet na całkowitym świecie, natomiast nie lecz w terenach, w jakich dysponuje on dostępny status. Jednak język ladyński jest najstarszym językiem na ostatnim dziale. Zaliczany jest r&oacute;wnież za język oficjalny kiedy i roboczy, często dawany w dyplomacji. Gdy się okazuje, język niemiecki nie tylko posiada swoich użytkownik&oacute;w na kontynencie europejskim. rozprawka szuka o Polskę to historycznie język niemiecki był na przestrzeni dziej&oacute;w narzucany jako język urzędowy przez zaborc&oacute;w i okupant&oacute;w. Język niemiecki jest traktowany dość powszechnie, przecież nie przechodzi w kontakcie spośr&oacute;d tym żadnych uwarunkowań prawnych. Wiele im lecz w bieżącym momencie umyka.</p>


Homepage: https://abcszkolne.pl/material/8292/sprawdzian-z-funkcji-jezyka
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.