NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

ZED OYNANIŞ REHBERİ ...

Öncelikle zed nedir ?
Zed hızlı ve güçlü bir suikastcidir. Teamfight ( tf ) de görevi kırılgan ve güçlü rakipleri düşürerek takımının alacağı hasarı düşürmektir
Zedin zayıf yönü ise offtank ve tanklardır. Zed bir taşıyıcıyı, desteği saniyeler içinde düşürebilirken bir tanka, örneğin bir volibeara tüm
yeteneklerini atsada volibearın zedi geriye atıp ulti vurması ile Zedin kafasında tam anlamıyla şimşekler uçuşur

Zedi 4 farklı gorevde kullananlar var. Şimdi bunları açıklayacağım. eğer sabrederseniz solo top zedi açıklayacağım.

Jungel: Zed gank konusunda başarılı olduğu için jungel kullananlar var ama bence yanlış çünkü zed offtank ( udyr,nunu vs.) gibi jungel lerle
baş edemez ve geri kalır. bu nedenle takım tfye kadar ileri oynayamaz.

Mid: Zedin hızlı bir suikastci olduğunu söylemiştik. bu sayede midde rakip BGT'nin farm kasmasına engel olur ve onu bol bol düşürür
Öte yandan sizin BGT'niz top gitmek zorunda kalır. bu nedenden ötürü bunu tercih etmiyorum.

Bot: Zed kırılgan herolara karşı etkilidir ve burada destek ile SGTyi tek başına alabilir. Ancak bu durumda yine SGT'niz zorlanır

Solotop ( bana göre en mantıklısı ): burası rakibiyle en denk oldukları yer.

Avantajları: buraya genelde yakın mesafe tank gelir. rakibinizi hasar almadan sürekli dürtebilirsiniz. Eğer rakibinize karşı üstünlük kurarsanız tf'ye kadar çok güzel kasılabilirsiniz ve tfde durdurulamazsınız.
Dezavantajlar:Rakibiniz tank olursa ( ki büyük ihtimalle öyle olacak ) kill almanız zor olacak ve dikkatli olmalısınız. çünkü arkanızı koruyacak bir takım arkadaşınız olmayacak.

Erken Oyun: Bu süreç en çok farm yapmanız gereken süreçtir. bu sürede bol bol rakibinizi Q, W-E-Q comboları ile rakibi dürtmelisiniz .
bu sayede rakibiniz potları harcamak zorunda kalır ve hatta base döner. bu yolla farmda rakibinizin önüne geçersiniz.

Orta Oyun: bu oyun ultilerinizin açıldığı andan tf'ye kadar olan süredir. Bu zaman zarfi erken oyunun aksine agresif oynanır. bu sürede
çok fazla gank yiyeceksiniz. bu nedenle totemi eksik etmeyin. burada daha sık bir şekilde gank atın. bu sürede farmda devam ettirin. Rakibinizi düşürme şansınız oldugu için erken oyunda ona üstünlük kurmuşsanız rakibiniz tırsak oynayıp bol bol base dönecek ve zırt pırt
jungelden yardım isteyecektir. eğer base dönmemeye inat ediyorsa uygun bir zamanda düşürün. Rakibinizin olmadığı zamanlarda kuleye küçük hasarlar verin ama sakın almayın. Neden mi? eğer kuleyi alırsanız orta Oyun boyunca çok zorlanırsınız. kule düşerse jungeliniz rahat edecek ve siz pushlayabileceksiniz ama farm kasmak için onların bölgesine gireceksiniz ve kuleye olan mesafeniz açılacak. bu yüzden bol bol gank yersiniz ve kurtulma şansınız az olur. Lakin diğer yönden tf'ye gitmeden önce kuleyi almanız sizin faydanıza çünkü tf sırasında bot ve topla işiniz olmayacak. bu böylece kuleden 150 altın kazanır ve daha sonra backome atmanız gerekirken size sorun olacak 1 kule eksik kalır.

Geç Oyun: bu süre tfnin oynandığı ( 30-40) sürede başlar ve oyun bitene kadar bu oyun oynanır. burada Zed çok önemli bir rol oynar. zed tf de ne tank, ne taşıyıcı, ne de destek rolüne uygun. bu nedenle ben onu suikastci olarak kullanıyorum. burada zedin görevi rakibin en güçlü, en önemli, en kırılgan ve en iyi korunan 2 kişiyi düşürmek BGT ve SGT'yi. Bunun için 2 tane taktik gelistirdim.

1) tankı siper olarak kullanarak bir savaş başlatmalısınız. eğer rakip SGT'ye ulasabiliyorsaniz geriye bir canlıgölge bırakın ( kaçmak için )
ve R-E-Q combosuile saldırın. Eğer ulaşamıyorsanız W-W ile yaklaşıp yine R-E-Q combosu ile saldırın. tank ve destek arkanızda. mümkün oldukça sizi koruyacaktır. eğer rakip SGT düşerse takımınızı çok rahat edecektir. bu süre içinde rakipler hayla tankınızla uğraşıyorlarsa hazır başlamışken BGT ve sup'uda almanız mümkün.
AVANTAJLARI: ilgi tankın üstünde ise rakibi kolayca düşürüp ace yapabilirsiniz.Ayrıca canlıgölge ile kaçabilirsiniz.
DEZAVANTAJLARI: ilk saldırıda ilgiyi tank seçeceği için yüksek derecede hasar görecek. bu nedenle siz SGT,BGT ve hatta sup'u alsanız bile tank ölürse ön oyuncunuz kalmayacağı için 2 kişi fazla olsanızda geri çekilmek zorunda kalırsınız.

2) ormandan dolanıp yanlarından saldırabilirsiniz. eğer doğru zamanlama ile tankla aynı anda saldırırsanız rakibi 2'ye bölersiniz.
AVANTAJLAR: Takımı ikiye bölersiniz ve verecekleri hasar yeterince büyük olmaz. Lakin destekten stun yemeden önce SGT'yi kesemezseniz ciddi oranda hasar alırsınız. SGT'ye R+E+Q+basic attack vurun. zaten ölüm işareti onu öldürecektir. desteğin stunu bitince duruma göre hareket edin. Rakip jungel ve tank hayla sizin tankınızla cebelesiyorsa hazır başlamışken BGTyide alabilirsiniz. bu sayede rakipte size maksimum hasar verecek kimse olmaz.
DEZAVANTAJLARI: Ormanda bir toteme görünürseniz yada erken saldırırsanız rakibin tam ortasında kalırsınız. veya geç saldırırsanız tankınız düşme tehlikesine girer. ayrıca bu taktikleri deneyimli olan ve skype gibi bir programla iletişim halinde olan bir takımla kullanırsanız... eh ava giden avlanır ne diyeyim

Bana göre hangi itemler ?
başlangıç itemi: uzun kılıç + totem ( niye pot yok diyorsunuz. çünkü oyunun başları bu yüzden fazla hasar veremezler. ayrıca topta oynadığım için menzilli saldırısı büyük damage vermez. ve bana göre totem ve uzunkılıç oyun başında bana daha lazım.
sonra sırası ile
Son fısıltı: +40 saldırının yanı sıra pasifi ile %35 zırh yok sayma veriyor. Topta tank geleceği için bu item size çok lazım olacak.
Kanlı Kılıç: bu itemin can çalması çok olmasada koridora canını toparlaması ve daha da önemlisi tfde kullanacağınız taktiklerde sizi biraz daha hayatta tutacaktir
Ebedi Kılıç: yüksek vuruşu ile lanede kontrolü ele geçirmek için lazım olacak.
Mahvolmuş Kral'ın Kılıçı : Orta oyun ve tf sırasında adam kaçırmanız çok sorun olacaktır. Özel aktifi ile kaçma şanslarını azaltır.
Malmortius'un Ağzı: Büyü direnci ve özel pasifi ile tfler de BGTlere karşı bir hayli ihtiyacınız olan bir itemdir. ( zede tank mı kasıyorsun
diyenler: tank kasmıyorum. lakin dediğim taktiklerde BGT sırada ki hedef olacağını tahmin edeceği için SGT ve BGTden büyük hasar alacağım. onları kesene kadar beni idare edecek zırh ve büyü direnci lazım )
çivili zırh: yukarıda da açıkladığım gibi taktikler sırasında dayanmak için lazım.
( hp pot ve totemleri yazmadım. onları oyun sırasında tf'ye kadar 3 HP pot ve 1 yada 2 totem olmak üzere alın. ayrıca itemleri parça parça alın. Diğer yandan bu build benim klasik buildim. siz bunu değiştire bilirsiniz. ayrıca duruma göre değişiklik yapın. örneğin SGT hiç kasmamış, BGT ise çok kasmışa çivili yerine büyü direnci veren başka item çıkın.

Size birde dostum ( ustamda diyebiliriz ) NMT HolyWhisper'in buildini vereceğim;
Mahvolmus Kral'ın Kılıçı
Kanasusamış
Gezgin Cizmesi
Koruyucu Melek
Karabalta
Son fısıltı

Rünler;
Mühür: Zırh
Nişan: Zırh delme ( tanklar çok sorun yaratıyor. isterseniz Saldırı gücüde kasabilirsiniz. )
Damga: Büyü direnci
Cevher: Saldırı gücü

Kabiliyetler:
20/4/0. 30 lvlda 21/9/0 yapıyor olacağım.

Size bu arada bir kaç taktik;

- kaçarken canlı golgeyi caktirmadan çalılıklara atın ve kaçmaya devam edin. 1-2 sn sonra tekrar w basın ve e vurun. gölgeniz ile rakibe vurursunuz. sakın Q atmayın yerinizi belli edersiniz. ( NMT HolyWhisper )
- canlı golgeyi totem olarak kullanın. mesela birini kovalarken çalılığa girdi. canınız azsa gölge atıp gölge ile kesebilirsiniz.
- canlıgölge duvarları gecebilir. canlıgölgeyi duvarın arkasına atıp tekrar W yaparsanız çok kolay kaçabilir yada kaçan birinin önünü kesebilirsiniz.
-canlıgölgeyi saldırılardan kaçmak için kullanın. örneğin veigar'ın, anavia'nın duvarı- nunu'nun ultisi vb. ( ashenin,luxun ultisi gibi saldırıdan kacmak daha kolay. gölgeye gerek yoktur.

Size birde fiora'nın ultisine karşı bir taktik vereceğim;

Fiora'nın ultisi bilindiği gibi hedef alınamaz ve ultisi bitene kadar pesinizi bırakmaz. bende bunu onun aleyhine çevirmenin yolunu buldum.
fiora ulti attığında canlıgölge'nin de aracılığı ile kuleye ulasmaya çalışın. fiora'nın ultisi bittiginde kendini sizin kulenizin altında bulacak
eğer canı azsa E+Q atın. ama kaçacak gibi ise R+E+Q da atabilirsiniz. bundan sonra kaçsada ölümün işareti ile ölür

- Ya gölge yolundasınızdır yada ölüm yolunda-
- ZED -
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.