NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Beecost la gi? Tac dung cua beecost
Beecost là gì ?
Beecost là một công cụ giúp đỡ khách hàng theo dõi lịch sử biến động giá hệ quả theo thời gian và tự động phân tích độ uy tín của chủ quầy qua các tiêu chí, chỉ số khăng khăng dùng cho trên trang mua sắm shopee. Beecost được tăng thêm bởi 2 thành viên người dân chúng ta hà là thanh tùng và trần minh tuấn, chính thức lần đầu tiên giới thiệu bản đầu tiên trên nền tảng web có địa chỉ beecost. Com vào đầu năm 2019. Kể từ khi tiếp nhận những phản hồi tích cực từ mọi người, đến tháng 03/2019 thì beecost đã lần đầu tiên giới thiệu thêm bản extensions hỗ trợ trình duyệt chrome, cốc cốc trên máy tính và một bản dùng dành cho smartphone android trợ tá dùng suôn sẻ hơn bản trên căn cứ web.
Các tác dụng chính của beecost
Hiển thị lịch sử biến động giá của mặt hàng
Beecost sẽ hiển thị một biểu đồ thống kê số lần mà quầy đã thực hiện việc điều chỉnh giá đối với kết quả mà bạn đang xem trong 6 tháng gần nhất theo thời gian và tiền bạc rất cụ thể. Từ đó bạn có thể nhận ra những thời điểm nào mặt hàng tăng giá hoặc khuyến mãi giảm rồi có điều kiện tự đưa ra thông báo chi phí hiện tại đã tồn tại lâu dài hay chưa.

Phô bày ra những hướng dẫn, đề nghị hữu ích về giá của mặt hàng
Cạnh biểu đồ thống kê lịch sử biến đổi giá, beecost cũng lộ ra một số lời bảo ban, đề nghị về giá của mặt hàng để bạn có quyết định nên mua sản phẩm hay không như :

độ dài của lịch sử giá sản phẩm
Số lần căn chỉnh giá và tỷ số % khác hẳn giữa giá thấp và giá cao nhất
Tình hình thực tế giá hiện tại của sản phẩm là tăng hay giảm
Kinh phí hiện tại của sự việc thế nào đây có thấp hay tốt hơn chi bỏ phí thời gian trước hay không.
Và cuối cùng là một chọn lựa được beecost bày ra để bạn kiểm tra thêm chẳng hạn nếu đang ưng rồi thì không thể đợi mong đâu ạ , giá vừa giảm bớt rồi, hầu như nên chờ. Trừ khi đây hệ quả cực kỳ lừng danh thì mới nghiền ngẫm mua nếu đây là một loại hàng hot thì có điều kiện mua luôn tránh hết hàng. Ngược lại có thể đợi. .

Kết nối thông tin dùng beecost trên smartphone

Tổng hợp các quy chuẩn liên quan đến độ uy tín của cửa hàng
Với mỗi chủ quầy ( quầy ) bày trí món sản phẩm mà bạn đang xem , beecost sẽ hiển thị một biểu đồ hình quạt để thống kê 6 tiêu chí đánh giá bằng sao bình chọn liên quan đến độ uy tín của shop bao gồm site google
Thâm niên : giai đoạn quán ăn mua đi bán lại trên shopee
Xếp hạng shopee : tình hình thực tế vị trí của quầy đang xem với những quầy khác trên shopee
Thời kì chuẩn bị hàng
Mức tiến triển phản hồi : thời kì trả lời các đặt nghi vấn từ khách hàng
Tỷ lệ phản hồi : các đặt câu hỏi từ khách có được hàng quán trả lời hết hay không.
ít hủy đơn : việc hủy đơn hàng của quầy hiện tại ra sao
6 quy chuẩn trên sẽ được hiển thị bằng thanh màu khác nhau tương ứng với trị giá của mỗi quy chuẩn như : tuyệt vời, tốt , bình thường, chưa tốt và dở tệ. Từ đó chúng ta có khả năng nhìn rõ ưu nhược điểm và sự linh hoạt, chuyên nghiệp của mỗi chủ shop.

đánh giá và đối chiếu với hàng quán bây giờ với những quầy khác
Từ biểu đồ ghi nhận tiêu chí, beecost còn làm thêm ngoài giờ quá nhiều phẩm bình, đánh giá giúp mọi người suôn sẻ hình dung hơn về trị giá của chủ tiệm ngày nay, đồng thời là ví von với những quầy khác trên shopee gồm :

Có bán đắt khách làm đánh giá sản phẩm với shop này hay không kèm con số tổng thực tế.
Tỷ lệ đánh giá tích cực từ người mua tính theo %
Có được shopee đảm bảo chất lượng hay không

Các con số tiêu chí khoảng thời gian đối chiếu với những quầy thông thường ra sao
Thời kì phản hồi hàng chục triệu người như thế nào
độ giao tiếp với mọi người ra sao
Việc hủy yêu cầu mua diễn ra
độ xếp hạng của quầy hiện tại
Giai đoạn chuẩn bị hàng có nhanh hay không
Shop này tham gia shopee lâu chưa.

Với các vai trò có ích như trên beecost sẽ giúp mọi người sắm sửa trên trang thương mại điện tử shopee sẽ yên tâm hơn khoảng thời gian hiểu kỹ khoản tiền phải trả cho đúng của đúc rút và sự uy tín của chủ cửa hiệu đang bán. Từ đó việc đi đến quyết định có nên mua hay không cũng giản đơn hơn, không còn hao nhiều thời gian để nghĩ hoặc lo lắng về chọn lựa của mình như trước. Site Google BeeCost tại phương tiện beecost đang được đưa miễn phí dùng trên máy tính tại trang chủ site google BeeCost hoặc bản trang bị gia tăng trên trình duyệt chrome máy tính và bản áp dụng đối với điện thoại android có thể về bên dưới tin tức.

Xem thông tin:
https://sites.google.com/view/beecost
Homepage: https://sites.google.com/view/beecost
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.