NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

zam haber
zam haberleri

ZAM VE ZAM HABERLERİ

Ülkemizde, her gün yeni bir zam haberiyle uyanıyoruz.Akaryakıta,sigaraya,gıda ürünlerine,tekstil ve temizlik ürünlerine,elektronik eşyalara ve aklımıza gelecek her şeye neredeyse her gün yeni bir zam geliyor.Sokağa çıktığımızda iki gün önce aldığımız bir ürünü aynı fiyata alamıyoruz Çunkü çoktan ürüne zam gelmiş oluyor.Artık bu zamlardan ne yapacağımızı ve nasıl geçineceğimizi bilemiyoruz ama doların ani yükselmesi ve toptancıların ürünlere gün ve gün zam yapması bu zamların yakın bir gelecekte de sona ermeyeceğini gösteriyor. Kısacası zamlardan bıkmış olsak ta şu an için zamlardan kurtulamıyoruz.O nedenle neye ne kadar zam gelmiş, bütçemizi bilmek için bunu da öğrenmek istiyoruz.Bunun içinde neredeyse her gün gelen zamlardan ve bu zam haberlerinden haberdar olmak istiyoruz.İşte bu zam haberlerini hemen öğrenmek istiyorsanız https://zamhaber.com/ u tıklıyorsunuz. Çunkü https://zamhaber.com/ sadece güncel haberleri değil ekonomi haberlerini ve zam haberlerini de anında veriyor. Böylece ülkemizin hem güncel ve ekonomi haberlerini takip ediyorsunuz.Hem de hangi ürüne ne kadar zam gelmiş anında https://zamhaber.com/ dan öğreniyorsunuz.
My Website: https://zamhaber.com
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.