NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Giới Thiệu dự án nhà ở Bộ Tư Lệnh MHDILAND
Dự án khu nhà ở Bộ Tư lệnh Thủ đô tọa lạc tại Yên Nghĩa Quận Hà Đông thu hút cư dân có nhu cầu lập nghiệp tại Hà Nội.

Khu nhà ở Bộ Tư lệnh Thủ đô được thiết lập để xây dựng nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô, có diện tích 6,04 ha, thuộc địa bàn huyện Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.
Chủ đầu tư khu nhà ở là Công ty Đầu tư phát triển đô thị Bộ Quốc phòng.
Dự án có 4 tòa chung cư và 88 căn biệt thự - liền kề. Trong đó, hai tòa chung cư CT2 và CT3 đã được chuyển về ở. Tòa chung cư CT1 gồm hai tòa tháp đôi, mỗi tòa cao 28 tầng. Hiện tại tiến độ xây dựng đã đến tầng 25, diện tích căn hộ đa dạng, giá bán 70-9 tỷ / căn.


Dự án cách trung tâm Huyện Hadong khoảng 3km, có vị trí thuận lợi đi lại gần nhiều địa điểm: phía sau bến xe Yên Nghĩa (điểm đầu cuối của tuyến tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông).
Liên hệ:
Fanpage: %E1%BB%A9c-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-nh%C3%A0-%E1%BB%9F-B%E1%BB%99-T%C6%B0-L%E1%BB%87nh-Mhdiland-109306884966058
#mhdiland, #mhdilandvn


Homepage:
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.