Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

kiểm soát kho như 1 chuyên gia với 7 tính năng của Vtiger CRM
giả dụ đơn vị bạn đang có phần đông kho hàng với số lượng hàng hóa đồ sộ thì có nhẽ đây chẳng phải là 1 phần mềm dành cho bạn. Còn trong trường hợp bạn đang cần kiểm soát toàn bộ done của công ty (bao gồm các bạn, công việc kinh doanh, nhân sự…) và phối hợp quản trị một kho hàng với số lượng hàng hóa không quá to thì Vtiger là 1 lựa chọn chẳng thể tốt hơn. Bạn có thể tiêu dùng giải pháp này để quản trị cả những sản phẩm hữu hình cũng như nhà sản xuất.
Với Vtiger CRM, công việc quản trị kho chưa bao giờ chiếm của bạn ít thời kì tương tự. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để biết Vtiger có thể giúp đỡ bạn đa dạng đến thế nào.
một. kiểm soát những kết quả tại kho
Phần mềm quản lý khách hàng Vtiger cho phép bạn quản trị toàn diện những tốt trong kho như: thông số sản phẩm, giá,xuất kho, nhập kho, chuyển kho, điều hành đa dạng kho…

hai. Tổng hợp data chi tiết về từng sản phẩm
hầu hết sản phẩm đượng tổng hợp trong một danh sách của tính năng Quán lý kho. Bạn cũng có thể phân cái danh sách sản phẩm ra thành những đội riêng. khi Click vào từng sản phẩm bạn sẽ có dữ liệu chi tiết của sản phẩm đấy bao gồm mằ sắc, thiết kế, hình ảnh, nhà cung cấp…. Hoặc những dữ liệu về nhà sản xuất đó như: người áp dụng, thời gian áp dụng, gói dịch vụ, quy trình dịch vụ….


3. quản lý tình trạng tồn kho những sản phẩm

Vtiger Module quản trị tồn kho cho phép xuất những Con số về hiện trạng tồn kho để bạn theo dõi theo ngày. ngoài ra nếu bạn cần dữ liệu chi tiết, thì chỉ với 1 click là có thể truy tìm xuất ngay.


4. thông tin khi số lượng tồn kho không đủ
Với khả năng cài đặt những lệnh if-then linh động, nhiệm vụ quản lý kho của bạn sẽ giống như có 1 trợ lý tự động. phần mềm Vtiger sẽ tạo ra những thông tin qua email hoặc sms lúc số lượng tồn kho tối thiểu không đủ, dịch vụ giao hàng chậm, hay đã tới ngày đặt hàng định kỳ…. để bạn không cần phải thường xuyên theo dõi một bí quyết tay chân.

5. quản lý danh sách dịch vụ
Thêm 1 tính năng nữa mà bộ phận mua hàng rất cần đấy là kiểm soát danh sách nhà cung cấp. Mỗi nhà cung cấp sẽ có 1 profile riêng tổng hợp mọi data lịch sử về các lần giao hàng, chiết khấu, tỷ lệ hàng lỗi hỏng, chú giải về nhà sản xuất của nhà sản xuất hay lọc các mục tiêu và auto Đánh giá nhà cung cấp. https://innocom.vn/tinh-nang-quan-ly-kho-cua-vtiger-crm/ sự dùng cho xuất sắc này, bộ phận mua hàng sẽ đơn giản tuyển lựa được dịch vụ nào hoàn tất hơn để gắn bó trong tương lai.

6. Tạo phiếu đặt hàng dịch vụ
lúc lượng hàng hóa ko đủ, cần bổ sung thêm, bạn hoàn toàn có thể tạo phiếu đặt hàng với nhà cung cấp ngay trên 1 cửa sổ làm việc.

7. Theo dõi chuyển hàng hóa giữa các kho
ví như bạn cần quản lý phổ quát kho hàng và thường xuyên phải lưu chuyển hàng giữa những kho thì tính năng này là dành cho bạn. Mọi thông tin về các lần chuyển kho đều sẽ được lưu trữ tại đây. mỗi khi chuyển kho, đầu nhập sẽ ngay tức thì nhận được dữ liệu mà không cần các thao tác xuất file, gửi mail…. và các bên đầu tiến hành giấy tờ xuất, nhập kho một cách thức đơn giản.

Bạn có thể xem thêm các tính năng về phần mềm Vtiger CRM tại đây, hoặc địa chỉ với chúng tôi để được giải đáp chi tiết hơn. Innocom tự hào là đơn vị cung ứng dịch vụ Vtiger support số một tai Việt Nam, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng tai và hỗ trợ.My Website: https://innocom.vn/tinh-nang-quan-ly-kho-cua-vtiger-crm/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.