NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Byhahansahin
Özel Tasarım Mobilyaların Dekorasyon Planlarındaki Yeri ve Önemi Nedir?

2000'li yılların başı ile birlikte hem dünya çapında hem de Türkiye'de özel tasarım mobilya üretimlerine olan rağbet arttı. Artık kendi tasarladıkları evlerde yaşamak ve ofislerde çalışmak isteyen müşteriler için seçenekler oldukça fazla. Herkes kendi bütçesine ve tasarım gücüne bağlı olarak çeşitli tercihlerde bulunabilir.

Özel Tasarım Mobilyası Ne Demek?

Öncelikli olarak son yirmi yılda dekorasyon planlarına dahil edilen özel tasarım mobilya seçeneklerini doğru tanımlamak gerekmektedir. Kişilerin iç mimarlara ve tasarımcılara verdiği siparişler doğrultusunda yaptırdıkları tüm ürünlere özel tasarım mobilya denmektedir.

Üretim aşamasında interaktif olarak fikir alışverişlerinde bulunmak mümkündür. Mimar ve üreticilerin önerileri ile alıcıların talepleri doğrultusunda üretilen kişiye özel mobilyalar bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Özel Tasarım Mobilyaların Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir?

1- Sentez Beğenileri Tek Bir Çatı Altında Toplaması: Birden fazla fikir ve istek tek bir mobilya üzerinde toplanabilir. Bunun için birlikte çalışılacak firmaya talep edilen tüm ayrıntılar aktarılabilmektedir. Sentez beğeniler bir koltuk ya da masada tamamen renkli ve özgün tasarımların hayat bulmasına vesile olmaktadır. Ortaya çıkan yeni ürünler sadece sahiplerini değil görenleri de estetik açıdan memnun etmektedir.

2- Tamamen Orijinal Olması: Hiçbir mağazada, sanal dükkanda ve iç mimar kataloğunda bulunmayan mobilyalar kişiye özel tasarımlarda hayata geçiyor. Her biri başlı başına bir dekoratif bütünlük sağlayan bu modeller ile istenen özgünlük her mekan ve oda için uygulanabilir olmaktadır.

3- Bünyesinde Birden Fazla Moda Akımını Barındırması: Siparişler doğrultusunda üretilen mobilyalar tek bir stil ve moda akımıyla sınırlı kalmak zorunda değildir. Retro ile İskandinav tarzı birleştirilebilir. Pop Art akımı ile minimal dekorasyon fikirleri sentez yapılarak iddialı üretimlere start verilebilir.

Özel Tasarım Mobilyalarında Kullanılan Ana Malzemeler

Kullanılan ana malzemelerin tamamına müşteriler karar verebilmektedir. Daha sağlıklı ve uzun ömürlü dekorasyonlar için ahşap ve doğal masif ürünleri tercih edilebilir. Bunun dışında özel ceviz cilaları ile niteliği arttırılmış deri malzemelerine olan rağbet de günden güne artmaktadır.

Özel Tasarım Aksesuar Yaptırmak Mümkün Mü?

Tıpkı mobilyalarda olduğu gibi çeşitli aksesuar modelleri de özel tasarım avantajıyla üretilmektedir. Byhahansahin , orta ve yan sehpalar bu modellere örnek gösterilebilir.

Özel Tasarım Mobilya Üretiminde Aşamalar

Toplamda dört aşamada özel tasarım mobilyalarına sahip olmak mümkündür.

1- Firma ve Marka Seçimi: Öncelikli olarak firma ve marka seçiminde bulunmalıdır. Onlarca farklı firma arasından tercih yapmak için fiyat ve hizmet karşılaştırması yapılabilir. Firmaların daha önce yaptığı özel mobilyaların görsellerini incelemek de ek seçenekler arasında yer alıyor.

2- Tasarım: Dijital ortamda tasarlanan mobilyalar müşterilerin beğenisine sunulur. Ufak tefek değişikliklerden sonra onay geldiği takdirde üretime başlanır.

3- Üretim: Üretim aşaması sipariş edilen mobilyaların türüne ve sayısına göre şekillenmektedir. Firmalar tarafından verilen tarihe kadar üretim tamamlanmaktadır.

4- Teslimat: Firmalar, Türkiye'nin her şehrinde teslimatları özel araçlarıyla gerçekleştirmektedir.
Here's my website: https://www.byhakansahin.com/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.