NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Eg Clinea Lægesystem
elektronisk journal

EG WinPLC arbejder sammen med landets førende leverandør Omilon , og vi kan tilbyde alle vores brugere en integrationsløsning. Lad EG Healthcare samle klinikkens telefontråde, så du kan få mere overskud til patienterne.
For os er det væsentligt, at systemet understøtter dine arbejdsgange, frem for at styre dem. Derfor implementeres nye politiske krav til lægepraksissystemer altid med øje for værdiskabelsen i klinikken. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke. Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf.
Telefoniløsningen er integreret til lægesystemet med automatisk CPR-opslag eller genkendelse af telefonnummer. Certificeringen er vores bevis på, at vi som virksomhed lever op de fastlagte krav til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedringer af ledelsessystemet. Som en del af standarden analyserer og bearbejder ledelsen løbende en række relevante sikkerhedsrisici på særligt højt niveau. Året rundt arbejder vi med fastlagte procedurer, som sikrer, at alle opgaver og udfordringer løses efter best practice, og at vi altid efterlever de strengeste sikkerhedskrav.
For os er den vigtigste mission at sikre, at klinikken anvender systemet optimalt og får brugt de værktøjer, som systemet stiller til rådighed. I august 2015 kunne EG Healthcare fejre 10-års jubilæum med Dansk Røde Kors. EG Healthcare leverer patientjournalsystem til DRK's asylcentre samt de kommunale centre rundt i hele landet. Kundeforholdet har igennem de 10 år vokset sig stort og tegner også fremover til at blive rigtig spændende med mange nye tiltag. EG Clinea øjenlægespecialet er et skræddersyet speciallægesystem udviklet til og sammen med øjenlæger, instrumentleverandører og brancheorganisationer.
Derfor kaster EG nu ekstra ressourcer ind i udviklingen af EG Clinea. Et nyt samarbejde med Ping IT betyder, at den enkelte klinik efter nærmere aftale kan få Ping IT til at komme direkte ud til klinikken og afhente jeres udfasede databærende medier og udstyr. Derefter bliver alle følsomme data slettet sikkert og dokumenteret, som loven foreskriver det. Lige nu oplever vi i EG Healthcare et voksende behov for hjemmearbejdspladser og mulighed for videokonsultation på grund af Covid-19. Videokonsultation kan bruges via MinLæge-appen, og alle har mulighed for at komme i gang.
Du finder fremover alle oplysninger, du skal bruge her på siden. Bruger du bookmarks, så husk at opdatere dem til den nye adresse. Fælles Medicinbeslutningsstøtte bliver udviklet til EG Clinea i løbet af året. Et redskab, der kan være med til at minimere risikoen for fejlmedicinering. Hos os kan du købe stort set alt den it, der kræves for at drive en topmoderne læge- eller speciallægepraksis. Uanset hvilket speciale du arbejder inden for, har du formentlig nogle instrumenter, som kan aflevere data. I EG WinPLC har du muligheden for at få koblet dankortterminal til systemet og dermed sikre, at betalinger med kort føres direkte til EG WinPLCs ydelsesmodul.
Teknologi-virksomheden EG har med øjeblikkelig virkning opkøbt it-systemet ClinicCare, der er udviklet til sundhedssektoren. EG bliver med opkøbet markedsledende inden for løsninger til danske psykologer, kiropraktorer, speciallæger og almen praktiserende læger. EG WinPLC til almen praksis indeholder alle de moduler, der skal til for understøtte det daglige arbejde på klinikken - både i receptionen og i behandlingen af patienterne.
Udeblivelser koster dyrt og forlænger ofte ventetiden i klinikken. SMS-påmindelse er et effektivt og meget anvendt redskab, som sikrer, at dine patienter husker deres tider. Det er vores mål at være en samarbejdspartner, som leverer høj service og kvalitet. Vi tror derfor på tilfredse kunder — ikke lange opsigelsesperioder. Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne. Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
Det kræver, at der sættes fokus på en forbedring af den samlede vagt- og ressourceplanlægning på tværs af faggrupper og afsnit. Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet holder årsmøde med en højaktuel debat om sundhedsområdet, hvor sundhedsreformen er ved at ændre hverdagen. Den genvalgte formand for Primærsektorens Leverandørforum, Michael Frank Christensen, EG Healthcare, er stolt over medlemmernes tillid og lover at fremme den digitale udvikling. Det skal være trygt og sikkert at rejse fra Københavns Lufthavn. Derfor har Behroz Firoozfard netop åbnet en ny og moderne lægeklinik. Han benytter EG Clinea, der gør ham mobil, fleksibel og ikke mindst tilgængelig.
Vi har nået en meget flot score på 9,34 ud af 10 på kundetilfredshed. På den måde er du garanteret driftssikkerhed og et højt serviceniveau. Når du har brug for hjælp, har du én support til det hele. Automatiseret, individuel beslutningstagning ("profilering"). EG Healthcare er meget mere end blot klinikkens traditionelle leverandør af patientjournalsystemet. Vi tilbyder klinikken en palet af øvrige relevante services og produkter, som gør os til klinikkens totalleverandør. EG udbygger dermed positionen som specialiseret softwareleverandør til primærsektoren, især til de praktiserende læger og speciallæger.
EG Healthcare leverer også løsningen til størstedelen af det danske vagtlægesystem - eneste undtagelse er Region Hovedstaden. EG Clinea er i dag Danmarks største ØNH-lægesystem, og det forpligter! Vi arbejder derfor ud fra et erklæret mål om at være i front og tilbyde markedets bedste speciallægesystem. Med tilmeldingen giver du samtykke til at modtage e-mails fra EG A/S og vores associerede selskaber. Juli blevet en del af EG Healthcare, og det giver fordele for både jer kunder og for medarbejderne. I EG Healthcare oplever vi, at nye samarbejdsmuligheder i organisationen skaber stor værdi. Som en følgevirkning af, at vi har samlet tre stærke lægepraksissystemer på markedet; EG Clinea, EG WinPLC og Ganglion, begynder vi at kunne udnytte de mange muligheder, det har åbnet for os.
På den måde er ledelsessystemet integreret i alle processer og er med til at beskytte og styrke vores virksomhed. Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap.
Adgang til Clinea E-learning kræver en Windows-pc og internetadgang. Brugeren kan modtage undervisning, hvor og hvornår det passer. Programmet indeholder videogennemgange af forskellige moduler, intro til mulighederne i Clinea og tests og opgaver, du skal løse i hvert modul. Som et tillæg til EG Clinea-programmet er det muligt at koble økonomiløsningen på. Afsæt et par timer og deltag i EG WinPLC's online brugergruppemøde 2021.
Udover grundmodulerne listet op for almen praksis byder EG WinPLC til øre-næse-hals læger bl.a. På modulet Audiometri, som kan integreres med både audiometri- og tympanometriapparater, så testdata let og gnidningsfrit kan overføres til patientjournalen. Ligeledes tilbyder vi et regningsmodul tilpasset specialet samt naturligvis alle grundmodulerne i programmet, og løsningen kan tilpasses den enkelte kliniks behov.
Her får du et overblik over vores tilkøbsmuligheder og kan læse mere om de enkelte produkter, der kan være en hjælp i hverdagen. EG Clinea bliver løbende optimeret, ikke mindst ud fra brugernes feedback og ønsker.
Funktioner såsom fraser og diagnosekodning hjælper med at mindske administrationstiden på gængse arbejdsgange. Niels Ulrich Holm taler på årsmødet i EG Clinea brugergruppen om digitalisering af almen praksis om smartere it-løsninger og bedre sammenhæng i sundhedsdata. I EG Healthcare arbejder vi hele tiden på at gøre vores support og kundetilfredshed endnu bedre. Gennem 2019 har vi sendt et kort spørgeskema ud til jer, når vi har afsluttet en supportsag.
Ud fra jeres tilbagemeldinger på spørgeskemaerne startede vi med at opnå en score på 7.4 ud af 10, og nu har vi arbejdet os op på en score på 8.2. Ud over at være førende leverandør til praktiserende læger leverer EG Healthcare også unikt tilpassede løsninger til en række sygehusafdelinger. Det, at vi arbejder under et certificeret ledelsessystem på så højt niveau, er med til at forbedre og udvikle vores virksomhed kontinuerligt. Du er garanteret højeste drift- og informationssikkerhed og gennemarbejdede procedurer, som giver dig de mest solide løsninger og markedets mest effektive support. Samtidig kan du som dataansvarlig dokumentere en sund og stabil leverandørstyring, hvor du kan stole på, at alle processer er sikret - også i forhold til GDPR. Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
Here's my website: https://www.novax.dk/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.