NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Hatay araç kiralama
Hatay araç kiralama ofisimizden kiralayacağınız son model ve konforlu aracınızla yalnızca Hatay'ı değil ona komşu kentleri de keşfedebilirsiniz. Hatay araç kiralama hizmeti sayesinde kendi aracınız rahatlığıyla seyahat edin. Sizi, antik dönemlerde dünyanın üçüncü büyük kenti olarak anılan Hatay'ın mistik ve tarih kokan sokaklarında gezmenin tadını Enterprise ile çıkartmaya davet ediyoruz. Mistik kent Hatay ve komşu kentlerini keşfetmenin heyecanı ve keyfini yaşamak için ne bekliyorsunuz?


Hatay seyahat rotanızı; şehir merkezi ve merkez haricinde görülebilecek yerler olarak ikiye ayırabilirsiniz. Kültür turunuzun ilk ayağında Anadolu'da kurulmuş ilk cami olan Habib-i Neccar Camii'ye giderek Osmanlı döneminin hayranlık uyandıran mimari üslubunu gözlemleyebilirsiniz. Caminin, Hazreti İsa'nın havarilerine ilk inanan insanın ismini taşıması bu bölgedeki hoşgörüyü de ispatlar niteliktedir. Seyahatinize Uzun Çarşı ile devam edebilirsiniz. Antakya'nın dillere destan Uzun Çarşısı, yerel tatları bulabileceğiniz otantik bir çarşıdır. Heyecan verici gezi duraklarından bir diğeri St.Pierre Kilisesi ve Charonion'dur. Dünyanın ilk mağara kilisesi kabul edilen bu 2000 yıllık yapı, Hristiyanlık aleminin kutsal hac yerlerinden biri olma özelliği taşımaktadır. Kilisenin 200 metre yukarısında ise Cehennem Kayıkçısı'nın kayalara oyulmuş devasa büstüne ulaşabilirsiniz. İskenderun'a 30 kilometre mesafedeki Arsuz, sevimli bir liman kasabasıdır. Arsuz çayının denize kavuştuğu bölgedeki muhteşem manzara misafirlerini sarhoş edebilir. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, Antakya Ulu Camii, Antakya Ortodoks Kilisesi, St.Simeon Manastırı, Samandağ Vakıflı Köyü, Antakya Katolik Kilisesi, Samandağ Hıdır Bey Köyü-Musa Ağacı, Batı Ayaz Yaylası, Antakya Parkı, Titus Kaya Tünelleri ve Titus Mezarlıkları, Hatay Arkeoloji Müzesi mutlaka gezip görmeniz gereken lokasyonlardandır. Hatay'a kadar gitmişken Hatay'ın çarşılarında sıkça rastlayacağınız yerel ürünlerden olan defne sabunu, doğal ipek, biber salçası, nar ekşisi gibi ürünlerden edinmenizi öneriyoruz.

Website: https://hatayarackiralama.org/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.