NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Justyna Giez - Stanowisko: Inspektor, Tel
8. ostatniego miesiąca. Na apelu zaprezentowano najmilszych uczniów z jednych klas licealnych. 3. bieżącego miesiąca. Uczniowie polskiej szkoły wzięli start w właściwej manifestacji społeczeństwa powiatu kozielskiego i powiatów sąsiednich na placu byłego obozu koncentracyjnego w Sławięcicach (filii obozu oświęcimskiego), uzyskanej z możliwości Tygodnia Solidarności Bojowników Ruchu Oporu. 1. tego miesiąca o godzinie 10:00 w własnej szkole zrobiła się sesja popularnonaukowa ZMS poświęcona 50. rocznicy powstania KPP i 25. rocznicy zjednoczenia polskiego związku robotniczego. 1. tego miesiąca. O godzinie 13.00 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w imprezie składania wieńców u stóp Pomnika Wdzięczności z możliwości 51. rocznicy powstania Armii Radzieckiej. 21.02.1969 roku. Dzisiejszy apel przeznaczony był 51 rocznicy powstania Armii Radzieckiej. 7. bieżącego miesiąca. Na licznej przerwie zrobił się apel poświęcony 99 rocznicy urodzin wielkiego wodza rewolucji Włodzimierza Iljicza Lenina, oraz 25 rocznica zawarcia związku pomiędzy ZSRR i Polską o przyjaźni, pomocy wzajemnej i pomocy powojennej. 1. bieżącego miesiąca odbyła się uroczysta akademia z przyczynie Międzynarodowego Dnia Kobiet. 1. bieżącego miesiąca. Zaczął się pisemny egzamin dojrzałości z języka polskiego.

8. tego miesiąca. Dziś po lekcjach siedziała w ruchu społecznym przy budowie sali gimnastycznej klasa XIa. 3. ostatniego miesiąca. kartkówka lekcjach wypłacone zostało stypendium za miesiąc marzec. 1. bieżącego miesiąca. Dzisiejszy apel poświęcony był kojarzącej się rocznicy zwycięstwa narodów świata nad hitleryzmem i kapitulacji III Rzeszy. 1. ostatniego miesiąca. Na znacznej przerwie, na korytarzu zrobił się apel poświęcony 26 rocznicy zwycięstwa wojsk i narodu radzieckiego nad Wołgą, które zapoczątkował okres stopniowego wyzwalania się narodów Europy z pod okupacji hitlerowskiej. 9. tego miesiąca zrobiło się zebranie Szkolnego Koła Z.M.S., na którym wykonano podsumowania dotychczasowej akcje i określono plan działalności na najszybszą przyszłość. 6. tego miesiąca zrobiło się zebranie wywiadowcze dla rodziców, na którym podsumowano wyniki nauczania za III okres. 2. ostatniego miesiąca. Dla uczczenia 22. rocznicy śmierci generała Karola Świerczewskiego „Waltera”, na wysokiej przerwie zorganizowano apel poświęcony jego pamięci. 19.05.1969 roku. Dzisiejszy apel poświęcony był 25. rocznicy bitwy pod Monte Cassino i bohaterstwu żołnierza polskiego w grach o wzgórze. 2. bieżącego miesiąca na całej przerwie odbył się apel stworzony przez Szkolne Koło Polskiego Morza Krzyża. 22.-25. tego miesiąca odbył się rajd turystyczny stworzony przez grupę aktywistów turystycznych naszej szkoły.

2. tego miesiąca. Trwają egzaminy ustne z biologii. 1. bieżącego miesiąca. Dalszy ciąg egzaminów ustnych z języka rosyjskiego. 11. tego miesiąca. Po południu zrobiła się konferencja dopuszczeniowa do egzaminów dojrzałości. 2. ostatniego miesiąca Zakończenie egzaminów ustnych z języka francuskiego, historii, fizyki i biologii. 5. ostatniego miesiąca. Po lekcjach okazali się młodzieży naszej szkoły najmłodsi adepci muzyki z własnego Ogniska Muzycznego. 2. bieżącego miesiąca. Po lekcjach wypłacone zostało stypendium za miesiąc luty. 1. tego miesiąca. Tematem apelu, który sprawił się na całej przestrzeni był udział Armii Radzieckiej również I Armii Wojska Polskiego w wyzwoleniu ziem polskich. 2. ostatniego miesiąca. Dzisiejszy apel związany był z 45. rocznicą śmierci wielkiego wodza Rewolucji Październikowej- Włodzimierza Iljicza Lenina. 10. bieżącego miesiąca. Na nowoczesnym apelu zapoznano młodzież z pracą Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, współpracą państw socjalistycznych w konstrukcjach tej instytucji, oraz korzyściami, które daje Polsce wkład w książkach tej instytucji. 1. ostatniego miesiąca. Na apelu zapoznano uczniów z podstawowymi danymi oraz założeniami programu wyborczego F.J.N.

12. ostatniego miesiąca. Po południu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w capstrzyku zorganizowanym w ramach obchodu święta Książce w własnym mieście. 22.03.1969 roku. Uczniowie polskiej szkoły wzięli udział w manifestacji u stóp Pomnika Wdzięczności z przyczyn 24. rocznicy wyzwolenia Koźla. 1. bieżącego miesiąca zrobił się apel poświęcony 25. rocznicy wyzwolenia naszej stolicy- Warszawy. 2. bieżącego miesiąca. W dniu tym, zostało wypłacone stypendium za miesiąc maj. 5. tego miesiąca. Wypłacone zostało stypendium za miesiąc kwiecień. 1. bieżącego miesiąca. Rozpoczęły się wiosenne wakacje. 21.12.1968 podjęły się wakacje zimowe. 1. bieżącego miesiąca. Zaczęły się ustne egzaminy dojrzałości w swej szkole. 6. tego miesiąca. Na apelu zapoznano uczniów z pracą K.Z.M.P. Biologia jako nauka interdyscyplinarna kształtuje u uczniów myślenie naukowe i ważne przystąpienie do danych. Na lekcji siódmej zrobiła się w klasie XIa prelekcja przedstawiciela Powiatowej Komisji Przeciwalkoholowej na temat skutków nadużywania alkoholu oraz sposobów zwalczania alkoholizmu jako ciężkiej choroby społecznej. Na szóstej lekcji odbyła się ciekawa impreza teatralna pod nazwą „Spotkanie z Pantomimą”.


3. ostatniego miesiąca. Dziś wieczorem zrobiła się uroczysta zabawa studniówkowa, stworzona przez klasy XI-ste. 2. bieżącego miesiąca. Na ostatnim apelu, młodzież klas licealnych została zapoznana z uchwałami Powiatowej Konferencji P.Z.P.R.(dotyczącymi zwłaszcza spraw młodzieży). W wyborach, które dokonają się 1 czerwca weźmie również udział kilkunastu uczniów z grup XI, którzy do 31 maja ukończą 18. lat. 03.03.1969 roku. Dzień obecny był wolny od nauki dla studentów naszej grupy z względu konferencji nauczycielskiej. Witajcie!Przesyłam wam podsumowanie 1 tygodnia nauki. W przygotowaniu do tego poważnego apelu wzięła udział klasa IIa, która wykonała montaż słowno-muzyczny. Na apelu uczniów klas licealnych zaznajomiono z obecnymi zarządzeniami dyrekcji dotyczącymi zachowania czasie w stopniu prac remontowych. 25.01.1969. W własnej szkole odbyła się karnawałowa zabawa taneczna dla klas licealnych przygotowana i wcale zaprojektowana przez klasy IIa i II b. I mieszkanie zajął zespół Haliny Kominek (uczennicy z grupy IIa), wykonując tym jedynym zasada reprezentowania naszej grupy w rozgrywkach powiatowych tejże olimpiady.


Website: https://kartkowkilicealne.pl/artykul/10808/wniosek-o-okreslenie-warunkow
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.