NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Chi tiet beecost la gi
Beecost là gì ?

Beecost là một phương tiện giúp đỡ khách hàng theo dõi lịch sử biến động giá đúc rút theo thời gian và tự động nghiên cứu độ uy tín của chủ shop qua các quy chuẩn, chỉ số nhất quyết dùng cho trên trang mua sắm shopee. Webflow beecost được phát triển bởi 2 thành viên người dân chúng ta hà là thanh tùng và trần minh tuấn, chính thức lần đầu tiên giới thiệu bản đầu tiên trên tiền đề web có địa chỉ beecost. Com vào đầu năm 2019. Kể từ khi tiếp nhận những phản hồi tích cực từ khách, đến tháng 03/2019 thì beecost đã trình làng thêm bản extensions hỗ trợ trình duyệt chrome, cốc cốc trên máy tính và một bản dùng dành cho smartphone android trợ lí dùng tiện lợi hơn bản trên cơ sở web.

Các tác dụng chính của beecost

Hiển thị lịch sử biến động giá của mặt hàng

Beecost sẽ hiển thị một biểu đồ ghi nhận số lần mà quầy đã thực hiện việc điều chỉnh giá đối với kết quả mà bạn đang xem trong 6 tháng gần nhất theo thời gian và kinh phí rất cụ thể. Từ đó bạn có điều kiện nhận ra những thời điểm nào kết quả tăng giá hoặc giảm giá rồi có thể tự mang ra thông báo chi phí hiện tại đã vững mạnh hay chưa.

Trưng ra những hướng dẫn, đề nghị lời lãi về giá của mặt hàng

Gần bên cạnh biểu đồ ghi nhận lịch sử điều chỉnh giá, beecost cũng đưa ra một vài lời bảo ban, đề nghị về giá của mặt hàng để bạn có chọn lựa nên mua sản phẩm hay không như :

độ dài của lịch sử giá sản phẩm

Số lần thay đổi giá và tỷ số % khác hẳn giữa giá thấp và giá cao nhất

Trình trạng giá hiện tại của sản phẩm là tăng hay giảm

Kinh phí hiện tại của sự việc ra sao có thấp hay tốt hơn tiền bạc trước đó hay không.

Và cuối cùng là một quyết định được beecost đưa ra để bạn khảo sát chẳng hạn như nếu đang ưng rồi thì không thể mong ngóng đâu ạ , giá vừa giảm bớt rồi, hầu như nên chờ. Trừ khi đây thành quả cực kỳ lừng danh thì mới xét mua nếu đây là một loại hàng hot thì có thể mua luôn tránh hết hàng. Ngược lại có thể đợi. .

Kết nối thông tin dùng beecost trên smartphone

Tổng hợp các quy chuẩn liên quan đến độ uy tín của cửa hàng

Với mỗi chủ cửa hiệu ( hàng quán ) bày trí món thành quả mà bạn đang xem , beecost sẽ hiển thị một biểu đồ hình quạt để lấy 6 tiêu chí đánh giá bằng sao bình chọn liên quan đến cấp bậc uy tín của shop gồm :

Thâm niên : thời kì cửa hàng mua bán trên shopee

Xếp hạng shopee : việc vị trí của hàng quán đang xem với những quầy khác trên shopee

Giai đoạn chuẩn bị hàng

Tốc độ phản hồi : giai đoạn trả lời các nghi vấn từ khách hàng

Tỷ lệ phản hồi : những thắc mắc từ khách có được hàng quán trả lời hết hay không.

ít hủy đơn : việc hủy yêu cầu mua của shop bây giờ ra sao

6 tiêu chí trên sẽ được hiển thị bằng thanh màu khác nhau xứng đáng với trị giá của mỗi tiêu chí như : tuyệt quá, tốt , bình thường, chưa được tốt và dở tệ. Từ đó chúng ta có khả năng nhìn rõ ưu nhược điểm và sự nhanh nhạy , chuyên nghiệp của mỗi chủ cửa hàng.

đánh giá và ví von với hàng quán bây giờ với những quầy khác

Từ biểu đồ lấy quy chuẩn, webflow còn làm thêm vô số nhận xét, đánh giá giúp khách suôn sẻ hình dung hơn về trị giá của chủ cửa hàng ngày nay, đồng thời là ví von với những quầy khác trên shopee gồm :

Có nhiều khách hàng làm đánh giá sản phẩm với hàng quán này hay không kèm con số tổng thực tế.

Tỷ lệ đánh giá tích cực từ người mua tính theo %

Có được shopee đảm bảo chất lượng hay không

Các con số tiêu chí hồi ví von với những quầy thông thường ra sao

Thời kì phản hồi chúng ta như thế là nào

Cấp bậc giao tiếp với mọi người ra sao

Tình hình thực tế hủy đơn hàng diễn ra

độ xếp hạng của shop hiện tại

Thời kì chuẩn bị hàng có nhanh hay không

Shop này tham gia vào shopee lâu chưa.

Với các tác dụng có ích như trên beecost sẽ giúp người tiêu dùng sắm sửa trên trang thương mại điện tử shopee sẽ yên tâm hơn khoảng thời gian biết rõ tiền bạc đúng của thành quả và sự uy tín của chủ vựa đang bán. Từ đó việc đi đến chọn lựa có nên mua hay không cũng dễ dàng hơn, không giữ được mất nhiều thời gian để nghĩ ngợi hoặc âu lo về chọn lựa của mình như trước. Hiện tại công cụ beecost đang được đưa miễn phí dùng trên máy tính tại trang chủ beecost. Com hoặc bản tiện ích tiến triển trên trình duyệt chrome máy tính và bản áp dụng đối với điện thoại android có thể về bên dưới tin tức.

Nguồn bài viết: https://beecost-review.webflow.io/
Website: https://beecost-review.webflow.io/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.