NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

şirket listeleri için excel dosyası ve iletişime geçilebilecek kişiler hakkında, nasıl projeler yapılabilir onu içeren bilgileri sıralama.(pazartesiye kadar)
hazır mail formatlarının tekrar istenmesi.
linkedln profilini düzenleme. (kapak artı olarak çalışıyor olarak gözükecek.)
üç kısımdan bahsedildi. iş geliştirme ve firma ortaklıkları, stklar, erasmus projeleri.
pazartesiye kadar iletişime geçilebilecek stk listesi çıkartmak hakkında mail atmaktan bahsedildi.
firma ortaklıkları:
linkedinde ulaşabileceğin, maya ile ortak bir şeyler yapılabilecek firmaları listeliyoruz. Excel dosyası tutulacak.
geri dönüşü olumlu olanlarla toplantı ayarlama hakkında konuşuldu.
firma sınırlaması yok.
spesifik ve hızlı ulaşabileceğimiz firmaların önceliklendirilmesi.
örnek: şirket ismi, şirket hakkında açıklama, iletişim bilgileri
beraber işbirliği yapabileceğimiz stkların araştırılması.
yapılabilecek olan projelerin de ne olduğu.

     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.