NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

بیت کوین چیست؟
ماینینگ یعنی حل کردن مسائل پیچیده ریاضی توسط کامپیوتر. صاحب جدید آن (یعنی گیرنده این تراکنش) رمزنگاری کرده و یک بسته رمزنگاری شده ایجاد میکند؛ سپس این بسته رمزنگاری شده را با کلید خصوصی خود امضا کرده و در مرحله بعدی امضای دیجیتال و کلید عمومی خود را ضمیمه این بسته میکند و آن را در شبکه منتشر مینماید. در مثال بالا، باب از یک تراکنش ۵۰ بیت کوینی خرج نشده، به عنوان ورودی تراکنش A استفاده کرده و در قسمت خروجیها، آدرسی از آلیس (گیرنده تراکنش) و آدرس دیگر متعلق به خود را قرار داده است تا بعد از انتقال ۰.۵ بیت کوین به آلیس، ۴۹.۵ بیت کوین باقیمانده به آدرس دیگر خودش بازگردد. اگر شما بطور ناگهانی، پول در چرخش را دوبرابر کنید، به این معنی خواهد بود که به ازای هر یک 1 واحد از پول سابق، دو واحد وجود دارد. به این صورت که فقط در هنگام فرستادن یک تراکنش مجبور به افشای کلید عمومی خواهید بود.


صرافی بهعنوان یک واسطه میان خریداران و فروشندگان ارزهای دیجیتال عمل کرده و با انجام تراکنشهای از معاملهگران حق کمیسیون دریافت میکند؛ بنابراین میتوانید ارزهای دیجیتال خود را در این بازار دیجیتالی خرید، فروش و تبدیل کنید. این آدرس ها به کلید عمومی و خصوصی خاص خود مرتبط هستند؛ به این صورت که اگر تراکنشی به یک آدرس خاص انجام شود، تنها با ارائه کلید خصوصی خاص آن آدرس قابل دسترسیست؛ از سوی دیگر اگر بخواهیم از آدرس خاصی تراکنش بفرستیم، باید ابتدا با استفاده از کلید خصوصی، مالکیت خود را بر آن احراز کنیم (اصطلاحاً آن را امضای دیجیتالی کنیم) و سپس با انتشار کلید عمومی خود در شبکه، امکان بررسی مالکیت این تراکنش را برای ماینرها فراهم کنیم (در بخش بعدی با توضیح مراحل انجام یک تراکنش، چگونگی بررسی مالکیت بیت کوین را توضیح خواهیم داد). فیلم آموزش ارز دیجیتال مهارت خاص دیگری لازم نیست؛ در ادامه این مقاله، چرخه کامل یک تراکنش را مجدداً توضیح خواهیم داد. خرج دوباره یک تراکنش ، در ادبیات بیت کوین، اصطلاحاً دابل اسپندینگ نام دارد و تنها یک راه برای انجام آن وجود دارد: حمله ۵۱ درصدی. اما امروزه در عمل شاهد این هستیم که آدرسها (که رابطه یک به یک و برگشت ناپذیری با کلید عمومی دارند)، بخشی از وظایف کلید عمومی (که در وایت پیپر به آن اشاره شده است) را انجام میدهند.

بنابراین تراکنشهای بلاک چینی ماهیتی شبیه به اسکناس دارند و ارزش بیت کوین را در خود ذخیره میکنند (نه در یک حساب خاص). بانک در ازای احراز هویت افراد، برای آنها حسابی ایجاد کرده و آنها را قادر میسازد تا با استفاده از کارتهای بانکی (که رمز آن تنها در اختیار خود فرد است) از موجودی حساب خود استفاده کنند. دلیل این سوء برداشت، این است که در وایت پیپر بیت کوین هیچ صحبتی از آدرس ها به میان نیامده و ساتوشی ناکاموتو، عملیات مربوط به آدرس را با کلید عمومی توصیف میکند. همانطور که پیشتر توضیح دادیم، در حمله ۵۱ درصدی، نود خرابکار بیش از ۵۰ درصد از توان پردازشی شبکه را در اختیار میگیرد و تراکنش از پیش خرج شده خود را برای بار دوم به آدرس دیگری ارسال میکند. برای سادگی فهم این موضوع، میتوانید بیت کوین را همچون پول نقد در نظر بگیرید؛ بیت کوین ها از طریق تراکنش ها مستقیماً از فرستنده به گیرنده ارسال میشود؛ فرستنده آن را با کلید خصوصی خود امضا، و با کلید عمومی گیرنده، رمزنگاری میکند. بنابراین برای ارسال یک تراکنش، تنها به آدرس گیرنده، و برای دریافت تراکنش، به آدرس خود احتیاج دارید. اگر فرض کنیم که باب آدرس خود را به عنوان خروجی دوم در این تراکنش قرار نمیداد، باقیمانده ۵۰ بیت کوین، به صورت خودکار به عنوان کارمزد، به آدرس ماینری که این تراکنش را تأیید و بلاک حاوی آن را استخراج کرده انتقال مییافت.

از سوی دیگر، زمانی که ترافیک تراکنشها کاهش مییابد، کارمزدها نیز به طور خودکار کاهش مییابند؛ زیرا کاربران اطمینان دارند که تراکنش مورد نظرشان در مدت زمان معقولی ثبت و تأیید میشود. به عنوان مثال، زمانی که ترافیک تراکنشهای شبکه بیت کوین بیش از حد زیاد است، کاربران به طور خودخواسته کارمزد تراکنشها را افزایش میدهند تا تراکنش با تأخیر کمتری انجام شود. قرار نیست شخصا داده خاصی را رمزنگاری یا رمزگشایی کنید؛ حتی لازم نیست ورودی های تراکنش و آدرس های گوناگون را شخصاً مدیریت کنید؛ تمامی این مراحل به صورت خودکار توسط کیف پول ها انجام شده و مجموع تراکنش های ورودی، به عنوان موجودی به شما نمایش داده خواهد شد. هر تراکنش شبکه بیت کوین از مجموعهای ورودی و خروجی تشکیل شده است. همچنین آلیس برای انجام تراکنش B و انتقال بیت کوین به یکی از کارمندانش، از ۳ ورودی (شامل تراکنش خرج نشدهای که از باب دریافت کرده است) استفاده کرده و آدرس بیت کوین کارمندش را به عنوان تنها خروجی این تراکنش وارد کرده است.


Homepage: https://www.55online.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/236996-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.