NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

ESP LDS 1

Gawain 1.
1. Katarungang malaman kung sino ang nagnakaw o nagkasala
2. katarungang magkaroon ng maayos at payapang pamumuhay
3. katarungang magkaroon ng maayos na kalusugan
4. katarungang masaksihan ang tunay na mundo
5. katarungang

Ano nga ba ang katarungan? Ideya na nagbibigay sa mga indibidwal at grupo ng parehas na pagtrato at makatarungang pagbabahagi sa mga benepisyo ng lipunan. Bakit kailangang ipanatili ang katarungan sa lipunan? nararapat lamang na ito ay panatilihin upang magkaroon ng payapa at tahimik ang ating bansa. Kapag buhay ang pagpapatupad ng katarungan sa isang bansa ay matatakot gumawa ng labag sa batas ang mga tao, sa ganoong paraan ay malilimitahan ang mga krimen sa isang bansa at mas lalo pang uusbong ang ekonomiya nito. Maraming tao ngayon ang hindi natatrato ng tama. Pangbabatikos, pagmamaltrato, o pang-aabuso sa mga taong walang kalaban laban. Iyan ang ilan sa mga tampok na kung saan ay nawawalan na ng katarungan.

Ang balita na aking napili ay ang tampok na tampok noong taong 2016. ito ay ang Duterte's Drug War in the Philippines o Oplan Tokhang. Para sa akin nalalabag ang katarungang pang-tao ng ibang mga mamamayang Pilipino. Maraming tao ang nadadamay, maraming tao ang namamatay, maraming tao ang naaabuso, maraming mata ang mga lumuha, maraming pamilya ang nasisira, maraming tao ang hindi nagkakaroon ng hustisya o katarungan. May mga taong hindi nararapat na mawalan ng buhay o kitiin ito nang kahit na sino man, lalong lalo na ang mga taong walang kasalanan at walang ginagawang mali. Hindi nararapat na mawalan ng ama ang isang batang gusto lamang ng masayang pamilya. Hindi nararapat na mawalan ng ina ang isang sanggol na wala pang kamuwang muwang sa mundo. hindi nararapat na mawalan ng mahal sa buhay ang isang oamilya na ang tanging ninanais lamang ay mag makakabuti para sa kanila.

Walang kahit na sino man ang nararapat na ilagay sa kamay nila ang batas. Karapatang magsalita at maipahayag ang panig ng isang tao na siyang hindi pinahihintulutan ng mga nakakarami o kadalasang siya pang may posisyon o trabaho. Katarungang mabuhay ng isang taong walang kamuwang muwang o walang ginagawang masama o labag sa batas. Nararapat na magdusa at maparusahan ang nagkasala, ang nagkamali, ang taong gumawa ng masama, ang taong lumabag sa batas. Lahat ng tao ay nararapat na magkaroon ng katarungan, mayaman man o hindi, bata man o matanda, lalaki man o babae, maitim man o maputi. Ano mang kasarian ng isang tao, ano mang kulay nito at iba pa ay nararapat na magkaroon siya ng katarungang pang-tao.

1. Para sa akin, ang katarungan sa sarili ay siyang tumutukoy sa isang ugali o personality ng Isang tao. Ang katarungang panlipunan naman ay ang pag-iingat sa sariling komunidad upang makagawa, makabuo at makalikha. Ang ugnayan nilang dalawa ay tumutukoy sa kung nagkakaroon ba ng nakasasapat na pagrerespeto at pagsunod sa mga batas na ipinatutupad sa bansa.
2. Nararapat lamang na pagtibayin ang katarungan. Sapagkat ito ay nakakatulong pang makamit ang hustisya ng isang tao. Ito din ay nakatutulong ito upang mapanatili ang pagkakapantay pantay sa karapatan ng bawat mamamayan. Itaguyod ito upang mas lalong malinang ang ating isipan sa pagkamit ng katarungan sa mabuting paraan at upang mas lalong mapanatili ang kapayapaan sa bayan man o sa isang bansa.
3. Bilang estudyante at bilang isang mamamayan, hindi naman tayo nakikipag laban at nakikipag sapalaran. Pero nagagawa parin nating Maitaguyod ang katarungan sa pamamagitan ng pag-gawa ng tama at sa pagkilos ng nararapat.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.