NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Spicz.pl - Cytaty O Wszystkich
Koperska Ic; Sztafeta 4x 200 metrów- I. Najman, H. Otrefon, J. Ważna, B. Inorowicz Ic; Skok wzwyż- M. Zając IIc; Ruch w dal- I. Starzyk IIIa; Pchnięcie kulą- I. Breitkopf IIa; Rzut oszczepem- C. Głąb IIc; Rzut dyskiem- B. Rozenberger IIc. Kurs na 100 metrów- W. Wąsik IIIa; Kurs na 200 metrów- A. Stawski IIa; Trend na 800 metrów- I. Nowaczyński IIc; Kurs na 1500 metrów- A. Stawski IIa; Skok wzwyż- P. Gałuszyński IId; Pchnięcie kulą- A. Kość IIIa; Rzut oszczepem- H. Działach IIIa; Rzut dyskiem- Z. Baskin IId. Ruch na 100 metrów- H. kartkówka Ia; Trend na 200 metrów- K. Patyk IId; Kurs na 800 metrów- H. Zając IIa; Trend na kartkówka metrów- Ł. Kornelia Schwarz- IIa; Tomasz Zander- Ia; Jarosław Klon- Ia; Agata Kociel- Id. Ia- Jarosław Klon, Małgorzata Magiera, Bogusława Serdaczek, Tomasz Zander; Id- Agata Kociel i Grażyna Nowak; IIa- Jolanta Lubrich, Tatjana Jurek i Kornelia Swarz; IIc- Dorota Łatyk i Bożena Czerwiec; IIe- Jolanta Urbańska; IIIa- Renata Stokłosa; IIIc- Gabryela Holstein i Irena Wrobiec; IIId- Artur Jurkowski i Beata Marczak; IIIe- Maria Prefon. Beata Markowska, Rosita Suchan i Jakub Turek.


Dyplom za dużo przyjazne zyski w dziedzinie i rozsławienie dobrego imienia szkoły otrzymał J. Turek IVa. Dyplom za bardzo skuteczne sukcesy w szkole, aktywną prace publiczną i rozsławienie dobrego imienia szkoły otrzymała A. Wołoszczuk IVd. Dyplom za bardzo interesujące wyniki w szkole oraz książce społecznej otrzymali: B. Harz IVa, S. Kecler IVa, J. Pietranek IVc, C. Bartkowski IV d, A. Zgraja IVd, B. Foltyńska IVa. Dyplom za znacznie pomocne sukcesy w szkole oraz książki społecznej otrzymały B. Markowska IVc, R. Suchan IVa. Wręczył także dyplom przodownika nauki i praktyki społecznej. Jeżeli właśnie jest, więc obejmujemy ponad wiele działania oraz ofertę nieograniczonego poznania. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana, bo Ty wszystko możesz”. W porządek nowego pocztu sztandarowego wchodzą: Irena Borowiec IV c, Jadwiga Przyszlak i Krzysztof Tarka III b. Niezależnie od wybranego koloru wewnętrznej stron obudowy, radiatory, obudowy lamp i pokrętło regulacji głośności pozostają srebrne.

Oprócz tego test z jakiegoś wybranego przedmiotu. Wszyscy maturzyści zdawali egzamin z języka polskiego oraz nowożytnego. 10 maja dokonałby się egzamin z języka polskiego, a 11 maja z matematyki, biologii, historii lub języka rosyjskiego, w relacje od profilu. 1 czerwca: Zrobił się apel, na którym dyrektor podsumował wyniki szkolnego dnia sportu i omówił wyniki egzaminów maturalnych. O godzinie 9 wysłuchano radiowego przemówienia Ministra Wiedze i Nauczenia, po którym głos zabrał dyrektor szkoły, dyr. Podczas krótkiego zajścia w sali dyrektor szkoły zapoznał rodziców uczniów klas IV z obecnym przepisem egzaminu dojrzałości. 16 listopada: Zrobiło się śródokresowe zebranie dla rodziców. 21 września: Odbyło się ważne w współczesnym roku szkolnym zebranie informacyjne dla rodziców. 11 września: Uczennica naszej szkoły Anna Studzińska z grupy IVa zajęła X pomieszczenie w XXII Mistrzostwach Międzynarodowych w Ratownictwie Wodnym. Anna Studzińska- reprezentująca barwy Oddziału Terenowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kędzierzynie-Koźlu została udekorowana brązowym medalem za wysokie osiągnięcia sportowe.

Anna Studzińska reprezentowała nasz kraj w XXII Międzynarodowych Mistrzostwach w Ratownictwie Wodnym urządzonych w dniach 10-11 września w Stolicy zajęła II miejsce drużynowe zdobywając srebrny medal mistrzostw oraz X miejsce indywidualnie. W walce holowania manekina zajęła IV miejsce. Następnie przedstawił młodzieży gości na uczelnię gości: Piotra Gladosa- przewodniczącego Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego w Kędzierzynie-Koźlu i Romana Perejmę- członka egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR w Kędzierzynie- Koźlu. Dyrektor szkoły przedstawił najważniejsze osiągnięcia uczniów podczas ich cztero letniego pobytu w szkole. 11 listopada: Harcerze w pracującej przy szkole drużyny XVIII szczepu ZHP imienia Emilii Plater przygotowali uroczysty apel poświęcony 65 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 13 października: Zrobił się uroczysty koncert z racji MUSICA VIVA. 23 listopada: W ramach obchodów Tygodnia patrona szkoły został stworzony uroczysty apel, w jakim otrzymała udział cała młodzież naszej szkoły. 28 maja: Odbył się szkolny Dzień Sportu, w jakim wzięła udział młodzież z wszystkiej szkoły. 1 maja: Młodzież i nauczyciele wzięli start w normalnym pochodzie pierwszomajowym.


Website: https://opracowaniaedu.pl/artykul/11174/scharakteryzuj-trzy-dowolne-formy
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.