NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Doi so trung

ĐỔI SỐ TRÚNG ĐẶC BIỆT
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ MINH NGỌC
MST: 0314553284
Địa chỉ: 117-119-121 Ngô Tất Tố, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Tel: 028 6266 2222 – 0973 777779

Công ty TNHH MTV Xổ Số Minh Ngọc nhận đổi số trúng các giải, khả năng tài chính tốt nhất hỗ trợ đổi vé số trúng Giải Đặc Biệt và tất cả các giải trúng thưởng nhanh chóng và an toàn. Hiện tại, chúng tôi nhận đổi số trúng tại tất cả các tỉnh, thành phố thuộc Hội đồng Xổ số Miền Nam, một số tỉnh khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và Miền Bắc.
Thanh toán 1 lần bằng tiền mặt VNĐ, SJC hoặc chuyển khoản… Bất kỳ giải nào và số lượng bao nhiêu tờ! nhận tiền ngay không cần những thủ tục phức tạp, không phải chờ đợi, giao tận nơi.

ĐỔI SỐ TRÚNG
Nhanh nhất – Uy tín – Bảo mật & Tận nơi theo yêu cầu !…
Nhanh nhất! 30 phút sau khi nhận cuộc gọi trúng số trong nội thành TP.HCM, 1 tiếng đối với các khu vực ngoại thành và các tỉnh thành khác thuộc khối xổ số Miền Nam.
đổi số trúng hồ chí minh tín, bảo mật! Tuyệt đối bảo mật thông tin người trúng xổ số.
Thanh toán tận nơi an toàn! Thanh toán tại chi nhánh đại lý vé số gần nhất hoặc tại nhà riêng của khách hàng hoặc tại Ngân Hàng do khách hàng chỉ định.
Phương thức linh động! Thanh toán 100% tiền VNĐ mệnh giá lớn (tiền mặt theo qui chuẩn bó 1.000 tờ có niêm phong của ngân hàng) hoặc chuyển khoản. Tư vấn – Hỗ trợ gởi tiền vào ngân hàng an toàn, linh động & phù hợp lý nhất theo nhu cầu của từng khách hàng.

ĐỔI VÉ SỐ TRÚNG THƯỞNG Ở TPHCM & CÁC TỈNH
0973 777779
Hoa hồng đổi vé số trúng thưởng thấp nhất, hỗ trợ trực tiếp tận nơi nhanh nhất đối với đại lý vé số trong ngày có phát hành cặp vé Đặc Biệt.

Địa chỉ: 117-119 Ngô Tất Tố, F. 22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM. (Có chỗ đậu xe).
Giờ làm việc: Từ 7h30′ đến 20h30′ tất cả các ngày trong tuần.
Tel: 0973 777779 – (028) 6266 2222 – (028) 6294 5858

Khi bạn trúng xổ số giải lớn hoặc có tổng giá trị các tờ vé trúng lớn hãy liên hệ với chúng tôi!
Chuyên Nghiệp – An Toàn & Đơn Giản Nhất – Đảm bảo cho niềm vui trọn vẹn!…

Kính chúc quý khách may mắn phát tài!…
Read More: https://www.doisotrung.org/
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.