NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Hugo boss mont erkek
Hugo Boss AG, Metzingen, Baden-Württemberg, Almanya merkezli erkek ve kadın giyiminde uzmanlaşmış bir kamu giyim üreticisidir. Adını kurucusu olduğu moda tasarımcısı Hugo Boss'tan almıştır.

Hugo Boss'un şu anda 110 ülkede en az 6.100 satış noktası bulunuyor. Hugo Boss AG, 1000'den fazla mağaza ve franchise sahibi ile yaklaşık 330 mağazaya sahiptir.


erkek giyim indirim , 2008'den beri cep telefonları ve ilgili aksesuarları geliştiriyor ve ayrıca Boss markası altında bir çocuk moda koleksiyonunu piyasaya sürdü. Samsung Electronics ve HTC Corporation ile bir anlaşması var.

Hugo Boss, 1924 yılında Baden-Württemberg'in başkenti Stuttgart'ta küçük bir kasaba olan Metzingen'de bir giyim şirketi olarak başladı. O sırada Almanya'daki ekonomik kriz nedeniyle hemen satın al 'da iflas etti ve 1931'de yeni bir şirket kurmak için Nazi partisine katıldı. Nazi Almanyası ve Hitler'in yükselişi sırasında Hugo Boss'un işi büyümeye başladı.[1] Hitler'in kişisel muhafızlarında yer alan SS birliklerinin üniformalarını tasarladı ve üretti. Ayrıca SA birliklerinin, Hitler Gençliğinin, Ulusal Sosyalist Şoför Kolordusunun ve parti örgütü üniformalarının resmi tedarikçisi oldu. Savaşın son yıllarında talebi karşılamak için Polonya ve Fransa'dan fabrika mahkumlarını zorla kullandı.[1]

Nazi Schutzstaffel veya SS'nin (NSDAP Milis ve Ordu) 1932 ve 1942 yılları arasında kullandığı tamamen siyah elbise ve üniforma, SS-Oberführer Dr. Karl Diebitsch ve grafik tasarımcı Walter Heck tarafından tasarlandı. Hugo Boss, Hitler Gençliği'nin kahverengi SA gömleği ve siyah-kahverengi üniformasıyla birlikte bu siyah üniformaları üreten şirketlerden biriydi.

Her moda ve her kombine uyumlu ürünlerin yer aldığı Hugo Boss erkek mont koleksiyonu ile bu kış sıcacık ve karizmatik geçecek. Kaşe mont, şişme mont ve deri ceket modellerinin bulunduğu Hugo Boss erkek mont modelleri arasında cepli, logo detaylı, içi kürklü, şişme, bel üstü ve yüksek yakalı mont seçenekleri bulunuyor. Giyinme odanızdaki her kıyafete ve renge uygun parçaların yer aldığı Hugo Boss mont ürünlerimizi inceleyebilir, istediğiniz ürünü anında güvenli ödemeyle satın alabilirsiniz.

Homepage: https://www.bydalman.com/alt-giyim/ic-giyim/boxer-c-492
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.