NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

INFORMATYKA I EKONOMETRIA - Kierunek Studiów
Wszystkie gazety ćwiczą na trwogę, że klęska zagraża ojczyźnie, ludzie się trwożą i martwią, a jednak po rozpoznaniu sprawy pokazuje się, że chodzi o podwyżkę kilkunastu kopiejek z kieszeni bogaczów dla tych rodaków, co nie mogą swym nazwać nawet miejsca, na którym barłóg ich pasuje, co nie tworzą swej łyżki, co nie są nawet własnego grobu. Anarchią i destrukcją nazywam ten cały nierząd społeczny, który pracują u nas socjaliści, więc strajki, niszczące nasz przemysł i lud dostarczające do nędzy, więc dziwne naciski na stałej ludności, kraju, słowem, te całe akcje szkodliwe… Przepraszam… niebezpieczne dla kogo? Tak, frazesów… Czy przed epoką strajków szanowny bóg oraz jego stronnictwo - wszczynaliście akcje idące do ostatniego dokładnie celu? klik stronnictwo dąży teraz do ostatniego jedynego celu. Wykazałoby się z interwiewu, że dziewięć dziesiątych tych panów wtedy są właśnie parobcy - także to nawet z moich rodowych majątków oraz z dobrodziejstw moich czcigodnych sąsiadów. To mię właśnie przywiodło…


Bodzanta prosił wszystkich znanymi kątowymi ruchami rąk, żeby usiedli, i zapowiedział Marcie, że pan Malinowski pozostaje na obiedzie. Gość, pan Malinowski, stanowił wtedy pan trzydziestokilkoletni, średniego wzrostu, w okularach, spoza których rzetelnie i badawczo spozierał. Gdy kogoś razi określenie Dziki Człowiek (któremu nadano wybtnie pejoratywny wydźwięk) niech zastanowi się - czy wolałby być naturalnym mustangiem… W jakiejkolwiek dziedzinie działalności potrzebne jest przeznaczenie celów, którym zapewnia. Najrozmaitsze… dochodziły… - z zapałem potakiwał Bodzanta. Powracając do bliskiej myśli - ciągnął Bodzanta - nie wiem i, co człowiek nazywa pożytkiem, i nawet - co społeczeństwem. Pewna jest (używając sprawa z własnej strony), że o ile szanowny pan istniał w stopniu odłożyć na bok wszystko, co żeby potrafiło być jego problemem osobistym, majątkowym, kastowym i stanowym, to wypowiedzenie jego, jednostki oświeconej, pragnęłoby istnieć niezmiernie prestiżowe niż zdanie żebraka. A gdybyśmy drinka spośród nich umieściliśmy wpośród siebie i zapytali go, co jest wygodne, a co złe, czyli jego oddanie pogodziło się z pańskim?

Strajki wtedy dopiero są szkodliwe, jeżeli źle są obmyślane, źle wykonane i wskutek tegoż nie zapewnią wygranej. Niestety stanowimy wyłącznie idealistami, którzy by odziewali marzenia i instytucje szalone w szaty frazesów bardzo wysokich… Pod pozorem zamiłowania do łatwa ludu chcieli być zarówno nad ludem, jak nad innymi klasami kraju. Szybki i melodyczne brzmienie to cecha muzyki Eurodance - której czas wpada na lata 90 i duży jest znanych polskich i światowych hitów bez których nie obejdzie się żadna impreza, lata 90 to więcej czas największego rozkwitu Disco Polo, kto z nas nie zna takich przebojów gdy Jesteś duża, czy Bycie więc są chwile. Rodzice prawidłowo wychowujący dzieci podnoszą im od małego wyraźne granice, co jest dozwolone, i co nie jest również dzieci czują się bezpieczne podejmując się w niniejszych danych im granicach - wiedzą, czego mogą się spodziewać. Jest natomiast jako straszak - większość wegetarian według tego wskaźnika chce na anemię!

Prowadzić tego nie mogę, gdyby nie zadawalniał - szybko przerwał gość - bo nic jeszcze nie widziałem, ale wyznać muszę, że część obywatelska w swoich stronach po przeczytaniu w prasie została samą wieścią poważnie zaniepokojona. Dopiero wrogowie narodu zainicjowali usiłowania, żeby parobków wciągnąć w matnię społeczeństwa, zaprotestowali wbrew temu, żeby parobcy moi przebywali na starość dziadami. Jeżeli rolnicy będą działali krócej, uzyskają większą nagrodę także efektywniejsze izby, to społeczeństwo, zda się, zyska, nie straci. Polak lubi decydować bez osobistych przekonywań się, na zasadzie intuicji odziedziczonej po przodkach, bez przydługich ceregielów. https://szkolnyzeszyt.pl/artykul/5214/przeczytaj-tekst-ktore-z-odpowiedzi-ac-poprawnie-i-logicznie-go-uzupeniaja resztki wzięte z ruin, nie cudze graty kupione od handlarzy, lecz pamiątki domowe, które z mnóstwa innych uzyskano ze sobą w obecną droga ducha, wszystko inne oddawszy ludziom bez żalu. Bez osobistego przekonania się nie chciałem… Według nas należy wykonać wszystko, co się da, w branży polepszenia losu pracowników rolnych, ale niepodobna, plus toż pod żadnym pozorem, pozwolić, aby znalazły uznanie anormalne żądania anarchii…


Website: https://szkolnyzeszyt.pl/artykul/5214/przeczytaj-tekst-ktore-z-odpowiedzi-ac-poprawnie-i-logicznie-go-uzupeniaja
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.