NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
<style type="text/css">
.baslık{color: orange;}
p{font-family: arial; color: #008080}
h1,h2{font-family: cursive;}
a{
text-decoration: none
}
ul {
list-style-type: none; margin: 0; padding: 0;}
</style>
<!-- <link rel="stylesheet" type="text/css" href="CSS/reset.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="CSS/main.css"> -->
<link rel="icon" type="image.png" href="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Amazon_icon.png">
<meta name="viewport" content="width=device - width, initial - scale=1.0">
<meta name="keywords" content="türkiyede tarantula,Tarantulalar,tarantula bakımı">
<meta name="description" content="tarantula,örümcek,hayvantürkiyede tarantula,Tarantulalar,tarantula bakımı">
<meta name="author" content="ahmet mennan kayabaşı">
<meta charset="utf-8">
<title>Tarantula</title>
</head>
<body bgcolor="#F5DEB3">
<header>
<div class="container">
<div class="logo">
<a href="index.html"> <img src="mennan.png" width="100" height="100" alt="logo"></a>
</div>
</div>
<div class="menu">
<aside>
<nav>
<ul>
<li><a href="index.html">Anasayfa</a></li>
<li><a href="index1.html">Kaynakça</a></li>
<li><a href="index2.html">İletişim</a></li>
</ul>
</nav>
</aside>
</div>
</header>

<div class="genel">
<section>
<article>
<h1 class="baslık">Tarantula</h1>
<img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Brachypelma_smithi_2009_G03.jpg/1200px-Brachypelma_smithi_2009_G03.jpg" alt="Tarantulalar"
width="250" height="250">
<h2 class="baslık">Genel özellikler</h2>
<p>Theraphosidae ailesi yaklaşık 900 türü içerisinde bulundurmaktadır ve genel özellikler <br> şöyle sıralanabilirː 8 bacak, 2 kol (pedipalp) ve 2 diş.

Vücudu kaplayan annen tüyler. <br> Theraphosidae ailesinin canlıları genel olarak nemli gölgelik alanlarda, ağaç kovuklarında, <br> taşların altlarında vb. yerlerde yuva yaparlar.

Tarantulalar zehirlidirler fakat zehirleri normal <br> bir insana büyük zarar verebilecek kadar değildir. Isırılan yerde 2-3 saat süreli kaşınma ve <br> hafif kabarcıklar oluşabilir.</p>
</article>
</div>
<div class="yasamalanı">
<article>
<h2 class="baslık">Yaşam alanları ve besinleri</h2><!padding-top 15px alta alıyor başlığı>
<img src="https://i.pinimg.com/originals/66/25/9a/66259afbd01ab9fe5158a54463931ecb.jpg" alt="tarantula yasamalanı" width="450" height="300">
<p>ABD, Meksika, Orta Amerika ve Güney Amerika'da; Afrika genelinde; Asya'nın <br> büyük kısmında ve Avustralya'nın tamamında çeşitli tarantula türleri görülür. <br> Avrupa'da ise İspanya, Portekiz, Türkiye, güney İtalya ve Kıbrıs'ta bazı türler görülür. <br>

Yaşadıkları bölgeler yağmur ormanları, çöllere yakın bölgeler, çayır gibi çeşitlilik <br> gösterebilirler ancak bu alanlardaki ortak özellik nemlilik, karanlık ve saklanabilecekleri <br> oyuklar, kayalar vb. cisimlerin olmasıdır.

Besin olarak genellikle bulabildikleri boylarına <br> uygun böcekleri yerler. Ancak bazı büyük türlerin yetişkinlik dönemlerinde fare, kuş gibi <br> hayvanları yakaladıkları görülmüştür.Ancak gene de insanlar kendi can güvenlikleri söz <br> konusu olduğunda, zehirli olup olmadığını bilmiyorsa bu hayvanlardan uzak durması tavsiye <br> edilir.</p>
</article>
</div>
</section>
<div class="Türkiye'deki durumu">
<footer>
<h1 class="baslık">Türkiye'deki durumu</h1>
<p><span style="color: red;">Türkiye</span>'de 2012 rakamlarına göre <span style="color: blue;">Chaetopelma</span> cinsinden 3 türü <span style="color: red;">(Chaetopelma olivaceum, Chaetopelma </span><span style="color: blue;">concolor, Chaetopelma altugkadirorum)</span> bulunur.</p>
</footer>
</div>
<hr size="6" width="100%" align="left" color="#B22222">
<!-- FEATURE SECTİON -->
<section id="features" class="sectionArea">
<div class="featuresTop">
<h2>Tarantula</h2>
<p>tarantulalar</p>
</div>
<div class="featuresBody">
<div class="container">
<div class="col3">
<div class="item">
<div class="zoom">
<img src="foto.jpg" alt="tarantula">
</div>
<div class="itemtext">
<h3>Tarantulaların Yaşamı</h3>
<p>açıklama</p>
<a href="#" class="btnDetails"></a>
</div>
</div>
</div>
<div class="featuresBody">
<div class="container">
<div class="col3">
<div class="item">
<div class="zoom">
<video src="taran.mp4" controls="" width="500" height="320"></video>
</div>
<div class="itemtext">
<h3>Tarantulaların Yaşamı</h3>
<p>açıklama</p>
<a href="#" class="btnDetails"></a>
</div>
</div>
</div><div class="featuresBody">
<div class="container">
<div class="col3">
<div class="item">
<div class="zoom">
<img src="foto.jpg" alt="tarantula">
</div>
<div class="itemtext">
<h3>Tarantulaların Yaşamı</h3>
<p>açıklama</p>
<a href="#" class="btnDetails"></a>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
<!-- PARALAX SECTİON -->
<section id="paralax" class="sectionArea">
<div class="paralaxTop">
<h2 class="SectionHeader">Resim Butonu</h2>
<p>resim açıklaması</p>
</div>
</section>
<!-- ENGİNE SECTİON -->
<section id="engine" class="sectionArea">
<div class="engineTop">
<h2 class="section"> buton</h2>
<p>açıklama</p>
</div>
<div>

</div>
</section>
</body>
</html>
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.