NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Red Dead Redemption 2
Kullanıcı Adı: Kalinowsky22
Şifre : 2T@d&E&Yl7X1
--------------------------------
Deathloop Deluxe Ürün Bilgileriniz;
Kullanıcı Adı: veronikaknot1995
Şifre : dshYa3gYfq5xKj
--------------------------------
Mount & Blade II:Bannerlord
Kullanıcı Adı : nyjxpgblmjwulbr
Şifre : qznh2qn5g2
--------------------------------
Death Stranding
Kullanıcı Adı : quiritalra1975
Şifre : 53HD7H5CTHA3
--------------------------------
Resident Evil 7 / Biohazard
Kullanıcı Adı : q4obw5dof
Şifre : ucqlo0soby
--------------------------------
Resident Evil 2 + Resident Evil 3
Kullanıcı Adı : boldrecomppi1980
Şifre : G7PY!XEQDY5D
--------------------------------
Days Gone / Steam
Username: ruthkrultz5q
Password: 9qx98celz
--------------------------------
Euro Truck Simulator 2 Ürün Bilgileriniz;
Kullanıcı Adı: Baasilisk
Şifre : Poenc244d
--------------------------------
NBA 2K21
Kullanıcı Adı : BorisumanovTT
Şifre : bhuBV5Wc
--------------------------------
Witcher 3
Kullanıcı Adı : allisa741
Şifre : Muza4412
--------------------------------
Control Ultimate
Kullanıcı Adı : ilina_piter
Şifre : Ijmn78hbb
--------------------------------
Ghostrunner Ürün Bilgileriniz;
Kullanıcı Adı : pokrovskiieksia93
Şifre : GZ@T9DXF5KA3
--------------------------------
PES 2021
Kullanıcı Adı : IliasRT
Şifre : 65uy4rety5u6
--------------------------------
Horizon Zero Dawn
Kullanıcı Aadı: kamil_sl1
Şifre: 54y65uey4wteg
--------------------------------
Farming Simulator 22
Kullanıcı Adı : aaronwonsley87
Şifre : 444ndnkk
--------------------------------
F1 2021 Ürün Bilgileriniz;
Kullanıcı Adı : Ryygalik
Şifre : Poqkm98G
--------------------------------
Dying Light
Kullanıcı Adı : timur7683
Şifre : Zx45L09w
--------------------------------
Biomutant
Kullanıcı Adı : Biomutantmustang1
Şifre : 0KBGY1WN
--------------------------------
Bus Simulator 21 Ürün Bilgileriniz;
Kullanıcı Adı: Zekenbii
Şifre : Bzgafv84fc
--------------------------------
Serious Sam 4
Kullanıcı Adı : Evening_NB6
Şifre : 6j7564trgthuy

--------------------------------
Police Simulator Patrol Officers Ürün Bilgileriniz;
Kullanıcı Adı: gavrrill834
Şifre : Azqwad7d
--------------------------------
Doom Eternal
Kullanıcı Adı : doomstar10x
Şifre: jordan2020
--------------------------------
Kullanım Talimatları
1. Aldığınız Eposta ve Şifre ile hesabınıza giriş yapın
2. Oyunu indirin ve kurun
3. Oyuna online olarak girin,ana menüye kadar gelince oyundan çıkın.
4. Steam ana menüsünde iken en sol üstte bulunan 'Steam' tuşuna basın ve ardından 'Çevrimdışı Ol' tuşuna basın.
5. Bundan sonra steami aynı şekil çevrımdışı moda alıp sorunsuz giriş sağlayabilirsiniz.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forza Horizon 4 Ultimate
E-Posta : E-Posta : [email protected]
Şifre : K66-RYR26-P96QF-7QHYZ
--------------------------
Forza Horizon 5
E-Posta : E-Posta : [email protected]
Şifre : K66-RYR26-P96QF-7QHYZ

Kurulum adımları;
1- Microsoft Store mağazasına girin.
2- Kendi hesabınızdan çıkış yapıp size verilen bilgiler ile giriş yapın.
3- Hesaba giriş yaptıktan sonra arama yerine ilgili oyunu yazınız.
4- Karşınıza çıkan oyunu bilgisayarınıza indirin.
5- Oyunu indikten sonra windows 10 uygulama arama kısmına XBOX yazıp,uygulamasına girin.
6- XBOX uygulaması açıldıktan sonra uygulama üzerinde hesaptan çıkış yapıp,kendi adınıza olan farklı bir hesaba giriş yapın.
7- Oyunu çalıştırın.
8- İYİ OYUNLAR.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.