NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

FİFA 22:
Mail: [email protected]
Şifre: j383423d

1-Origini İndirin ,
2-Hesap Bilgilerini Girin ,
3-Oyunu İndirin ,
4-İndirdikten sonra Online olarak oyunun menüsüne 1 kere girip 2 3 dk kalın , çıkın Origin ve Fifa 22 yi kapatınız .
5-Ardından Aktivasyon işleminde belirttiğimiz adımları yapınız / Oyunun Sınırsız Kullanım olması için zorunludur.

DESTEK SİSTEMİ ;
Bir sorun olursa, hesapta oyunda yoğunluk ve oyunun yeni çıkması sebebiyle 0 - 12 Saat içerisinde sizlere yardımcı olacağımızı bildirmek isteriz. Buradan iletişim kurabilirsiniz. SaleGame 3 yıldır destek vermektedir ve devam edecektir.
-Hesap SaleGameye aittir ve İndirme gibi problemlerde bize yazıp bir kaç saat sonra tekrar deneyiniz .

AKTİVASYON İŞLEMİ ;

İlk önce normal Origin Üzerinden online bir şekilde oyunu açın 2-3 dk sonra kapatın. Origin ve fifa 22den tamamen çıkın
altta verdiğim cmd dosyasını indirip girin. Hesap bilgileri yazın. Origin hep offline modda başlayacaktır ASLA normal originden açmayın.

Sonra masaüstünden oyuna tıklayın ve girin. Ve HEP CMD ÜZERİNDEN OYUNU AÇIN Verdiğimiz hesap ile oyunu aktifleştirdikten sonra
ASLA normal origin üzerinden girmeyin!

İşlem Sebebi : Bu işlem ile ileride too many computers gibi hata alma olasılığınız aşırı fazla iken sıfıra indirip Sınırsız ve rahat kariyer yapmanızı sağlıyoruz. Dosyalarımızı Virüs taramasından geçirip cmd kodlarına bakabilirsiniz. Sorumluluk tamamen SaleGameye aittir.

EK OLARAK : Windows Güncellemesi de aktivasyonunuza etki eder. Kapatırsanız sorun yaşamazsınız fakat zorunlu değildir.

Origin CMD Offline dosyası : http://www.mediafire.com/file/dab4jj2jqgeh5c4/Origin_Offline_Start.rar/file
GÜNCEL KADRO DOSYASI : https://downloads.fifa-infinity.com/fifa-22/fifa-22-squads-update/

Önemli : AŞIRI Yoğunluk sebebiyle mesaja en geç 0-24 saat içinde cevap verilebilir . Bekletmeler için ek hediye istiyebilirsiniz.
--- Hata aldığınız durumlarda ekran görüntüsü iletiniz ardından yanıt vermemizi bekleyiniz , aktif olduğumuz her zaman destek vereceğiz
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.