NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Yemek Masalari
Eviniz İçin En İyi Yemek Masasını Nasıl Seçersiniz?
ihtiyaçlar
Eviniz için doğru yemek masasını seçmeye gelince, neye ihtiyacınız olduğunu belirleyin. Tabii ki sofranız, toplanma ve yemek yeme yeri olmak gibi işlevsel ihtiyaçlara hizmet etmelidir. Ancak ailenizi, yaşam tarzınızı ve yaşam durumunuzu da göz önünde bulundurmalısınız.
Ailenizin ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin küçük çocuklarınız varsa, lekeleri emen bir taş masa belki de en iyi seçim olmayabilir. Hem pratik hem de güzel bir yemek masası seçin.
Ayrıca yaşam tarzınızı da düşünmelisiniz. Bir masanın günlük yaşamınızda nasıl bir rol oynadığını düşünün. Örneğin, eğlenceyi ve akşam yemeği partileri düzenlemeyi seviyorsanız, dört kişilik küçük bir masa muhtemelen ideal olmayacaktır. Yemek masanız yaşam tarzınızı zenginleştirmeli, engellememelidir.

Mevcut yaşam durumunuz, göz önünde bulundurmanız gereken başka bir alandır. İyi bir kural, şu anda sahip olduğunuz ev için satın almaktır. Gelecekte daha büyük bir ev almayı planlıyor olsanız bile, mevcut alanınıza sığmayacaksa büyük boy bir cam masa satın almanın bir anlamı yoktur. Bunun yerine şimdi ihtiyaçlarınıza uygun bir yemek masası seçin.
Boyut

Yemek masanız yemek odanıza rahatça sığabilmelidir. Çok büyük ve odanız küçük görünecektir; çok küçük ve alanınız dengesiz görünecektir. Boyut, konukların dolaşması için masanızın etrafında mevcut olan alan miktarını da içerir.

Eviniz için en iyi masa boyutunu seçmek için önce onu ölçmeli ve haritasını çıkarmalısınız. Güzel bir seçenek, yemek alanınızda kitaplardan veya çarşaflardan geçici bir masa kurmaktır. Bu, belirli bir masa boyutunun ne kadar yer kaplayacağını gösterir.
Yemek masanız ideal olarak sadece uygun uzunlukta değil, aynı zamanda doğru yükseklikte olmalıdır. Masa ile duvar veya odadaki diğer mobilyalar arasında en az 100 cm boşluk bırakın. Çoğu yemek masası yaklaşık 76 cm yüksekliğindedir.

Elbette bir yemek masası, yanında yemek sandalyeleri olmadan tamamlanmış sayılmaz! Bir sandalye ile masa üstü arasında en az 20 cm boşluk bırakın. İnsanların oturduğu ve sıkıştığı zamanlar için yeterli alan bıraktığınızdan emin olun. Eviniz için ideal yemek masası, misafirlerin rahatça oturmasına, ayakta durmasına ve alanda hareket etmesine izin vermelidir.
Şekil
Yemek masaları genellikle dikdörtgen, kare, yuvarlak veya ovaldir. Masanızın şekli, pratik talepleriniz ve mekanınızın büyüklüğüne göre belirlenmelidir. İşte yemek masası şekli seçerken düşünmeniz gerekenler.
Malzeme
Yemek masanız için mükemmel malzemeyi seçmek her zaman kolay değildir. Fiyatlandırma, bakım, kişisel yetenek ve evinizin tarzı arasında bir denge sağlamalıdır. İşte en yaygın malzemelerden bazıları için bazı düşünceler.
Kalite
Uzun süre dayanmasını istiyorsanız kaliteli bir yemek masası seçin. Ağır kullanıma dayanabilecek ve az aşınma sergileyen iyi yapılmış bir masa almalısınız. Yemek Masalari çok önemliyken, doğrama da önemlidir.

Hazır oradayken, yemek masasının altındaki doğramaları inceleyin. Masa üstü ve tabanın doğru şekilde bağlandığından emin olmak istiyorsunuz. Genel olarak ahşap, ahşapla birleştiğinde oldukça sağlamdır.

Ayakların tezgahla birleştiği köşelerde çok sayıda menteşe veya boşluk varsa veya masa sallanıyorsa, iyi yapılmış bir masa değildir. Doğrama ne kadar ince olursa, masanın kalitesi o kadar yüksek olur ve o kadar uzun süre dayanır.

Website: https://www.byhakansahin.com/yemek-masalari
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.