NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Abdurrahman Bey selamlar bir konuda size danışmak istiyorum.

Eyüp Beyin meşguliyetlerinden dolayı ona bugün söyleyemedim size danışmak istedim.
Son günlerde yapılan zamlardan sonra aldığım maaş olan 2500 TL’yi (+500 tl yol masrafı);
Geçen ay artan %36 lık enflasyondan dolayı neredeyse %100 zamlanan kira, elektrik, doğalgaz, su, telefonu ödeyince (2450 ev kirası, 500 yol, 700 diğer faturalar) mutfak giderini eklemiyorum, epey bi eksiye düşmeye başladım,
yalnız yaşadığımdan dolayı baş etmek imkansız olmaya başladı.

Aileme başından beri bu ücreti aldığımı söyleyemedim, daha yüksek alıyorum biliyorlar.
Şirketin de henüz düzenli geliri oluşmadığından zor duruma düşürmek istemediğimden sabrediyorum ve henüz işe başlayalı 3 ay olduğundan bi talebim olmadı.
Bir sonraki ay asgari ücret her ne kadar 4200 olacak olsa da, toplamda her ay ekside tamamlıyorum ve önümü göremiyorum.
Bu konuda benimle ilgili uzun vade planınıza göre bir yol çizilebilir mi diye soracaktım.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.