NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

[b]Rapor ettiğiniz oyuncu:[/b]Jaymore Williams
[b]Olay tarihi:[/b] Ss'te mevcut
[b]Olay saati:[/b] Ss'te mevcut

[b]Karakter adınız:[/b] Robert Boone
[b]Olaya dahil olan şahitler:[/b] @barisqwx
[hr]
[b]Kural ihlali:[/b] [quote]Retardet RP - Türkçe terim kullanımı.[/quote]
[b]Kuralı nasıl ihlal etti?:[/b] Galeride aktif bir rolün içindeydik. Kişi bir anda içeriye dalarak aktif rolümüzü baltaladı. Odalara girmeye başladı. Bende kişiye sorumlusu olduğum galeride ne aradaığı söyledim. Kişi saçma bir rol yaparak David benim abim vesaire yazdı. Kişiye dışarı çıkmasını söylemeye devam ettiğimde hoodumuz olmasına rağmen küfür ederek ısrarcı tavrını sürdürdü. Mekan David'in üzerine olabilir lakin orada o anda yetkili benim ve seni tanımıyorsam. İçeriye almama hakkım var. Bunu nazik bir şekilde dile getirmek yerine. Kişi mekan sahibi gibi davranıyor. Sslerde herşey açık şekilde gözüküyor. Gereğinin yapılmasını arz ederiim.
[hr]
[b]Raporunuzu destekleyecek kanıtlar:[/b] [url=https://hizliresim.com/zWNSdy][img]https://i.hizliresim.com/zWNSdy.png[/img][/url]
[url=https://hizliresim.com/G73Mxu][img]https://i.hizliresim.com/G73Mxu.png[/img][/url]
[b]Diğer notlar:[/b] -BURAYA-YAZIN
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.