NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

https://www.sf-gaming.net/forum/bilgilendirme/rol-terimleri/

Ninja Jackin : Rolsüz Araç Çalma
RP First Bitch Letter :
Car Surfing: Araçların üzerinde Seyahat Etme
Refuse RP : Rolü reddetmek
Drive By: Araç içinde silahlı ateş etmek
Revenge Kill : Sizi öldüren veya yaralayan bir kişiyi unutmadan öldürmeye çalışmak.Birisi size ateş etmiştir
PowerGame: Klişe olacak ama oyunda yapabildiğimiz şeyleri gerçek hayatta yapamadığımız olayların mtümü Örnek : Motelin üstünden yere düşmüşsündür hiç sektelemeden bile devam etmek.
MeataGAme : Oyun dışında OC olarak öğrendiğimiz bilgiyi oyun içinde uygulamak. Örnek : Twitch yayın sırasında öğrendiğimiz bilgiyi IC üzerinden kullanmak.
Fear Rp : Korku rolü , işte sizi kaçırmışlardır ve ailenizin veya sizi öldüreceğini söylüyodur haliyle korkmak gerekir gereksiz cesaretli davranmamamız gerekir.
Bunny Jumping : GUN Rp sırasındayken sürekli zıplayarak kaçmak aynı olay diğer oyunlardada vardır CS vs.
MIXING : IC ile OC yi karıştırmak.
Smile : IC içerisinde gülmelerimizi sunucunun var olan komutlarına göre yapmamız gerekiyor.
BUG Abuse : Sunucu içerisinde var olan bir bugı kendi lehimize kullanmak.
NON RP : Diğer ismi retarded RP olarak geçebilir.Özürlü rolü yapmak , herkese tabiri caizse kaşınmak , yüksek yerlerden atlamak vb.
Robocop - SuperMan

Noob DM
Girdiğimiz diğer sunuculardada bu olay vardı yani işte nasıl olur milleti bayıltmak ve yumruklamak bunlara denilebilir
Yasaklı Rol:


KOR: Bir doktorun sivile küfür etmesi etik dışı hareket
Car Parking : Farz edelim motorumuz var adamın üstüne gittik ezdik ve sürekli ileri geri yapıyoruz üstünde çiğniyoruz veya sabit kalıyor o olay buna deniyor.
RT(Rush Tazer) Tabi şimdi rebelde tazer gun olmadığını varsayarak polis üzerinden yapıcağım.Polissindir adamla çatışma halindeyken adama tazer atmaya çalışmak öçrnek verilebilir.
Money Transfer ( Farming ) :
CL ( Rolden Kaçmak ) : Herhangi bir rol ve iletişim halindeyken fiş çekmek oyunu kapatmak vs.
Random Shooting: Rastgele havaya sıkmak bu herhangi bir yer olabilir motel önü banka karakol kısacası amaçsız taramak.
MAADK: Şu şekilde : Aileden birisin tavukçu aracıyla toplantılara gitmek olabilir , ambulansla atıyorum çatışmaya girmek bunlara örnek gösterilebilir.
Car Ramming (CR): Araçla kişileri sıkıştırmak çarpmak ezmek sıkıştımak.
Chicken running = Bunny Hop olayına denk geliyo aslında , sağa sola kaçmak zıplamak çatışma içerisinde anca bu.
Trolling = Oyun içinde saçma sapan hareketler yapmak milletin huzurunu bozmak kendi oyun zevkini düşünerek başkalarının oyun zevkini kaçırmak.
Copbait : Motel önünde veya karakol önünde farz edelim polisler var siz gidip hiçbirşeyi düşünmeden önlerinde teker yakmak işte ateş etmek laf atmak denebilir.
Fail RP Nedir ? Rolün dışına çıkmak denir. Örnek : Sesli bir biçimde rolün dışına çıkmak Fail RP'dir . Mesela polissindir uyuşturucu işlemek Fail RPDir.
GOOA = Yani zaten direkt çevirince kıçtan silah çıkarmak anlamına geliyor.Yani işte çantamız yoktur ama sopa taşıyoruzdur bunu çantadan çıkarmak , cepten SMG çıkarmak bunlara örnek olabilir
OOC = Karakter Dışı demektir.IC dışındaki herşey bu kısma girer.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.