Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.ioTermometre sıfırın altında seyre dalmış
Buzların üstünde ayakta durmakken tek çabam
Tipinin ortasında kalmışım çaresizce
Göz gözü görmez , yönümü bile tayin edemem kolay kolay
Yarışa girsem bir kaplumbağaları geçerim belki
Soğuk iliklerime kadar işlemiş buz tutmama ramak kalmış
Geçirdiğim kışlar gelir oldu aklıma , oldu belki de daha şiddetlileri
Ama bu kez savaşmak istemiyorum fırtınayla
Son bir atışım varsa da istemiyorum atmak
Belki bir mucize bekliyorum belki de çoktan pes ettim
Gözlerimi kapadım umutsuzca fırtınada
Açtığımda bir ev belirdi karşımda
Rengarenk , parıldıyordu bütün güzelliğiyle , biraz fırtınadan nasibini almış ama sağlamdı
Çaresizce beklediğim o mucize karşımda belirmişti sanki ışıkların arasında
Sığındım içine evin , soba vardı küçük ama içimi ısıtırken adeta hücrelerime can veriyordu
Buzlarımı çözüyordu yavaşça , bütün sıcaklığı damarımdaki kanla beraber gezintiye çıkmıştı
Sanki yeni bir yuvanın müjdesi çalınıyordu kulağıma en güzel melodiyle
Kendimi ait hissedeceğim , yeniden baharın yeşereceği bir yuvanın müjdesi
O yuva sendin sevgilim, fırtınanın sonundaki o mucize
Donmuş vücudumu ısıtan o küçük tatlı soba sendin
Bütün çaresizliğimle sığındığım o parıldayan , rengarenk , ışıkların arasındaki ev sendin
Yeniden bir bahar yeşerecekse bu fırtınanın içinde
Tekrar yaşayacaksam şayet , fırtınaya karşı dururken başıma gelen o en güzel mucize sendin


     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.