NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

irem seni çok özledim ve birkaç şey daha diycem çünkü demesem olmaz dayanamıyorum artık şu dünkü durumuma kızdıysan http://www.youtube.com/watch?v=5OhZMdRg1VE aç 1:25 bak bakıyım başkasıyla çıktıgımı felan mı sanıyorsun anlamadım ki aq bi tane kızla bile konuştugum yok kızın teki 3senedir seviyormuş yazdı bana dışarı cıkıcam dedim kaç gün oldu cevap bile vermedim aq.sana kızdıgım o kadar şey varki o gün beni aleynayla konuşturdun aq ya başına kötü bişey geldi mi onlar yardım edecek sana degil mi?benim gibi moral verebilcekler tabi canım hatırlıyor musun hani oyundaki herkese kızmıştın oyunu bırakcaktın o gün onlar mı yanındaydı acaba ben mi?orda aleyna yerine cemre yazsa tamam derimde o ne alaka sanalda atıp tutanlardan ne beklersin aq o ipegin sen bişeyine karışabiliyor musun bırak artık şu saçma sapan arkadaşlıklarını aq ayrılma sebebini bile anlayamadım kaç tane sebep söyledin belli degil 1.si her ayrıldıgımızda orospu demem galiba ne saçma bi sebep lan bu madem bunlara kızdın o zaman 20 haziranda bana tekrar mesaj atmasaydın? demek ki bu sebep degilmiş dogru degil mi zaten sevseydin kızmazdın gerçi sevseydin bir süre de istemezdin ya o da ayrı bir ironi 2.si yalnız kalmak istemen degil mi bunu gene hiç anlayamıyorum bunu sen mi dedin yani anlayamadım 3.sü cemrenin gitmiş olmasından dolayı yalnız kalmak istemen galiba,ben sana demedim mi cemrenin yanına gidebilirsin diye 3 saat lan 3 saat sen bana ne diyordun hayır hayır hayır gidemem blablabla sanki bizim gibi aranız 10 saat hatırlıyor musun ben sana demiştim aramız 2 3 saat olsa çok görüşürüz biz demiştim ama 10 saat var ya demiştim sende evet demiştin yani 3 saat cok fazla bişey degil beni heryerden engellemiştin böyle mi unutacaksın beni tamam şimdi kaldırdın ama şimdi de ben nasıl yazayım sana o kadar şey dedin bu mesaja da sakın cevap verme cünkü cevaplarının ne olcagını biliyorum hayır ayberk istemiyorum ayberk yalnız kalmak istiyorum ayberk siktir git ayberk nefret ediyorum ayberk..dogru degil mi? siz kadınlar nasıl bişeysiniz anlayamıyorum bi erkegin kalbinde iz bırakıyorsunuz ve ben seni içten bi şekilde sevmiştim hala da seviyorum gerçi neyse gidip başka limanlara yelken bile açıyorsunuz aq anlayamıyorum ki sizi ben senin gibi kimseyi sevmedim ne arkadaşımı ne ailemi kimseyi böyle sevmedim bide hala şu hazirandaki ayrılmamızdaki olaya taktıysan ne diyim sana twitter şifren bile mustafa<3 dü ortada öyle şeyler vardı ki inanılmıycak gibi degildi ben sana o içtigin gün kaç kere sordun cıkıyor musun onla diye sen bana cevap mı verdin hep başka konuya geçtin o gün attıgın ses kayıtlarında bile mustafanın ismi geçiyordu ve dediğin şey ayberki benden nasıl sogutcam felan ben sana bu halde bi şans vermiştim daha o ilk ayda bile bi şans vermiştim ama ben senden sadece bi şans istedim onu da vermedin ne diyim sana ben sana ne haldeyken sırf seni sevdiğim için vermiştim aq ya sen zaten nefret ediyorsun benden değil mi tabi tabi hiç aklında degilim umrunda degilim zaten kandırma kendini aq nefret edilcek naptım ki ben haklısın cok sevdim seni cok iyi davrandım özür dilerim böyle yapmasaydım belki yaşamıycaktık bunları ilk defa böyle ayrılık görüyorum dedin sen kaç kere gerçekten aşık oldun normal degil mi böyle ayrılmak whatsapptan yazdıgın mesajlara bak böyle olmak zorundaydı,aslında böyle olmak zorunda degildi ama cok üstüme geldin kafayı yedim bu ne aq böyle ben bilerek mi üstüne geldim senin ama belki hayır,istemiyorum dan başka şeyler diyip adam akıllı bikaç cümle yazsan üstüne gelmezdim bunları hiç düşünemedin ki sen aq benim eski sevgilimde bir süreliğine ayrılalım dedi gitmiş başka cocukla konuşmuş çıktılar bunlar 1 ay sonra ayrılınca mesaj attı bana tamam sen böyle bişey yaparsın demiyorum ama "bir süre ayrılalım" cümlesi bende bu şekilde kaldı insan bi kez yaşıyınca unutmuyor bunu sana kaç kere o gün seni seviyorum dedim sen ne dedin sevme beni istemiyorum git başkasıyla çık unut beni sen böyle mi yapıcaksın sanki yapsan nolcak seni kim benim kadar sevecek aq herşey güzelken sevgiliyken ayberkim bitanem ayrılınca heryerden engelle siktir git istemiyorum vay be sevgiye bak sen ama şu an hiçbişey bilmiyorum belki sen de beni seviyor olabilirsin diycem de saçmaladım ya nefret ediyordun sen galiba verdiğin sözlere noldu ben bütün hepsini tuttum bak bi tek şu anime şeysi kalmıştı ondanda izledim bikaç bölüm sözüm kalmasın diye neyse böyle işte dedigim gibi cevap verme bunları söylemesem içimde kalırdı benimde ama bunca şeye rağmen yinede sana aşığım lan yinede seviyorum bende anlamadım gitti nasıl bi aptal aşığım aq sensiz olmuyor işte hergün rüyamda seni rahat 2/3 kere görüyorum ve ağlayarak kalkmaktan bıktım aq ya dönmesen de geri ben hala seviyorum seni hemde çok seviyorum ve naptıgımı da bilmiyorum o kadar kötü bişey yapmadım ki bende nefret edilcek kadar(birde şu sudenaz mı ne o senin arkadaşın mı bilmiyorum nette bornovalı yazıyor gerçi ama senin öyle bi mallık yapıp beni deniyecegini sanmıyorum böyle bişeye nasıl kanayım aq) seni ben unutamam ki sende beni unutamazsın ve zaten tamamen unutmak diye bişey de yok ille bi izi kalıyor ne kadar zor degil mi gülüşüne aşık oldugun birini unutmak ben sana demiştim aynı şeyleri bende yaşadım bende nefret ettim senden diye ama gram dinlemedin beni çok inatçısın bu yüzden cok şey kaybedebilirsin ilerde sen şu an beni yavaşça unuttugunu sanıyorsun belki başkasına aşık oldugunu sanıyorsun ama hiçde öyle olmuyor merak etme çok fazla gurur yapma bi laf dedim diye zaten bu sebep degil biliyorum ama guruna kapılıp kaybolursun
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.