NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Zehir. Dünyada olabiliyordu demek ha. Ne hoş. İşim kolay olabilirdi. Kendi silahınızdan vurulmak aynı türden başkasının silahıyla vurulmaktan daha farklıdır. Bedeninizi kaybetmezsiniz sadece. Gururunuz sizinle beraber ölür. Annem öğretti bunu bana. Eskiden çok zehir kullanırmış. Annem olduğu için hep diğerleri tarafından yargılandım. Annelerin yumuşak olduğu ön görülürdü her zaman. Ama annem hep savaşçı ve disiplinli biridir. Onun eski savaş hikayelerini küçüklüğümden bu yana dinlemeye bayılırım. Özellikle annemin şeytanla savaştığına dair kısa bir öyküsünü bulmuştum bir zamanlar. Ama ne yazık ki onu elimden aldılar. Annem Antiope gerçekten güçlü bir kadındır. Ama bunu her daim halktan sakladılar. Nedenini bilmiyorum ama kızına bile anlatmasına izin vermezlerdi. Yani bana. Ama annem bana hep gizlice anlatırdı. Kimseye bunları söylemememi isterdi. Sebebini bilmiyordum ama anneme hep sıradan bir cadı gibi göstermeye çalıştılar. Küçükken hep hikayeler uydururdum. Belki annem çok güçlü bir kadındır ve insanların bunu öğrenmesini istememelerinin sebebi annemi korumaktır. Diye düşündüm. Öznede onlar diye bahsettiğim kişiler yetkililer. Annemin bahsini açmam söz konusu değildi. Annemden bazen bana şeytanla olan savaşını anlatmasını isterdim.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.