NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Bi youtube starı ve karakteri çakma
Kendini zannediyo salak herif çakkal
Saçma, bana gelip çatman
Bi milyon izlenen post göte kara delik aççar
Paşşam, senmisin sanalın torunu?
sativaya'e bak bakiyim dost varmı koduğum
Noldu bu güne kadar kendi götüne güvenmiyon
Diye 3IQ'MU korudu
Instagrama piç değil saygı gerekli
Kış demedikki hatununa azdın gereksiz
sayfan bile yalan kanlı nefesin
Benim rahmetli rapçim has gebze efesi
Harmandalı mutant sigaradan öldü ve de
Seninse az artık maltanadan ömrün
Genel kültüründe post kailten gibi zayıf
Sana sorcak olsak koma hırrım çöptür
Bu durumda koru şimdi kâmil mesafeni
Diss'inse resmen bi cahil cesareti
Kafana dank etmiş cehaletin arabesk rapçi
Senin kendi mâzin, rezaletin
Kalkıpta kolpa kime ders veriyon
Seni pota görüp aisha siker her periyot
Perdeliyom sert geliyo
Bu diss'i dinledikten sonra kafandaki her teli yol

post yap dedim bana diss yaptı
Göt aç diyim şimdi bana göt açsın
beatlerimde senin zoruna giden ne
İstersen araştır gör sativayı

Bakıyorum deli gibi siki yine tavan
rapi çocukken oynadığı legoları sanar
Defol hadi makat, benim sanalı da basan
Tamam kabul instanın senin gibi kekolarıda var
Fantezilerine sokayım topla kilodu
dissini satarım 5liraya morga kilosu
Sen sativaya çöp mü diyosun
Hedefin olmak mı instagramın kolpaçinosu
sayfanı makyajla kapa çünkü çirkin
Kendisi Türk ama bak çükü Çinli
SATİ -VA'yı da tanımıyo gücü sivri
Artık dilime doladım seni yürü zilli
3IQ'YA sayfa verirken insan bi sorgu yapar
Eminim bilmiyosun kızın manitini
mutantı tahayı miracı
Senin sanal bilgin yok brre kadayıf
Daha niceleri sanalın operasyonu
Biz, bunları dinlerken o
post yapıyordu sanırım baksana
Kusura bakma ama fake admin durum bu
Ve buna kuruldum, canımı sıktın
Atarlı postların sanırım tırstım
Kalite kontrol, zarını yırttım
Sende gördüğüm tek şey 3IQ'nun hırsı

Diss yap dedim bana diss yaptı
Göt aç diyim şimdi bana göt açsın
Röportajımda senin zoruna giden ne
İstersen araştır gör aşk'ı
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.