Noteswhat is notes.io

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io


1 - Bir konuya giriş yapmadan önce anlama yetkinliğimizi geliştirmemiz gerekir; bunun için önce iletişim ve dilin ne olduğunu , nasıl işlediğini, ne gibi sorunsallıkları olduğunu vs.
2 - Felsefecinin (derleyicinin/editörün), filozofun nasıl anlattığına, aktardığına ve neye dayanarak anlattığına
3 - Bilme istencimizin neyden kaynakladığı ve neyi "bilmek" (duymak) isteğimize yönelik
4 - Kaynakça, alıntı ve çeviri sorunlarına yönelik düşünme, sorgulama ve araştırma yapılması gereklidir.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others by providing the shorten url to a friend.


Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share shorten link!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q

Contact: [email protected]

     
notes.io background
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.