Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

KASTING ZA ADMINA
1. Ne znam
2. Ne znam, od danas sam aktivna na tvojoj stranici i baš mi se dopada. Nisam upoznata sa onim ranije..
3. 1 adminka ♥
4. 3.5.2014. ♥
5. Ne znam
* Saveti
1. Ne razmišljaj o njemu, zabavljaj se leto je i uživaj. Razumem da ga još uvek voliš ali prebrodićeš to samo zabavom. Znači čitaj knjige, idi na bazen sa prijateljicama, slušaj muziku itd. A možeš ovo da uradiš: Na jedan papir zapiši sve njegove mane i kad kreneš plakati za njim pročitaj sve loše o njemu i biće ti lakše.
2. Ajme :/ Možeš porazgovarati sa njima da vidiš zašto se tako ponašaju. A ako to ne uspe jedino rešenje je da ih ignorišeš i da se sprijateljiš sa drugim ljudima kako bi našla nove prijatelje. Potpuno razumem kako ti je teško ali osmeh na lice draga u inat njima!! ♥
3. Koristi neki dobar šampon a uz to i balzam (regenerator). Imaš kupiti i neke maske za kosu. Redovno je češljaj i peri je na svaka 2-3 dana.
4. Idi kod kožnog lekara on će ti dati nešto protiv bubuljica. A možeš i skuvati čaj od kamilice. Pričakaj 2-3 minuta da se malčice ohladi i vaticom ga nansesi na lice. Drži to nekih 10-ak minuta i isperi lice. Ovo je dobro i preotiv mitisera.
5. Hrani se zdravo, to znači da ne jedeš hleb, slatkiše i sve što goji. Ne jedi kasno uveče. Ako si uveče glada pojedi neku bananu ili neko drugo voćee. Uvek je bolje da imaš dosta malih obroka nego 2-3 u kojima se prejedeš. Obroci neka ti budu zdravi a usput neka te zasite. Kao užinu možeš jesti neko voće ili tako nešto. Na ambalaži mora da ti piše koliko ima kalorija to što uzimaš i prema tome odredi da li to možeš da jedeš. Uglavnom što se tiče hrane to ti je to.
A sad za vežbe.. Trči, često hodaj uvek je bolje da ideš negde peške nego kolima. Vozi biciklo i rolere, panji se uz stepenice i niz stepenice malo češće, ili čak ako imaš neko brdo u mestu u kom živiš penji se uz njega i silazi sa brda. Ako nisi puno mala i ako imaš u blizini teretanu možeš i u nju da ideš. A možeš i kod kuće da vežbaš. Nađi videe na youtube-u sa vežbama.
* SLIKE (linkove ću davati)
1. http://weheartit.com/entry/125881783/search?context_type=search&context_user=linorswift_gomez&page=2&query=outfits
2. Samo ovo sam našla http://weheartit.com/entry/125882344/search?context_type=search&context_user=chxnell&page=3&query=summer
3. Nadam se da može nešto ovako http://weheartit.com/entry/125728419/search?context_type=search&context_user=lovely_girl_perrie&query=bitch+please
4. http://weheartit.com/entry/125883207/search?context_type=search&context_user=AlyIsBored&query=outfits
5. http://weheartit.com/entry/125883413/search?context_type=search&context_user=Gabriela_Rodrigues_C&query=food
* O MENI
1. 15
2. Beograd
3. Sad sam završila Prvo Srednje :)
4. Danas sam ga otkrila i videla kako imaš super savete i slike. Kvizovi su mi nay. Samo što nisam mogla da budem aktivna ali biću.
5. NAJBOLJA
6. Super si, svaka čast ♥
7. Obično budem na asku, na internetu istražujem neke savete o modi i šminkanju i tako..
8. A teško pitanje, ne znam stvarno :(
9. Obaa
8. Oba hehe
9. Nemam
10. Nemaam, volim sve životinje
* Ako postanem adminka:
1. Nisam još odlučila
2. Blokiraću je
3. Pa obrisaću je hah
4. Odgovoriti odmah na to pitanje
5. Izvinuću se svima
Sad ću dovestii
Usput izvini možda nisam dala jako dobre savete ili slike ali žurim. A tek danas sam ti otkrila stranicu pa ne znam baš sve o njoj.
NISAM HAKER jer već ima mnogo askova na kojima sam admin..
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.