NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Başlık: Sızıntı Dergisi'nden Erdoğan'a Tehdit (mi?)
Spot: MİT müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılması ile tırmanan Erdoğan-Cemaat çekişmesine "Aylık İlim Kültür Dergisi" Sızıntı'dan şiirli ayar! Hakan Fidan tehdit mi ediliyor? İsmini vermek istemeyen bir okurumuzun uyarısı üzerine farkettiğimiz bu detayı sizinle paylaşıyoruz.
Haber: İstihbarat teşkilatlarının en büyük istihbarat kaynaklarının rahatlıkla erişilebilen dergi, televizyon, gazete gibi kaynakların yani açık istihbaratın olduğu biliniyor. Zaman Gazetesi yazarı Ekrem Dumanlı'nın son gazete yazısında üstü pek kapalı olmayan şekilde ima ettiği "Dostluğumuzun değerini kaybedince anlarsınız" şeklindeki uyarısı, okuyucumuzu bu düşüncelere itmiş. Gerisini kendi ağzından dinleyelim:

"Algıda seçicilik"
Efendim, birgün yine eve gitmişim, canım sıkkın. Kafamı dağıtayım, biraz neşem yerine gelsin diyerek elime aldığım evimize ücretsiz gelen Sızıntı Dergisi'nin Mayıs 2012 tarihli 400. sayısını karıştırırken, o sıralar internette okuduğum Ekrem Dumanlı'nın kaybedince anlarsınız uyarısı da aklımda, gözüm bu şiire takılmış, şairin isime dikkat ederseniz Hakan Çimen olduğunu görürsünüz. MİT'in de kuvvetle muhtemel bu yayınları takip ettiği ve cemaatin bu tür ima ve örtmecelere sık sık başvurduğunu düşününce aklıma bu yazının MİT müsteşarı Hakan Fidan'a, dolayısıyla Erdoğan'a bir ihtar olabileceğini düşündüm. Son zamanlarda bilhassa merkez sağ medyada sık sık dile getirilmeye çalışılan "Erdoğan'ın artık değiştiği" savı da şiirin başlığıyla örtüşünce, insanın aklına ister istemez bu tür şeyler gelebiliyor.

"Hakan'ım titre sen akıbetinden"
Ayrıca şiir okunur ve bilhassa son dörtlüğe ve son dörtlükte ilk ve son dizelere bakılırsa ne demek istediğim tam olarak anlaşılabilir" sözleriyle durumu ima ederken kendisinin de Türkiye'de yaşayan her aklı başında insan gibi cemaatin gücünden çekindiğini belirterek, Fethullah Gülen'le hiçbir kişisel problemi olmadığının altını tekrar tekrar çizdi ve "Ha, sohbeti var gelir misin deseler gitmem, ama pilavlıysa giderim" diyerek açıkladı.

"Six degrees of seperation" etkisi

Ayrıca kendisinin kendi haline bir tek elli internet kullanıcısı olduğunu söyleyen okurumuz, kendisini KCK, Ergenekon veya Balyoz davalarından herhangi biri ile ilişkilendirmezlerse memnuniyet duyacağını belirterek, "şimdi bir teori var, bundan 50 yıl önce felan atılmış ortaya, bu teoriye göre dünyanın en pis adamıyla en temiz adamı arasında en fazla altı kişi yoluyla bağlantı kurabilirsiniz" diyerek kendisinin kendi halinde, bir klavye spartaküsü olduğunun altını çizdi. Ayrıca yine bu teroiye göre memleketin hemen hepsinin bu davalar kapsamına dahil edilebileceğini söyleyerek, "bu altı adım teorisine bakılıp prensip olarak en fazla üç veya dört adım sınırı konulabilir hukuki olarak. Aslında en mantıklısı hapishaneleri dışarısı, dışarıyı ceza infaz kurumu ilan etmek lazım, bu şekilde sürekli yeni bağlantılar bulmaya çalışmakla, delil oluşturmakla uğraşmaya da gerek kalmaz, dışardan suçsuz olduğunu ispatlayabilen içeriye girebilir" diyerek sözlerini bitirdi.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.