NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Taktik Savaşları Nasıl Oynanır? Altın ve Eşyalar Detaylı

Taktik Savaşları, League of Legens’in yeni oyunudur. Bir lobide 8 kişi aralarında taktik savaşları mücadelesi vererek ilk üçe kalması hedefiyle en iyi kompozisyonu oluşturmak ve daha da iyisi birinci olmak oyuncunun hedefleri arasındadır. Taktik Savaşları rekabetini arttırması amacıyla oyuna yeni gelen dereceli maçlarıyla kendi içindeki lig sürecince rank yükselmek ve belirli bir amaç için en iyi taktik savaşları oyuncuları arasında yer almak için ya da en iyilerinden olduğunu kanıtlamasına yardımcı olacak rank dereceli sistemiyle rekabet ortamı daha da artmaktadır.

Taktik Savaşlarını daha geniş kapsamlı ve daha iyi anlamanızda yardımcı olacak taktik savaşları sitesinde bulabilirsiniz; https://taktiksavaslari.net/taktik-savaslari-tft-nasil-oynanir-kokenler-ve-siniflar/ burada ki bağlantıda da belirtildiği üzre oyunun temelleri olan kökenler ve sınıflardan oluşturacağınız temel complar ile yani kompozisyonlar ile oyunda ki yerinizi belirlemeniz tamamen sizin oluşturacağınız şampiyon kompozisyonlarına bağlıdır.

Eşyaları birleştirerek taktik savaşlarındaki kompozisyonunuza uyum sağlayacak gerekli ve önemli katlıları oluşturabilirsiniz. Kompozisyon kurmak önemli fakat bunları eşyalar ile desteklemezsek oyun sonunda ilk üçe girme ihtimalimiz çok düşük, dönelim oyun başlangıcına… Bahsedeğim öncelik ilk turlardaki atlıkarıncada geçerlidir, ilk turlarda “Spatula” eşyasını tercih etmenizi öneririz tabi eğer bitmiş eşya yoksa, direk gözünüz spatula eşyasını aramasın yani, ilk önce şampiyonlarda bitmiş eşya var mı, diye bakın, ki ihtimali düşüktür oldukça, yoksa Spatula tercihini yapın.

Bir konuya daha değinmekte fayda var. Oyun içerisinde şampiyon mağazasından satın almış olduğunuz yani kompozisyona eklemiş olduğunuz her şampiyon seviye atlamakta ve kendi içinde almış olduğu seviyeler ile hasar miktarı ve can miktarı da artmakta, bazı durumlarda o şampiyonun yetenek süreleride artmakta kimi zaman yeteneğinin kullanma gecikme süresi azalmakta yani daha hızlı yetenek kullanım imkanı da tanımakta. Oyunun başlangıç aşamasında edindiğiniz itemler ile yani eşyalar ile şampiyonlarınız doğru eşyaları vererek o şampiyonun kabiliyetini genişletebilir, hasarına hasar katarak hedefiniz olan ilk üç yada birincilik ile dereceli sisteminde ilerlemenizdeki hedefinize başarıyla ulaşabilirsiniz.

Taktik Savaşlarında her raund sonunda size belirli bir miktarda altın vermektedir, bu altınlar ile şampiyon mağazasından kompozisyonumuza uygun şampiyon ya da sahaya daha fazla şampiyonu hazırlamamız için gereken kendi seviyemizi arttırmak için yani EXP alarak kullanabilirsiniz. Altın ekonomisinin yönetimi hakkında belirli bir aşamalar bulunmakta bu aşamalara yukarıda ki belirttiğimiz bağlantıdan ulaşabilirsiniz. hepsi ve daha fazlası için yukarıda belirttiğimiz adresindeki şampiyon özellikleri gibi ya da belirli raundlarda savaştığınız yaratıklardan düşen itemlerin birleşimi olan eşya haritasına ulaşabilirsiniz. Bir sonraki yazımızda altın ekonomisi olan mağlubiyet serilerinden ve mağlubiyet serilerinden avantajlı ve dezavantajlı yönleri ile değineceğiz.

Anahtar Kelimeler:Taktik Savaşları Nasıl Oynanır, Taktik Savaşları,

_________________________________________________________________________

Taktik Savaşları Galibiyet Serisi ve Mağlubiyet Serisi Nedir?

Taktik Savaşlarında hedefiniz olan ilk üç sırayı kimisine göre direk birincilik için yarıştığınız bu taktik savaşlarında kazanmanızda en büyük etken olan altın ekonomisi yönetimi oyunu kurallarına göre oynayarak hedefinize hiç zorlanmadan ulaşabilir hatta en az 2 şampiyonunuzu 3. seviye yapabilir, üstelik doğru adımlar ile her oynadığımız oyun olmasa da 10/1 - 4 altınlık bir şampiyonu da 3. seviye yapma imkanınız bulunuyor, peki bu adımlar hangi aşamadan geçiyor? Art arda kazandığın veya kaybettiğin tur sayısına bağlı olarak her tur ilave altın kazanırsın

 Taktik Savaşları mağlubiyet ve ya galibiyet serisine girerek oyunun bize her raund sonunda verdiği 5 altının üzerine ekstra fazladan altın kazanmamıza imkan veren taktik savaşları olanağıdır.  https://taktiksavaslari.net/taktik-savaslari-tft-nasil-oynanir-kokenler-ve-siniflar/ Bu olanağı sağlamak ve ilave altın miktarını arttırmak için neler yapabiliriz;

art arda 2-4 galibiyet ve ya mağlubiyet aldığımızda 1 ilave altın vererek 5+1=6 altın kazanırız
art arda 5-7 galibiyet ve ya mağlubiyet aldığımızda 2 ilave altın vererek 5+2=7 altınkazanırız
art arda 8+ galibiyet ve ya mağlubiyet aldığımızda 2 ilave altın vererek 5+3=8 altın kazanırız

Fakat şöyle bir durum mevcut altın biriktirmemiz ile beraber oradan da ilave ekstra altınlar kazanabiliriz, taktik savaşlarının en güzel yönlerinden biride bu, örneğin;

Taktik Savaşarı'nda her raund sonunda bize 5 altın veriyor, işte onun haricinde kaç altınımız varsa 10/1 kadar ekstra altın veriyor, ne kadar çok envaterimizde altın olursa o miktarda doğal olarak artmakta, bir dipnot da bulunacak olursak max 5 gold ilave altın vermekte örnekler ile açıklayacak olursak;

Envanterimizde 35 altın mevcut, 10/1= 3 ilave altın,
Envanterimizde 17 altın mevcut, 10/1= 1 ilave altın
Envanterimizde 54 altın mevcut, 10/1= 5 ilave altın
Envanterimizde 62 altın mevcut 10/1= 6 ilave altın gibi görünüyor olsa da 50 altından sonrasında bu artış sağlanmıyor yine +5 ilave altın


daha detaylı bilgi içerikleri için: taktik savaşları yukarıda ki belirttiğimiz adresinden ulaşabilirsiniz.

Anahtar kelimeler: Taktik savaşları ekonomi, taktik savaşları galibiyet serisi, taktik savaşları mağlubiyet serisi, taktik savaşları lose streak, taktik savaşları win streak

___________________________________________________________________________

Taktik Savaşları İtem Birleşimi ve Eşya Haritası

Taktik savaşlarında önemli bir avantaja sahip olmanız açısından iki farklı etken var, birincisi erken aşamalarda 1 altınlık kompozisyona uygun şampiyonu 3. seviye yapmak, bir diğer etkense eşyalar yani items. Erken seviye de edineceğiniz doğru eşyalar ile, yani doğru eşyalardan kastettiğimiz ilk turlarda elde ettiğiniz eşyaları en uygun hangi eşya ile birleşiyor bunları bilmeniz gerekmektedir. https://taktiksavaslari.net/esya-birlesimi-item-haritasi/ sayfası aracılığı ile taktik savaşları item birleşimi yani eşya birleşim haritasına ulaşabilirsiniz, elde ettiğiniz eşyalar ile  kompozisyonunuza en uygun şampiyonu belirleyerek ve planladığınız eşyaları oluşturarak o şampiyonu beslemek olacaktır.

Hangi şampiyona hangi eşyayı vereceğinizi bilmiyorsanız bu konuda da size yardımcı olabilme hedefiyle yaklaşıyoruz. Büyücü sınıfına ait şampiyonlara verilen gelen eşya tercihi Shojin'in Kılıcı oluyor. Bu Item sayesinde manalarını hızlı dolduran büyücüler yeteneklerini çok daha hızlı ve tekrarlanabilir sayısı daha da artmaktadır, Shojin eşyası büyücü sınıfı haricinde; Pyke, Aatrox, gibi yetenekleri rakipleri sersemleten ya da alan hasarı veren şampiyonlara uygun tercihlerde kullanmanızı öneririz. Onun haricinde önerebileceğimiz bir başka eşya da Morello, bu eşya Garen, Aurelion Sol, Katarina, Akali vb... gibi yetenekleri alan hasarı vuran şampiyonlarda tercih etmenizi öneririz. Eşya birleşim haritası yukarı belirttiğimiz bağlantı aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

İtem birleşim haritası taktik savaşlarında ezberlenmesi gereken önemli konulardan biridir. Sürekli bir başka ekrana bakarak ya da ALT+TAB yaparak zaman kaybetmeniz durumlarında gerekli önemli hamleleri yapmak için yeterli vakit kalmayabiliyor. Bir şampiyon satmanız gerekiyor üzerindeki eşya ile ne yapmanız gerektiğini anlık planlayıp hareket etmeniz gerekmektedir. Websitemizde bulabileceğiniz makale olan taktik savaşlarında şampiyon item buildi sayfamızdan hangi şampiyona hangi eşyayı vermeliyiz cevaplarına ulaşabilirsiniz.

Anahtar kelime: taktik savaşları item, taktik savaşları eşya birleşimi, taktik savaşları eşya haritası, taktik savaşları
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.