NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

İnsanlara körsünüz,insanlığa sağır
Hızla uzaklaşır sevgi ama adımlarım ağır
Sesini duyurman gerek dedi tanrı'susma bağır'
Tanır şeytan sizi,sadece sus ve okumaya devam et..

Gözler;
Teslim olurken paralı katillere,parasız şairler,
Güneş bile boyun eğer o uzun geceye,
Ne farkeder kaç kere okundu heceler,
Gökyüzünde bir aşk var,bırak ulaş niceye.

Ölmek değil sonumuz,unutmaktır ölmek,
Kaybettim ölü dolu içim,için içime serili bahçe,
Umuttandır savaşım,tek savaştır görmek,
Karanlık sokaklara olsam padişah,dağıtırım elbet ak akçe..

Düzen düzel der düzüm tersime güzel der,
Güzel üzene döner,dönem dönem uyan gel,
Sevgi bölene yaram der,yarama yaran ver,
Şehrim kirle dolardı,gözyaşın yıkardı,
yıkardı binalarımı kahır kalırdı alırdı sokakları sel...

Karar yarardı aramama kararsızlık olasılık,
Akardı yüzün,yüzüm ol tavana asıl,
Duvardın evimde dururdun duruydun ıslandın ılık ılık,
Kaçardım kapardım kapımı açardın kanadın kırıldı kırıktın,
sarardın sonra kollarımı sarardın,istersin diye ipin tavanda,git asıl....

Okumaya son ver,şeytanla konuşmak zevklidir...
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.