NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Hayat bize kaçak marlboro lütuf onlara tekel bayi,
Yaşarken üzerime giydim beyaz tenha kefen dahi ,
Kaybım kazancımdan çok,kurdum öldü kuzular ruha yapar ayin,
Cebimde milyarlar dolsada masamda olcak pilaki
Ve itöldüren
Karada çevir dümen, üstüme sinen cigarayı salda azcık biz dönek,kafam taşşak gibi peki söyle ne kadar taşır önem ?
Ben zaten dört yaşında ödedim tanrıya bedel
Dahası neden!

Bozuk notalı parçalar,izlenmeler açık arttırma
Bunlara müstahakta bari bu kadar açık attırma pislik suratlara
Kestim uzatma lan
Sanki herşey adil amınakoyim sen önce kendi takıldığın tuzaklara bak !

Hani nerde arkadaş,bu kadar alkış alan bozar mı ki la hiç traş?
Kumanyam ellilik bi şivas olamadı yinede sonuna dek sonsürat duydum ben kıvanç,on yaşında nirvana dinleyip takılamadık hiç grunge

Bu hayat müslüm orhan
Sonunda atar kontak
Olma ruhban ,boş bi yolda yürüdüm aga
her yer hortlak,derken bolca vakit öldürürken yıktı gemimi dalga,kalbi kırık bir meftunun içinde kalır mı hiç korkak?

Duygularım durgun bu ara
İnsan ölmeyi unuttuğunda tüm hayallerini başarcak gün doğmadan x2

Nitekim herşey aynı bozuk dengem,psikolojim kaydı
Dünya üzerinde bu kadar hakimse insanlığa kaygı
Bir yerlerde sorun vardır,acımız farklı fakat hissedilen aynı depremden etkilenmeyen onca fay hattı

Zaman kırdı,varmı yapıştırıcı,yada öner eczacı abi en sağlamından iki yatıştırıcı
Ki zaten dünya bütün uzuvlarımı yakıştırdı toprağa,azınlık kesim sonsuzlukla hiç tanıştın mı?

Şarkılar zulme mesken,yaşarım kalmamış gibi hiç bi keşkem
Karanlık yekten,okundu mu matem
İstemedim hiç bi zaman insanlık üstünde bulunsun himayem ve tanrı çizdi bütün coğrafi acıları,bana itafen.

https://youtu.be/dq1f1IcuA2g

     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.