NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Günde 100 Defa "ESTAĞFİRULLAH" Diyenin, 1000 Günâhı Mahvolur.
Eve Girerken "İHLÂS" Sûresi Okuyan, Yoksulluk Görmez. [T. Kurtubî]
50 Defa "İHLÂS" Sûresi Okuyan Müslümanın 50 Yıllık Günâhı Affolur. [Dârimi]
Bir Günde (1000) Defa Salâvat Getiren Kimseye, Cennet'teki Makamı Gösterilmedikçe Ölmez.
Günde 100 Defa “Lâ İlahe İllallah” Diyen Kimsenin, Kıyamet Gününde Yüzü Ay Gibi Parlar.
Evden Çıkarken Âyet-El Kürsi Okuyana, Melekler, Evine Gelinceye Kadar Duâ Eder. [Eyoğul İlmihâli]
Günde 25 Defa “Allahümme Bârik-Lî Fil Mevt ve Fî Mâ-Ba’delmevt” Okuyan, Şehid Olarak Ölür. [Redd-ül Muhtar]
Bir Kimse Her Gün 3 Defa, "Salevâtullahi Alâ Seyyidinâ Âdem" Derse, Günâhları Deniz Köpüğünden Daha Çok Olsa'da, Affolunur.
Bir Kimse, Sabah-Akşam Yüz Defa “Sübhânellahi ve Bi-Hamdihi” Derse, O Gün ve O Gece Hiç Kimse Onun Kadar Sevap Kazanamaz. [Deylemî]
Günde 100 Defa Salâvat Getiren, Münafıklıktan ve Cehennem Ateşinden Uzaklaşır ve Kıyamet'te Şehid'lerle Beraber Olur. [Taberânî]
Kalbinin Ölmesini İstemiyorsan, Bir Günde 10 Defa Şu İlâhi İsimleri Oku: "Yâ Hayyu Yâ Kayyûm" Sonra Hiç Yorulmadan Bana Her Gün Salâvat Getir.
Günde 100 Defa "Sübhanellahi ve Bi-Hamdihî" Diyenin Deniz Köpüğü Kadar Günâhı Olsa'da Bağışlanır. 124.000 Sevap Yazılır.
Günde Yüz Defa, "Lâ İlahe İllallahül Melikül Hakkıl Mübîn" Diyen, Bu, Onun İçin Fakirlikten Eman ve Kabir Yanlızlığından Kendisine Yoldaş Olur. [Ravi: Hz. Ali]
Bir Yere Gelen, “Eûzü Bikelimâtillahit-tammâti Min Şerri Ma Hâleka” Okursa, O Yerden Kalkıncaya Kadar, Ona Hiçbir Şey Zarar Veremez. [Müslim]
Günde 100 Defa "Lâ Hâvle ve Lâ Kuvvete İllâ Billâhil Aliyyil Aziym" Diyen Kimsenin En Hafifi Fakirlik Olmak Üzere 70 Çeşit Belâ ve Musibet Üzerinden Kaldırılır.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.