NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Venom Roleplay
- Sorun 1
Bazi interiorlar mevcut değil mysqlden olsun
Oyun içi bazilari siyah bazilari 0tl
- Sorun 2
Telefon sisteminde whatsappdan mesaj
Atilamiyor yine mysql
- Sorun ekstra
Sunucumdaki arac sistemi vehlib felab duzelttim
Fakat sunucumda arac vergisi yok maalesef
Arac vergisi hangi aileye ait oldugu cezasi model plaka
Binince yaziyoya calisir o lazim aga bide arac vergi odeme yeri yok
- Sorun 3
Bende bakiye sistemi mevcut paneli açilmiyor
Sc dosyasi adi bakiye
Duzeltilirse sevinirim
- Sorun 4
Faction systemde birlikseviyesi
Arttirirken birlikseviye diyoruz sonrasinda
Birlikseviye atlariyoruz bir sorunla karsilastik
Diyor sonra bedava yapiyo
- Sorun 4
Bazi mysqller bagli degil error veriyor
Ve bazi scriptlerden iki adet var
Bunlarin tamami duzeltilmesi lazim
- Sorun 5
Server için yeni account auraninkine benzer
Olabilir uygunsa size error vermeyecek
- Sorun 6
Fortnite dansi enes attiginda calisiyordu
Sonrasinda calişmamaya basladi string ?
Denen bir hata var adini venom komutuna cevirmisti
- Sorun 7
Senin gözüne çarpan bazi hatalar,eksikler,sorunlar
Sqller bagli olmayanlar hepsini yapabilirsen
- Sorun 8
Para onay sistemi hatali, baska bi payslip denen
Sc para veriyo sonra paraonay denen sc para veriyo
Ama para onay scsini calistirinca para onay yazip
Kodu yazdigimizda sarki calmiyo bide yaziyoruz
Parayi aliyoruz sonrasinda almadiniz diye hata cikiyo
-- Sorun 9
Sunucumdaki satinal scripti calismiyor hatali
- Sorun 10
Sunucumdaki herkese ayni anda para veren script
Yok o olursa iyi olur bide adminsystem azçok sorunlu
- Sorun 11
Polis egitimleri için maplar vardi sizde benzerleri olursa
Cok iyi olur orn ls da serif binalari var
-Not
Bunun gibi şeyler yardimci olursan sevinirim ekstra olarak
Hata gorursen yaparsan acik olursa sc de felan halledersen
Ekstra para koyabilirsin
Venom Roleplay yazilacak bazi yerlere
Syntaxlara
Bide sunucuma sifre koyuyorum otomatik olarak kaldiriyor
Ücret : 70 Türk Lirasi
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.