NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Merve Aydın;
Öncelikle istediğin sonuca ulaşamadığın için ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Bu tür yarışmalardaki oylama sistemini onaylamamış olmama rağmen hayatımda ilk defa senin için oy kullandım. Bunu da istek ve azmini gördükten sonra yaptım. İnsanların bunu görememiş olmasını anlayamıyorum. Yarı finalde gerideyken yaşadığın stresi tahmin edebiliyorum ama yapacağım dedin ve yaptın. Gökhan ile oynadığınız denge oyununda ise güç dengesizliği olmasaydı onu da başaracağına emindim. (Aynı olimpiyatlarda zafere koşarken sakatlandığın yarışta olacağı gibi.) Ama Gökhan ya da senin için sonuç değişmeyecekti sanırım, ''Seçilmiş Kişi'' yine kazanacaktı. Sen yapacağını yaptın ona yenilmedin sisteme yenildin, o yüzden oylama sonucu kaybettiğine hiç üzülme insanları seni sevmeye zorlayamazsın. Benim gibi seni sevenlerle idare edeceksin artık. :) Neticesinde ben Merve Aydın'ı bir daha izlemeyeceğim Survivor sayesinde uzaktan olsa da tanımış oldum. Daha önce ülkemizi olimpiyatlarda temsil ettiğin sıralarda farkedemediğim için ise kendime kızdım. Umarım kelimeler hislerime tercüman olabilmiştir ve umarım bu mesajı okyunca, okudum diye bile olsa geri dönüş yaparsın, attığımız oyların hatırına. Kendine iyi bak, üzme canını ''Kara Kuzu'' :)
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.