Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

sevgili chp'li, atatürkçü arkadaşlar. lütfen insanlara bir kulak verin. çok rica ediyorum ülkenin en okumuş kesimi olarak biraz akıllı davranın.

yani anlamıyor musunuz yoksa başka amaçlarınız mı var bilemiyorum.

insanları şiddet yanlısı olmakla, salak olmakla ya da koyun olmakla suçlayarak bir yere varamazsınız.

bakın chp atatürk'ün partisi, atatürk de bu ülkenin sınırlarını koruyan kollayan komutan. bir sürü can gitmiş bu sınırlar için.

ben sınır fetişisti değilim. hepsi yerin dibine batsın. ama böyle bir gerçek var. tek bayrak tak vatan diye bir ülkü var.

şimdi siz durup durup akp'nin yaptığı habur rezaleti, pkk'ayla görüşme olayları falan üzerinden bakıyorsunuz olaya.

işte en büyük yanılgınız bu. orada akp'nin yaptığı şey bir şekilde huzuru getirme çabasıydı. sonucu beklendiği gibi olmadı. ama adamlar kürtçeyi yasak dil olmaktan çıkardı, kürtçe tabelalara izin verdi, doğudaki lider isimleri onurlandırdı, askere polise o bölgede daha hassas olmaları söylendi.

bunların hepsi pkk'nın terör eylemlerini "meşrulaştırdığı" noktalardı. ve akp bu noktaları kapatmak için adımlar attı.

bu girişimin sonucunda pkk ve hdp "hayır biz ille de toprak isteriz" deyince devlet orada duracaksın deyip bunların bütün hendeklerini vs havaya uçurdu. sözde mahkemelerini dağıttı. haraç kesmelerini önledi. bölgeye yaptığı yol ve tesislerle pkk'nın çalışma alanını daralttı.

şimdi siz bu girişimle "özerkliği savunuyorum" diyen kemal kılıçdaroğlu'nun durumunu bir tutamazsınız.

bakın ben imamoğlu kazandı diye çok sevindim. ama seçimden önce selahattin demirtaş'ın dosyasını incelemedim deyip seçimi kazanınca "çizgisini beğeniyorum" demesi büyük hata. selahattin demirtaş ki pkk cenazesine katılmayan üyelerini partiden atma ile tehdit eden adam. aponun heykelini dikeceğiz diyen adam.

diğer taraftan canan kaftancıoğlu gerçeği var. yemin ederim aklım almıyor. bu kadının chp'de ne işi var! atatürkçü bir kadın nasıl olurda ülke sınırlarını, yaşanan onca savaşı vs hiçe sayarak pkk'nın yanında yer aldığını ima eden söylemlerde bulunur.

lütfen millete laf etmeden önce bu gerçeklere bir bakın.

yani hdp'nin bu yaptığını bir örneği abd ya da avrupa'da olsa adamı ışın kılıcıyla ortadan ikiye bölerler.

eğer chp bu ülkenin bir partisi olmak istiyorsa çok açık ve net bir şekilde çıkıp pkk'yı ve hdp'nin eylemlerini lanetlemeli ve yollarını tamamen ayırmalı. canan kaftancıoğlu vb isimleri partiden uzaklaştırmalı.

bu tür söylemler ve bu tür insanlar bir şehit babasının tahammül edeceği şeyler değil.

düşünsene oğlunu öldüren adamı savunan adam gelmiş cenaze namazında saf tutuyor. bu makul bir şey değil. akılla ifade edilemez.

çok basit ya çok basit... chp'deki herkes çıkıp "biz bu ülke topraklarını savaşarak aldık, bir terör örgütüne ve onun uzantılarına bir karışını bile yedirmeyiz..." diyecek. bunu yapmak çok mu zor arkadaş??!

şimdi olaya bir de böyle bakın.

aynı durum sözüm ona "barış akademisyenleri"nde de vardı. bildiriyi bir okudum şok oldum. yani koca koca akademisyenlerden biri de çıkıp ""yahu arkadaş burada açık açık bölgeyi pkk'ya bırakın" diyor ben buna imza atmam diyemedi mi?

barış isteyen akademisyen de sisyaset adamı da öncelikle zamanın gerçeklerini kabul edecek. her isteyene istediği yerde istediği ölçüde toprak veremezsin. o zaman israil de istediği kadar almak ister, işid de ister.

barış isteyen insan çıkar öncelikle pkk'yı lanetler, silah bırakmasını ister. bu gerçekleştikten sonra oturur devleti ve halkı için girişimlerde bulunur.

bakın çok ilginçtir, diyarbakır'a vs çok gittim. oradaki halk hendek olaylarından sonra devletin attığı adımdan çok memnun. pkk'den büyük ölçüde kurtulmuş olmanın sevincini yaşıyorlar. ama "entelektüellerimiz" pkk ile uzlaşın diye yazı yazıp adına " barış bildirisi" diyor ve chp'de bunu destekliyor.

son sözüm şu; chp açık bir şekilde pkk ile arasına mesafe koymadıkça şehit babaları tarafından hoş karşılanmayacak!

edit: örneğin mardin turist rekoru kırıyor şu an. emin olun halk da çok memnun turist de. diyarbakır'da dicle nehrinin kenarı artık güzel mekanların var olduğu cazip bir alan haline geldi. van'ı ziyaret eden insanların sayısında da büyük artış var.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.