Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

FARMASİ NEDİR?
Farmasi, Dr. Cevdet Tuna tarafından 1950 yılında sağlık sektöründe ilaç ve ham madde üretimi amacıyla kurulmuş bir firmadır. 1985 yılında kozmetik alanına ilk defa bir adım atmıştır. Sağlık sektöründeki tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde kısa zamanda kişisel bakım ürünleri ve parfüm sektöründe başarılı bir üstünlüğe imza atmıştır. Farmasi, 1995 yılında da bebek bakım ürünleri üretmeye başlamıştır. Dünya üzerinde 119 ülkeye ihracata yapan firma Farmasi markası adı altında dünyada 350 milyon kişiye ulaşmaktadır. Farmasi kozmetik bin tok kapasiteli kendi tesislerinde kozmetik ürünleri üretmektedir. Ayrıca, zincir mağaza ve marketler için Private Label çözümler sunmaktadır. Ürünlerini doğrudan pazarlama tekniği ile satan firmanın dünya genelinde 350 binden fazla satış danışmanı olduğu biliniyor.

Farmasi Kazanç Planı Nasıldır?
Kayıt yaptırıp, kaydı Farmasi tarafından onaylanan danışman, seviyesine göre her ay belirli bir puanda sipariş girişi yapması gerektir. Farmasi kazanç planı ise aşağıda verildiği gibidir.

Danışman; bir ay içerisinde kendisi ve alt ekibi ile birlikte 500 TL’lik alışveriş puanı yapanlar % 3 prim grubuna girmektedir.

Danışman; yine bir ay içinde kendisi ve ekibi ile birlikte 1.500 TL’lik alışveriş puanı yapanlar ise % 6 prim grubuna girer.

Lider; bir ay içinde kendisi ve ekibiyle birlikte 3.000 TL alışveriş puanı yapan liderler % 9 prim grubuna girerler.

Lider; yine bir ay içinde kendisi ve ekibiyle birlikte 4.000 alışveriş puanı yapan liderler % 12 prim grubuna girerler.

Üst Lider; bir ay içinde kendisi ve ekibiyle birlikte 8.000 TL alışveriş puanı yapan ve 25 adet kampanya kataloğu alan üst liderler % 15 prim grubuna girerler.

Yönetici; Bir ay içinde kendisi ve ekibiyle beraber 14.000 TL alışveriş puanı yapan, 50 adet kampanya kataloğu alanlar ve bir adette aktif kayıt gerçekleştiren yöneticiler % 18 prim grubuna girerler.

Müdür; bir ay içinde 18.000 puan seviyesine ulaşanlar % 22 prim grubuna girerler. Altındaki en üst seviye ile kendi seviyesi arasında 5.500 puan şartı vardır. Ayrıca 75 adet kampanya kataloğu alımı ve bir adet aktif kayıt gereklidir. Birinci derinlikten % 3, ikinci derinlikten % 2, üçüncü derinlikten % 1,5, dördüncü derinlikten ise % 1 müdür puanı alırlar.

Direktör; bir sene içinde ayrı ayrı ya da üst üste 4 kez 18.000 TL alışveriş puanı yapanlar beşinci aylarında direktör unvanını alırlar. Direktörler, bir yıl içinde 5 kez 18.000 puan alışveriş yaptıkları takdirde % 22 prim grubuna girerler. En az 100 adet kampanya kataloğu alıp ve iki adet aktif üye yapması halinde prim almaya hak kazanır. . Birinci derinlikten % 3, ikinci derinlikten % 2, üçüncü derinlikten % 1,5, dördüncü derinlikten irektörlük primi alırlar. Ayrıca direktörler, cep telefonu, tablet, hat ve datadan oluşan teknoloji paketi kazanırlar.

Altın Müdür-Direktör; bir sene içinde kendisi ve ekibiyle birlikte 5 kez 18.000 puan seviyesine ulaşanlar % 22 prim grubuna girerler. Kendisine direk bağlı en az 2 adet % 22 kolu bulunmalıdır. Prim alabilmesi için 125 adet kampanya kataloğu alması ve 2 aktif üye kayıt yapması gereklidir. Birinci derinlikten % 3,5, ikinci derinlikten % 2,5, üçüncü derinlikten % 1,75, dördüncü derinlikten % 1,25 direktörlük primi alır. Ayrıca teknoloji paketi ile ödüllendirilir.

Platin Müdür Direktör; bir yıl içinde en fazla 5 kez 18.000 puan yapanlar % 22 prim grubuna girerler. Ayrıca, 4 adet5 direk bağlı % 22 kolu bulunmalıdır. Prim alabilmesi için 150 adet kampanya kataloğu alması ve 2 adet aktif kayıt yapması gerekmektedir. Platin direktör yandan 10.000 TL puan yaparsa araç hakkı elde eder. Birinci derinlikten % 4,25, ikinci derinlikten % 3,25, üçüncü derinlikten 2,25, dördüncü derinlikten % 1,50 direktörlük primi alır. Ayrıca teknoloji paketi ile ödüllendirilir.

Zümrüt Müdür-Direktör; bir yıl içinde 5 kez 18.000 TL puan elde edenler% 22 prim grubuna girer. Direk bağlı en az sekiz koldan Müdür-Direktör olması gerekir. Prim alabilmesi için 150 adet kampanya kataloğu alması ve en az aktif kayıt yapması gerekmektedir. Yandan 10.000 puan yaparsa araç kullanım hakkı elde eder. Birinci derinlikten % 5, ikinci derinlikten % 4, üçüncü derinlikten % 4, dördüncü derinlikten ise % 2 direktörlük primi alır. Ayrıca teknoloji paketi ile ödüllendirilir.

Elmas Müdür Direktör; bir yıl içinde 5 kez 18.000 puan alanlar % 22 prim grubuna girmektedir. Kendisine bağlı en az en az 12 koldan müdür-direktör olması gerekir. Prim alabilmesi için ise en az 150 kampanya kataloğu alması ve 2 adet aktif üye kaydı gereklidir. Birinci derinlikten % 6, ikinci derinlikten % 5, üçüncü derinlikten % 4, dördüncü derinlikten % 3 direktörlük primi alınır. Teknoloji paketiyle ödüllendirilir.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.