NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

-Turnuvaya katılmak isteyen her oyuncunun, katılacağı takım ismiyle etkinliğe kayıt yaptırması gerekmektedir. Takım adı belirtilmeden yapılan kayıtlar, geçersiz sayılacaktır. Takım isimleri hakaret ya da nefret söylemi içermemelidir.
-Bu turnuvada takım sınırı yoktur.
-Katılım için en az 20 şampiyona sahip olmak gerekmektedir.
-Turnuva kayıtları kapandıktan sonra yeni kayıt yapılamamaktadır.
-Turnuva sırasında yaşanan problemler, üniversite elçilerine iletilmelidir.
-Turnuva ile ilgili şikayetlerinizi Riot Games'e ulaştırmak için sadece takım kaptanları "[email protected]" eposta adresine etkinlik kodu ile talep gönderebilir.

-Turnuva kaydı kapandığı sırada yapılmış olan en güncel takım kaydı geçerlidir ve takımların kayıtların kapanmasının ardından kadrolarında yapacağı değişiklikler geçersiz sayılacaktır.
-Turnuvalara katılan bütün takımlar Riot Games Türkiye turnuva genel kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılır.
-Turnuvaya katılmak isteyen her oyuncunun, katılacağı takım ismiyle etkinliğe kayıt yaptırması gerekmektedir. Takım adı belirtilmeden yapılan kayıtlar, geçersiz sayılacaktır. Takım isimleri hakaret ya da nefret söylemi içermemelidir.
-Bu turnuvada takım sınırı yoktur.
-Katılım için en az 20 şampiyona sahip olmak gerekmektedir.
-Turnuva kayıtları kapandıktan sonra yeni kayıt yapılamamaktadır.
-Turnuva sırasında yaşanan problemler, üniversite elçilerine iletilmelidir.
-Turnuva ile ilgili şikayetlerinizi Riot Games'e ulaştırmak için sadece takım kaptanları "[email protected]" eposta adresine etkinlik kodu ile talep gönderebilir.

-Turnuva kaydı kapandığı sırada yapılmış olan en güncel takım kaydı geçerlidir ve takımların kayıtların kapanmasının ardından kadrolarında yapacağı değişiklikler geçersiz sayılacaktır.
-Turnuvalara katılan bütün takımlar Riot Games Türkiye turnuva genel kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılır.
-Turnuvaya katılmak isteyen her oyuncunun, katılacağı takım ismiyle etkinliğe kayıt yaptırması gerekmektedir. Takım adı belirtilmeden yapılan kayıtlar, geçersiz sayılacaktır. Takım isimleri hakaret ya da nefret söylemi içermemelidir.
-Bu turnuvada takım sınırı yoktur.
-Katılım için en az 20 şampiyona sahip olmak gerekmektedir.
-Turnuva kayıtları kapandıktan sonra yeni kayıt yapılamamaktadır.
-Turnuva sırasında yaşanan problemler, üniversite elçilerine iletilmelidir.
-Turnuva ile ilgili şikayetlerinizi Riot Games'e ulaştırmak için sadece takım kaptanları "[email protected]" eposta adresine etkinlik kodu ile talep gönderebilir.

-Turnuva kaydı kapandığı sırada yapılmış olan en güncel takım kaydı geçerlidir ve takımların kayıtların kapanmasının ardından kadrolarında yapacağı değişiklikler geçersiz sayılacaktır.
-Turnuvalara katılan bütün takımlar Riot Games Türkiye turnuva genel kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılır.
-Turnuvaya katılmak isteyen her oyuncunun, katılacağı takım ismiyle etkinliğe kayıt yaptırması gerekmektedir. Takım adı belirtilmeden yapılan kayıtlar, geçersiz sayılacaktır. Takım isimleri hakaret ya da nefret söylemi içermemelidir.
-Bu turnuvada takım sınırı yoktur.
-Katılım için en az 20 şampiyona sahip olmak gerekmektedir.
-Turnuva kayıtları kapandıktan sonra yeni kayıt yapılamamaktadır.
-Turnuva sırasında yaşanan problemler, üniversite elçilerine iletilmelidir.
-Turnuva ile ilgili şikayetlerinizi Riot Games'e ulaştırmak için sadece takım kaptanları "[email protected]" eposta adresine etkinlik kodu ile talep gönderebilir.

-Turnuva kaydı kapandığı sırada yapılmış olan en güncel takım kaydı geçerlidir ve takımların kayıtların kapanmasının ardından kadrolarında yapacağı değişiklikler geçersiz sayılacaktır.
-Turnuvalara katılan bütün takımlar Riot Games Türkiye turnuva genel kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılır.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.