NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Bu başına bela olmak için yazdığım bir yazı değil. Sadece sana söylemek istediğim şeyler kaldı içimde onları iletmek için yazıyorum. Öncelikle bu whatsapp numarasına cevap yazarsan ne kadar kullanabilirim bilmiyorum gerçi bana bunu yapan birisi cevap yazar mı bilmiyorum, sadece sana yazmak için bunu yarattım.
Nereden başlayacağımı bilmiyorum çünkü bütün dünyam dağıldı, hiç hak etmediğim şeyler yaptın ve çöp gibi attın gittin.
Gelelim duruma, sen kimsin ya sen kimsin diye bana söylendin, sonra da kim izin verdi sana dedin.
Öncelikle izin verme durumu hakkında. Ben sana defalarca sormadım mı ben senin ile sevgili olmak isterim ona göre ya bana hayatımdan uzak dur de ya da ne yapacağımı söyle dedim. Defalarca sordum sana. Sende bana her seferinde şansını dene, içinden geleni yap, kendi şansını kendin yarat demedin mi? Her görüştüğümüz de sordum ya istemiyorsan git de bana dedim. Sen de bana hep izin verdin. Hatta bu olaydan önceki gün durakta çiçek ile bekliyorum eğer kapına gelsem beklesem ne olurdu dedim, şaşırırdım dedin. Şimdi bunları söyleyen sensin ve bana gelip sana kim izin verdi diyorsun? Lütfen söyle ben bunları hak edecek ne yaptım? Bana seni anneme anlatıp anlatmadığımı bile sordun. Karşıya motorla gidecektik, mümkün olan her gün görüşecektik, sana yemek borcum vardı, hatta bursa dan dönüşünde ben karşılayacaktım seni, bunu sen istedin?
Lütfen söyle Züleyha ben sana kötü olan ne yaptım? Hayatım da kimse yok dedin, hatta kimseyi de istemiyorum dedin. Daha birkaç gün önce eski erkek arkadaşınla görüştüğünü ve çok üzüldüğünü anlattın.
Bana izin veren sensin, ne istediğimi bildiğin halde böyle devam etmemi söyleyen sensin. İzin veren kişi sendin Züleyha.
Madem istemiyordun beni o çiçek olayından birkaç dakika önce bana neden günaydın yazdın? Eğer ben gelmeseydim biz çokça görüşüp konuşacaktık bu belli. Ama ben gelince evinde bana hiçbir şekilde bahsetmediğin belki sevgilindir belki başka biri bilmiyorum ama asıl sorun zaten onun beni bilmiş olmasıydı bence.
Zaten normal şartlarda sevgilin olsa böyle bir şey yapmazdım, hadi yaptım diyelim senin bana benim sevgilim var bunu biliyorsun nasıl böyle bir şey yaparsın demen gerekirdi ama sen çiçeğe laf söyledin. Sorunun çiçek olduğuna inanmıyorum ama çocuk öğrendiği için sorun çiçek. Ve sonra beni mümkün olan her yerden engelleyip çöp gibi attın.
İnsanlara olan güvenim, sevgim her şey bitikken sonra sen dünyayı bana verdin. Şimdi durum böyle olunca sen bana sence ne yapmışsındır bir düşünür müsün lütfen? Hayatım ne hale gelmiştir?
Bana çiçek olayı anından önce mesaj attın hiçbir şey yok gibi, hiç o erkekten bahsetmedin ve karşıma çıkan adamı görünce benim sana kızıp bir ton laf saydırmam gerekirdi farkında mısın?
Ama ben ne yaptım yine de senden özür diledim. Halbuki özür dilemesi gereken sendin, çünkü bana yalan söyledin ya da kandırdın ne yaptıysan işte.
Senin sevgilin olma isteğimi bilmene rağmen böyle devam et içinden geleni yap dedin. Çok merak ediyorum gelmeseydim bu böyle nereye kadar devam edecekti? Daha ne kadar ben her şeyden habersiz senin rüyan ile yaşayacaktım?
Senin söylediklerine göre daha beni evine misafir edecektin, içecektik, yemek, kek vs yapacaktın.
Ben sana kalbimi açtım sen çöp parçası gibi attın her şeyi.
Aslında gerçekten benim kızmam lazım bunun farkındayım. Çünkü her şey zaten başından itibaren sana defalarca sorarak ilerledi. Senin bahsetmediklerin ve yaptıkların ise..
Sana ne hakaret edeceğim nede kötü bir şey söyleyeceğim. Halbuki benim yerim de birisi olsa o an gördüğü şey karşısında ve sonrasında gelen laflar sonrasında çok şey söylerdi çok şey.
Bak bunca olaya rağmen bana tek bir mesaj ile beni bundan sonra rahatsız etme desen zaten hayatından çıkardım ki defalarca sormuştum. Ama sen engelleyip çöp gibi attın ki çöpün bile haysiyeti var.
Ben sana hakaret veya küfür, kötü söz söylemeyeceğim. Aklımdaki Züleyha olduğu gibi kalsın istiyorum. Çünkü sen dünyamı güzelleştirdin, şuan ben bile dağıldım bittim ama olsun. Hala bir salak gibi eksikliğini hissediyorum, günaydın mesajını, geç yazmanı, motorda seni götürmeyi, kahve içmeyi, senin ile ilgili her şeyi özlüyorum, seni özlüyorum.
Ben salağım evet farkındayım ama birisini gerçekten sevdiğinde sevmeye başladığında böyle oluyormuş. Sana ne yaparsa yapsın, kimisinin adını bile anmak istemeyeceği durum bile olsa bu böyle.
Kendimi kolayla toparlayamayacağım belki de hiç toparlayamam ama bu zamana kadar yanımda olduğun için, attığın mesajlar için, her telefon konuşması için, utangaç gülüşün ve bir şey hoşuna gidince sesinin incelip teşekkür edişin gibi durumlar için çok teşekkür ederim.
Senin ile olan hiçbir anı unutmayacağım, o kapıdaki olayda çıkmayacak hayatımın şoku olarak ama gerçekten seni unutmayacağım.
Hayatım da olduğun her an için teşekkür ederim, keşke bu kadar ile kalmasaydı keşke bu hayat senin ile olmaya devam etseydi.
Bu sana yollayacağım son dosya ve yazı olacak, hiç merak etme başına dert olmayacağım. Sadece dinlemeden haksızlık yapıp çöp gibi attığın için yazmak istedim.
Şu an bunları söylediğimi birisi duysa bana sen gördüğüm en geri zekalı insansın der. Belki de sende öyle diyorsun hatta oturup sevgilinle gülüp eğlenirsiniz, şu salağa bak dersiniz.
Her neyse durum böyle, senin bu yaptıklarını kabullenemiyorum ama sen bence iyi birisin. Umarım tüm hayallerin gerçek olur, umarım dünyayı gezme hayalin gerçekleşir. Umarım hep mutlu olursun. Ve umarım o pastayı seni seven biri ile üflersin.
Lütfen kimsenin kalbini hayatını parçalayıp çöp gibi atıp gitme, yada kimseyi dünyasızken dünya kurup sonrada o dünyayı başına yıkıp haksız yere çöp gibi atma.
Senin ile ilgili bilmek istediğim çok şey vardı. Sana anlatmak istediğim çok şey vardı. Sanırım artık ne hayalim kaldı ne dünyam ne başka bir şey.
Kendine çok çok çok iyi bak. Asla pes etme sen çok güçlü birisin ve her şeyi başarabilirsin. Okuyup okumayacağını dahil bilmiyorum fakat en azından içimde kalmadı. Bir cevap vermen için yazmıyorum.
Eğer bir gün 10 yıl sonrada olsa herhangi bir konuda desteğimi istersen hiç çekinme bırak engelli kalayım ama çekinme ve bana ulaş. Bir daha herhangi bir şekilde tek bir kelimem bile sana ulaşmayacak ben yokum hiç merak etme.
Senin ile hayata anlam katan insan ile böyle bitmesini tahmin bile edemezdim. Aslında senin dediğin söz gibi, herkesi kendimiz gibi sanıyoruz ve sonra üzülüyoruz lafın geldi aklıma. Ben de o yüzden üzüldüm gibi görünüyor. Beni herhangi bir yerde görürsen rahatsız etmeyeceğim hiç kafana takılmasın.
Sanırım bugün ya da yarın yola çıkacaktın. Meyveli pasta yaptıysan güzeldir kesin, kuzeninin doğum günü kutlu olsun ve iyi yolculuklar.
Sustum belki bu mesajı okurken sevgilinle, o erkek ile güler eğlenirsiniz belki yine sallarsın bana yada Biz bunu cehennemin dibindeki çöpe atmadık mı nasıl çıktı oradan dersiniz. Son saçma bir benzetme yapayım, hani sen insanlarla ilk tanıştığında bir eşyayı saklarsın. O çocuk starbucks da ilk içtiğiniz kahvenin bardağı, onu hep saklayacaksın hatıra olacak, ben ise o starbucks bardağına döktüklerini karıştırmak için kullandığın tahta çubuğum karıştırıp çöpe atarsın aklına bile gelmez.
Ama canın sağ olsun, güzel insan. Seni kimsenin üzmesine izin verme. Kendine iyi bak.
Aklımda tek soru var.
Ben bunu hak edecek ne yaptım?
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.