NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Hayat ve insan
“.... insan ki eşrefi mallukatır içindeki semavi özü keşfetmekle yükümlüdür ......”diye yazıyor elif şafak o muazzam satırlarına etkiliyor bu sözleri beni .Düşündüren ,içimdeki merakın sokak lambalarını aydınlatıyor adeta,sahi hangimiz 5 dakikacıkta olsa çevremizden soyutlanıp içimizdeki semavi özü arıyoruz bucak,bucak veyahut hangimiz yastığa başımızı koyduğumuz da, hakiki sonsuzluğun bitmeyen günlerini düşünüyoruz aklımızda ve ruhumuzda

İşte bu dediklerimin hepsini yapanlara hayat akademisyeni deniyor benim kitabımda .Onlar ki yürekleri pamuk şekerini andıran , karakterleri ise aslanları kıskandıracak heybette olan zatı şerifler , onlar ki zorluğundan şüphe duyulmayacak hayat sınavından başarıyla geçip ,üstüne birde acıların doktorasını yapan akademisyenler , hayat akademisyenleri yaşları mühim değil 7’de olur 70’de lakin hayatın onları sere serpe savuruşları göz ardı edilemez ve yürek burkan bir gerçek .Onlar kim mi dersiniz onlar şu anadan çocuklarıyla sokaktta kalan bir anne veya bomba seslerinden dolayı suriye ‘de ninelere hasret kalmış çocuklar ya da dünyanın birçok yerinde toplumun sınıflandırmasına maruz kalmış yürekler ve bunun gibi niceleri

Peki, biz kimiyiz dersiniz ? Hayatın bize şart koşup ,üstüne birde değil 5 ne 1 kasını vermek . Ardından bile bahsetmediği sınavın stresini yaşayanlarız .Tek bir gayemiz var yılsonu elimize verilen, lakin bir hayatın ortalamasını alan karnenin iyi gelmesi. Peki ,nemi yapıyoruz acizliğimize bakmayıp, bu sınavları yaşayanları ibret alarak hayatın anlık zaman diliminde kendimizi teselli ediyoruz. Ne acı ki günümüzde bunu hayatın koşulları var sayıp vicdanımızı derin bir sessiz sonsuzluğa gömüyoruz .
EMiNe Bildiren
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.