NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Elem var içimde, renkli kalemlerle yazılmış biraz paslı çokça yavan

Aslıma inkar edermişim gibi sanılan zanlar var, bilmezlerki yalan

Deli etmişler beni sözlerde, ferasetiz demişler ardımdan

Ferasetsiz kalmışsak bu faniyette o gözlere, artık bu dünya yalan

Artık yalansa bu dünya,Ne elem ki bende bu kaba duran

Farkı kalmamış günahtan sözlerle, vurulurmuydu ki bu zararsız yılan

Sessizlik bürümüş diyar-ı gönlü, reva görmüş bunu arkandan atıp tutan

Ellere kalmışmış dillerde bitmiş hazan,

Ya hazan;

Acılar denizine düştün etrafında kalmadı sana o gözlerle bakan

Tekinsiz, huysuz olmuşsun içinde yanar tutuşurmuş canındaki Can

Yansın alev ala ala seni de yakan bu derdi yaman

Masalımsı bir serzenişte kalacaksın, diyecekler canı candan etti

Artık yan ki o da havaya karışsın bu kara gecenin şöminesinden

Eskimiş sayfalarla başla tutuşturmaya, ve çek içine, yanık sevgileri

Neler kaybettin dön bak bir kere ve yüreğinden attığın yüreğe dokun

Dokun ve ellerinle yaz elemi kederi

İnlerken acısından gitmesini söyle, ardından fütursuzca yalanlara inan

Masmavi gökyüzünü karanlığınla baş başa bırak ve git
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.