NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

beyler şimdi size ayda garanti 1000 $ kazanma yöntemini anlatacağım

öncelikle bir sitemiz var kayıt oluyoruz. kayıt olunca size 20 tane reklam çıkarıyor ve bu reklamlara tıklarsak reklam başına 0,001 kuruş vereceğini söylüyor. şimdi şöyle bakınca çok mantıksız gelebilir. 1000 tane reklama tıklıyorsun ama o sana 1$ veriyor enayimiyim o kadar çok uğraşayım diyorsun hemen anlatayım...

şimdi önemli olan 0,600 kuruş para yapmak. buda 1 haftada rahatça yapılabilir. eğer 0,600 kuruş para yaparsanız siteden 3 tane bot kiralayabiliyorsunuz. yani sizin için 3 tane robot veriyorlar senin yerine onlar reklamlara tıklıyor. siz 1 haftada 0,600 kuruş yapıyorsanız 3 bot bunu 2-3 günde yapar. 2-3 gün sonra tekrar hesabınızda 0,600 kuruş birikmiş oluyor ve gene 3 tane bot alıyorsunuz artık 6 botunuz var ve 2-3 günde 1,200 kazanıyorsunuz. kazandığınız para ile tekrar bot kiralıyorsunuz ve böyle böyle botları katlayıp para kazanıyorsunuz. tek yapmanız gereken sabırlı olup 0,600 kuruş yapmak sonra bot alın ve gerisini onlar yapsın.

sürekli kazandığınız parayı bot kiraladınız diyelim bir süre sonra 500 botunuz oldu. artık 500 bot canavar gibi milyonlarca reklama tıklayıp 10 $ kazanıyor. bir günlük kazancınız 10$ oluyor. tekrar 10$ ile 50 bot daha alıyorsunuz artık 550 botunuz var. gibi.

çalışan 1000 bot ref 20$ 2000 bot ile günde 40$ kazanabilirsiniz.

______________________

sistem yukardaki gibi. sistemi işleten site kendini kanıtlamıştır. 2$'dan sonra paypal hesabınıza anında aktarabiliyorsunuz parayı

buyrun bakın ekşi ve ulu ne yazmış sistem hakkında
https://eksisozluk.com/neobux--1984607
http://www.uludagsozluk.com/k/neobux/

şimdi siteye kayıt olmayı anlatıcam

öncelikle parayı Çekmek için bir paypal hesabınız olacak. paypalıda ben anlatmıyım araştırın öğrenin aq
https://www.paypal.com/tr/webapps/mpp/home

paypala kredi kartı eklemezsek bile parayı siteden paypala aktarabiliyoruz...

şimdi sitenin linkini veriyorum. link reflidir ama diyin neden reflidir. beyler şimdi ben baya ileriyim 2500 tane botum var. siz eğer reklamlara tıklarsanız banada küçük bir komisyon geliyor sizden kesinti olmadan. ama onun yanında refli linkten üye olursanız. ve refli linkin sahibi 4000 bot yapıp ultimate hesaba geçerse bu sefer onun kazancından sizde faydalanıyorsunuz. yani benim bırakmaya bir niyetim yok bu hızla gidersem yakında 4000 bin olacam 3000 binden sonra refli link veremeyecem aklı olan benim linkden üye olur.

http://www.neobux.com/?r=dgnmoney2

rkadaşlar yukarıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra "register now" butonuna tıklayın ve kayıt için gerekli bilgileri girin, burada kullanacağınız e mail adresi
paypal a kayıt olduğunuz e mail adresi ile aynı olsun ve paypal email isteyen bölümede yine aynı e maili girin yoksa paranız yanlış yere yatar.
üye olduktan sonra mail hesabımızdan onaylıyıp tekrar neobux a girip giriş yapın.

sonra hemen "wiew advertisements"'a tıklayın ve oradaki yeşil renkli reklamlara bir defa tıklayıp
kırmızı noktaya tıklayın, açılan sitede bir süre bekledikten sonra "next veya close" butonuna tıklayın ve hesabınıza para dolmaya başlayacaktır.
reklam başına 0.001$ kazanmaya başlarsınız ve bu reklamların tamamına tıkladıktan sonra yaklaşık 0.025$ elde etmiş olacaksınız bu şekilde reklamlar yenilendikçe tıklayıp 0,600 yapın


______________________

ayrıntılar

botlar bazen çalışmayı bırakabilir yada biraz az çalışır. az çalışan botları tespit edip bir bot fiyatının 3te1 ne yenileyebilirsini

90$ yapana kadar çekmeyin. 90$ dolar yapınca golden üyelik alın 2 kat kazanmaya başlarsınız

_____________________
bot yapma

hemen en üst taraftaki kullanıcı adınıza tıklayın, oradan "referrals" butonuna tıklayın arkadaşlar. açılan sekmede "your current rental balance: $0.00" yaza bunun hemen yanında
"add funds" yazısına tıklayın ve açılan sekmeden "main balance" butonuna tıklayın. burada düşük miktar 0.100$ dır arkadalar ama siz 0.600$ kastınız ve bunu seçip hesabınıza
aktarın artık hesabınızda 0.600$ bulunur.

daha sonra tekrar üye adınıza tıklayın ve "referrals" butonuna tıklayarak oradan 3 butonuna tıklayın ve 3 adet bot ref satın alın

______________________

1 hafta kendinizi kası 0,600 yaptınızmı daha sonra iyi paralar kazanabilirsiniz. refli linkimden kayıt olanlara bedava rehberlik sağlıyorum. kazanmanızda yardımcı oluyorum. özelden soru sorabilirsiniz. ben şuanda yaklaış 50 $ kazanıyorum günde. total ayda 1500 $ ediyor. türk lirası ile 3000. ama ben parayı çekmeyip daha fazla bot alıyorum 4000 bota kadar aynen devam hadi hayırlı kazançlar

not: neobuxu az araştırın googleden
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.