NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Beril Acar, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Doğduğunda gözleri bir ağacın yaprağı kadar yeşil, saçları kömür gibi kapkaraydı.
Annesi Fransız kökenli Avukat Aslı Acar'dı. Annesi Beril,10 yaşındayken iş için gittiği Fransa'da trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Babası ise Beril'in annesinden sonra iyi bir hayat yaşaması için iyi bir hayat sunmaya çalışıyordu.
Beril 15 yaşında Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu'nu kazandı ve kayıt yaptırdı. Okuldaki en çalışkan öğrenciler arasında yer aldı. Herkese örnek bir öğrenci olmayı başardı. Öğretmenleri ile arasını iyi tutuyordu. Fakat babası Beril 17 yaşındayken hayatını kaybettiği için büyük bir çöküş yaşadı.
Beril'in babasının ölümü Beril'in notlarının düşüşüne sebep oldu. Beril 1 sene boyunca kendini toparlayamadı. Fakat artık son sınıftı ve staja snslsamsd
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.