NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

Merhaba Levo
Seni çok takip etmezdim çok da bilmezdim açıkçası bu Oxi ile muhabbetlerinden sonra ilgimi çektin izledim seni baktım balçova yakınlarında oturuyorsun ben burda yalnızım kimsem yok falan demişsin içime oturdu Ekonomi'de okuyorum 2013ten beri ne zaman bi sıkıntın derdin olur paylaşacağın anlatacağın kimse olmaz otururuz konusuruz gideriz geliriz İzmirde çevrem çok geniş heryere uzanır dertliyim dersin içeriz mutluyum dersin şampanya patlatırız yaparız bişeyler Levom seni o halde görmeyeyim yeter. Numaram bu: 0537 507 33 33 ne zaman istersen yazıp arayabilirsin aramayadabilirsin allaha emanet.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.