NotesWhat is notes.io?

Notes brand slogan

Notes - notes.io

mon
Temsilcilerim: fredykrueger
Temsilcisi olduklarım: fredykrueger ve night07

fredykrueger
Temsilcilerim: mon
Temsilcisi olduklarım: mon

lazarella
temsılcilerim: acer_55 ve warlord_61 bu ikisi universiteden arkadaşım birlikten değil
temsilci olduğum: warlord_61

reno.42
temsilcilerim: gardı
temsilcisi olduklarım: gardı

mavican
temsilcim yok, ben evde olamadığımda kardeşim bakıyor hesabıma. her gün 12-04 arası online'ım.
temsilcisi olduğum kimse de yok.

carbaş
Temsilcim yok hafta ici hafta sonu 10:00- 24:00 online im

ibo07
temsilcilerim: cons07
temsilcisi olduklarım: cons07

stormist
temsilcim yok akşamları 12 ye kadar ve öğleden sonra pcde diğer zamanlarda cepten online oluyorum

MKA
temsilcim Ötüken
temsilcisi olduğum Ötüken
06.30 - 23.45 arası online haldeyim

defraud
Temsilcim: tsenyuz

oblomov543
sabah 7;30 akşam 17 kadar gecede 22-24 arası 1-2 saat onlineım tems yok

ARTEM
temsilcim yok ve kimsenin de temsilcisi değilim. 7 gün 24 saat boyunca gerektiğinde online ım,
ortalama günlük aktif online sürem 12 saati aşıyor.

gece kartalı
temsilcim cesuryürek
temsilci olduğum cesuryürek
köylerde yeterli sığınak ve asker kaçırma özelliği (mrz köy) var.

gürbüz1
Temsilcim yok. Bi arkadaşımla 3 senedir beraber oynuyoruz.

SOPCALAN
Temsilcilerim: kjstyle, ghostw
Temsilcisi olduklarım: kjstyle, ghostw

ghostw
kjstyle ve SOPCALAN temsilcilerim onlarda benim tem im

KralArtur
ben haftaıcı 09.00-18.00 gırıyorum hep haftasonları telefondan takıp edıyorum temsılcım yok baskan

Kara Mamba
Temsilcim: yok, haftaiçi saat 09.00-23.00 arası online'ım.
Temsilcisi olduklarım: yok

tsenyuz
Temsilcisi olduklarım: defraud ve L204
Temsilcim yok; günün 16-18 saati işim gereği online durumdayım.

ysr.cpr
temsilcim yok online sürem yüksek

L204
temsilcim: tsenyuz

bad-boy
temsilcim yok 7/24 onlineyim

Revolution
Temsilcim yok . Hafta içi akşam 19.00 - 23.00 arası onlineyim. Haftasonu full onlineyim .

Sadamon
Bende ikiside boş üstad, gündüz vakti online olabiliyorum

alp eren
temsilcim yok ama genel olarak oyundayım

asya
Temsilcim: alkadras (şuan başkasına bakıyor)
Temsilcisiyim : alkadras

nomadsol
benim temsilcim yok temsilci olduğum köyde 56.sırada bulunan poyraz birliğinden cerkez isimli oyuncu üstat

Gr Tips
sopcalan ve kj stlye temsilcilerim temsilcisi olduğum kişi yok

Final-Battle
temsilcim: ötüken ve Anti-Virüs
temsicisi olduğum: ötüken ve Anti-Virüs

Ötüken
MKA VE FİNAL BATTLE
BU İKİSİ HEM TEMSİLCİM BENDE ONLARIN TEMSİLCİSİYİM

Night07
hesapta 3 kişi oynuyoruz temsilcisi olduğum yok temsilcim mon

teos
temsilcim yok
2.00-9.00 arası online olmuyorum

kjstyle
Temsilcilerim: sopcalan ghostw
Temsilci olduğum: sopcalan

nikotinsel
temsilcim yok saldırı almıyorum
hergün sabah 9 gece 02-03 arası online oluyorum plus oynyorum asker kacırmam da aktif
1 arkadasım daha var oda sabah 06-08 arası bakıyor sıkıntımız yok suan gerekirse tem için sizinle irtibata geçerim.

edo33
tem yok sabah9-11 akşam7gece03kadar bakıyorum

nomadsol
hemen hemen herzaman onlineım temsilcim yok temsilci olduğum köy yan birlikden cerkez
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.