Online note taking app - Notes.ionotes

Fast | Easy | Short

Online Note Services - notes.io

Static: Bir sınıfta değişken ve methotları niteler. Nitelediği öğe nesne yaratılmaya gerek olmaksızın kullanılabilir. Static değişkene ana belleği stack bölgesinde bir tek adres ayrılır. Sınıfa ait nesnelerde kopyaları olamaz. Dolayısıyla static değişkeni adresinde belli bir anda bir tek değer olur. Static değişkene erişen her deyim onun adresindeki tek değeri kullanır tabi program yürütülürken static değişkenin değeri değişince o andan sonra ona erişen bütün deyimler onun yeni değerini kullanmaya başlar.
KURALLAR
1. Static nitelemi metodlara ve değişkenlere verilebilir ama sınıflara verilemez.
2. Static metodlar ancak static olarak belirtilen değişken ve sabitlere erişebilir.
3. Static metod ancak static metodları çağırabilir.
4. Static niteliği öğeler this ve super anahtar sözcüklerini kullanmaz.
ANLIK (Dinamik, instant) öğeler: Bazı durumlarda sınıfa ait bir değişkenin aynı anda bırden çok değer alabilmesi bir methodun farklı işler yapabilmesi istenir. Değişkenin anlık olmuş olması bu iş için yeterlidir. Sınıfta bildirimi yapılan ve static nitelemi olmayan öğeler anlık öğelerdir. Ana belleği heap bölgesinde yer alan nesnelerin her biri içinde anlık ögelere birer yer ayrılır. Onlara ancak ait oldukları nesnenin referansı ile erişilebilir.
Başka bir sınıftaki static bir değişkene veya metoda erişmek için sınıfın ismi. daha sonra erişmek istediğimiz metod veya değişkenin ismini yazarak kullana biliriz. New anahtar sözcüğü ile sınıfı oluşturmamıza gerek yok.
     
 
what is notes.io
 

Notes.io is a web-based application for taking notes. You can take your notes and share with others people. If you like taking long notes, notes.io is designed for you. To date, over 8,000,000,000 notes created and continuing...

With notes.io;

  • * You can take a note from anywhere and any device with internet connection.
  • * You can share the notes in social platforms (YouTube, Facebook, Twitter, instagram etc.).
  • * You can quickly share your contents without website, blog and e-mail.
  • * You don't need to create any Account to share a note. As you wish you can use quick, easy and best shortened notes with sms, websites, e-mail, or messaging services (WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal).
  • * Notes.io has fabulous infrastructure design for a short link and allows you to share the note as an easy and understandable link.

Fast: Notes.io is built for speed and performance. You can take a notes quickly and browse your archive.

Easy: Notes.io doesn’t require installation. Just write and share note!

Short: Notes.io’s url just 8 character. You’ll get shorten link of your note when you want to share. (Ex: notes.io/q )

Free: Notes.io works for 12 years and has been free since the day it was started.


You immediately create your first note and start sharing with the ones you wish. If you want to contact us, you can use the following communication channels;


Email: [email protected]

Twitter: http://twitter.com/notesio

Instagram: http://instagram.com/notes.io

Facebook: http://facebook.com/notesioRegards;
Notes.io Team

     
 
Shortened Note Link
 
 
Looding Image
 
     
 
Long File
 
 

For written notes was greater than 18KB Unable to shorten.

To be smaller than 18KB, please organize your notes, or sign in.